Page 11 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

12
vio da je Westinghouse podržao njegov
sustav izmjenične struje kada je malo tko
vjerovao u njezin uspjeh i budućnost.
Westinghouseova kupnja Teslinog paten-
ta dovodi do sukoba s Edisonovom tvrt-
kom. Ne mogavši se suprotstaviti Tesli i
izmjeničnoj struji na znanstvenom polju,
Edison se koristio negativnom promidž-
bom kojom je tvrdio da je izmjenična
struja opasna.
Za osvjetljenje Svjetske izložbe u u Chi-
cagu 1893. raspisan je natječaj na koji su
se javili General Electric i Westinghouse.
General Electric nudio je sustav s isto-
smjernim napajanjem dok je Westing-
house nudio Teslin izmjenični sustav.
Kako je ponuda Westinghousea bila dvo-
struko jeftinija, dobila je natječaj i prakti-
čno pokazala prednosti izmjenične stru-
je.
Sljedeći izazov bila je izgradnja hidro-
centrale na slapovima Niagare. Posao su
dobile zajedno tvrtke Westinghouse i
General Electric, a kompletnu realizaciju
nadzirao je Nikola Tesla. Centrala je
otvorena 12. siječnja 1895. te je bila prva
moderna trofazna izmjenična centrala na
svijetu i označila pobjedu Teslinog iz-
mjeničnog nad Edisonovim istosmjer-
nim sustavom.
Zbog stalne potrebe za novcem kojim će
financirati svoja istraživanja, u svoj labo-
ljen neko vrijeme raditi teške fizičke pos-
love kako bi si osigurao egzistenciju.
Pri rješavanju problema Tesla je koristio
matematički pristup te je smatrao da Edi-
son nije pravi znanstvenik i istraživač i da
mu je radi njegovog pristupa rješavanju
problema bilo potrebno deset puta više
vremena nego njemu samome. Edison je
bio spretan u praktičnoj primjeni novih
izuma koji su se mogli odmah unovčiti.
Mnoga Teslina otkrića bila su bitno is-
pred njegovog vremena i za praktičnu
primjenu većine njegovih izuma bile su
potrebne godine, a u nekim slučajevima
čak i desetljeća.
Radi daljnjeg razvoja vlastite tvrtke, Edi-
sonu je bio nuždan vanjski investitor.
Poznati financijer J. P. Morgan 1889. ula-
že dodatni kapital u Edisonovu tvrtku ko-
ja mijenja ime u Edison General Electric.
Spajanjem Edison General Electric-a i
Thompson-Houstona, njavećeg Ediso-
novog konkurenta u to vrijeme, tvrtka
mijenja ime u General Electric i Edison
gubi upravljačkumoć unutar tvrtke.
Prvi put Tesla se predstavio javnosti go-
dine 1888. na sveučilištu Columbia kada
se našao pred članovima Američkog
udruženja elektrotehničara, gdje je odr-
žao predavanje pod naslovom: Novi sis-
tem motora i transformatora izmjenicne
struje.
George Westinghouse, i sam izumitelj, te
čelnik Westinghouse Electric Company,
čuo je za Teslino predavanje i smatrao je
kako bi Teslina otkrića mogla riješiti pro-
blem gubitaka kod istosmjernih motora i
prijenosa električne energije na velike
udaljenosti.
Westinghouse kupuje prava na Teslin pa-
tent višefaznog sistema naizmjenično po-
kretnog dinama, transformatora i motora
te unajmljuje Teslu za konzultanta. Do-
govor Tesle i Westinghousea je bio da za
svaku konjsku snagu prodanog uređaja
na izmjenično napajanje Tesli pripadne
2,5 američkih dolara. Kasnije, kada je
Westinghouse upao u financijske poteš-
koće, Tesla je svojevoljno raskinuo ugo-
vor koji mu je jamčio milijunske prihode
kako bi pomogao Westinghouseu, kojeg
je smatrao prijateljem. Tesla nije zabora-
N
ikola Tesla doputovao je u New
York 1884. s pismom preporuke
Charlesa Batchelora, upućenom
Thomasu Edisonu. Batchelor je bio eng-
leski inženjer koji je vodio europsku po-
družnicu Edisonove tvrtke. Prilikom nji-
hovog prvog susreta, Tesla je Edisonu
predstavio sve prednosti izmjenične stru-
je u odnosu na istosmjernu, ne uzevši u
obzir činjenicu da bi izmjenična struja
mogla Edisonovu tvrtku, koja je koristila
istosmjernu struju, odvesti u propast.
Osim toga, Edison je smatrao da izmje-
nična struja nema budućnosti.
Unatoč različitim stavovima o daljem
razvoju i načinu proizvodnje električne
energije, Tesla je prihvatio ponuđeni po-
sao u Edisonovoj tvrtki. S obzirom na to
da se Edison nije želio upuštati u razvoj
motora na izmjeničnu struju, Tesla se
usredotočio na poboljšanje istosmjernih
generatora u njegovim centralama. Za
posao remonta 24 istosmjerna generatora
Edison je, uvjeren u neuspjeh, Tesli obe-
ćao nagradu od 50000 američkih dolara.
Nakon godine dana rada, nekoliko novih
patenata koji su Edisonovoj tvrtki doni-
jeli dodatni profit, i uspješno obavljenog
posla, Edison je izigrao dogovor te Tesli
nije isplatio obećanu nagradu, već mu je
ponudio povišicu. Tesla je to hladno od-
bio i dao otkaz, nakon čega je bio prisi-
Teslin izumiteljski rad
George Westinghouse
Thomas A. Edison
Tesla nije zaboravio da je Westinghouse podržao njegov sustav izmjenične
struje kada je malo tko vjerovao u njezin uspjeh i budućnost