Page 10 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

11
pridonijeti svjetskom miru. Tesla u tome
ima sličnosti s drugim velikim pacifis-
tom,
, koji je mislio
da će svojim otkrićem dinamita i njegove
strahovite razorne snage pridonijeti
uspostavi svjetskog mira. No možemo li
vjerovati da će se ljudi, suočeni s opas-
nošću od razornog oružja, odreći njegove
primjene?
Tesla je znao govoriti o tajanstvenim
oružjima koje krije u svojoj hotelskoj
sobi, o svojimmističnim vizijama, o kon-
taktima s izvanzemaljcima, zbog čega su
ga smatrali čudakom. No, tu semogu naći
objašnjenja za neke njegove realne vizije
koje će se ostvariti kasnije. Nesumnjivo
je on u poodmakloj dobi bio osamljen i
razočaran čovjek, u kojemu se u jednom
trenutku vjerojatno nešto slomilo. Zato
ne treba suviše strogo ocjenjivati njegove
slabosti, postupke i ponašanje u razdob-
ljima osobne krize. No ne bi trebalo pri-
tom sasvim isključiti ni iskazivanje želje
da privuče pozornost javnosti. Ali činje-
nica je da je imao vizije i priviđenja koje
mu psihijatri i fiziolozi nisu mogli objas-
niti. Po tome je bio široko poznat. Sam
Tesla piše da mu je jednom došla grupa
stručnjaka iz jedne velike kompanije s
Alfredom Nobelom
Ostvarene vizije
dječaštvu patio od čudne boljke. Privi-
đale su mu se slike, često praćene jakim
bljeskovima svjetlosti koji su mu mutili
pogled na stvarne predmete i utjecale mu
na misli i djela. Kad bi čuo neku riječ,
pojavila bi se živa slika predmeta koju je
ta riječ opisivala u njegovoj viziji. Pone-
kad nije mogao razlučiti je li ono što vidi
opipljivo ili nije. Formulirao je teoriju po
kojoj te slike izaziva refleksno djelovanje
mozga na mrežnicu. Odatle je zaključio
da bi se na ekranu moglo projicirati sliku
bilo kojeg predmeta i učiniti je vidljivom.
Bio je uvjeren da je takvo čudo moguće i
da će ga ljudi ostvariti u budućnosti.
Može se reći da je Tesla «praotac«
koji se razvio tek potkraj 20. sto
ljeća. Još prije jednog stoljeća Tesla je,
naime, predlagao «svjetski sustav za po
vezivanje svjetskih komunikacija u jedan
sustav», a to je upravo internet danas.
Mnogo je anegdota oTeslinim fobijama u
poodmakloj dobi. Mučila ga je osamlje-
nost i osjećaj da mu ideje nisu dovoljno
shvaćene. Zato se pomalo počeo ponašati
kao čudak. Užasno se bojao bakterija. No
nisu li i danas mnogi ljudi opsjednuti
fobijom pred virusima, a posebno fobi-
jom odAIDS-a?Au Teslino doba malo se
znalo o imunologiji i nije bilo antibiotika
koji su danas učinkoviti protiv bakterija.
Danas je pak medicina nemoćna pred
virusima, slično kao što je u Teslino doba
bila nemoćna pred bakterijama. Da je
Tesla više znao o imunološkoj samozaš-
titi organizma ono što se danas zna, vje-
rojatno bi bio i manje fobičan.
Čime bi se Tesla danas bavio u znanosti?
Može se, iako je pitanje, dakako, posve
hipotetično, pretpostaviti da bi se vratio
svojoj staroj znanstvenoj ljubavi: elektri-
citetu. Možda ovaj put elektricitetu u
čovjeku, što ga je oduvijek fasciniralo.
Naime,1902. godine promaknulo je
njegovoj pažnji
otkriće da
na membrani svake biološke stanice vla-
da stalni električni napon. Da je svaka
stanica poput minijaturnog kondenzato-
ra, koji je s vanjske strane nabijen pozi-
tivno, a s unutarnje negativno. Danas se
smatra da su svi procesi u neuronima u
ljudskom mozgu posljedica dinamičkih
promjena tih napona, ali je još mnogo
tajni u razumijevanju tih procesa. Za
Teslu bi bio velik izazov da istražuje još
mnoge nepoznanice u vezi tih napona. To
bi obuhvaćalo dvije njegove stalne opse-
sije: elektricitet i tajne života.
inter-
neta
-
-
Bernsteinovo
Čime bi se Tesla bavio
danas?
molbom za razgovor. Tesla im je počeo
tumačiti prednosti svoje nove konstruk-
cije turbina, a oni su ga prekinuli riječi-
ma: «Ovdje smo po naročitom zadatku.
Osnovali smo psihološko društvo za is-
traživanje psihičkih fenomena i željeli
bismo da nam se pridružite u tom pot-
hvatu.»
Tesla ističe da je pokušavao riješiti zago-
netku smrti i marljivo tražio svaki znak
duhovnog života. Jedne je noći u Engles-
koj dugo bio budan, a onda vidio kako
oblak nosi anđeoske likove predivne lje-
pote, od kojih ga je jedan gledao s ljubav-
lju i postupno poprimao obrise njegove
majke. Pojava je polako lebdjela sobom i
nestala i Tesla se probudio uslijed neopis-
ivo slatke pjesme koju je pjevalo mnogo
glasova. U tom trenutku toliko je bio si-
guran da je njegova voljena majka upra-
vo umrla da mu je to bilo nemoguće izra-
ziti riječima. I to je bila istina. Kasnije je
vidio sliku jednog proslavljenog umjet-
nika koja alegorijski predstavlja jedno
godišnje doba u obliku oblaka sa skupi-
nom anđela koji su lebdjeli u zraku. To je
bilo upravo ono što je vidio u snu, osim
majčina lika.
Zanimljivo je da upravo zahvaljujući
svojim priviđenjima Tesla rano došao na
ideju
. Tesla sam piše da je u
televizora
Prva fotografija koja je ikada snimljena pri fluorescentnom svjetlu. Na fotografiji je lice Nikole
Tesle a izvor svjetla je jedna od njegovih fluorescentnih žarulja. Vrijeme ekspozicije je 8 minuta.
Fotografija je snimljena u Siječnju 1894. godine.
Teslino djelo