Page 14 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

15
kemijskim procesima i na ozračivanju ul-
traljubičastom svjetlošću. Primjena
ozonskih generatora je danas brojna. Evo
nekoliko primjera: mali ozonizatori za
pročišćavanje zraka u prostorima s klima
uređajima, ozonizatori za pročišćavanje
operacijskih dvorana u bolnicama, veliki
komercijalni generatori za pročišćavanje
i dezinfekciju pitke vode te za čišćenje
vode iz javne kanalizacije, dakle za mu-
nicipalne potrebe, i dr. Ozonizatori se sve
više koriste u alternativnoj medicini, gdje
je potrebno ishoditi posebne vladine doz-
vole na temelju postignutih pozitivnih
rezultata.
Unatoč sve raširenijoj primjeni ozonskih
generatora dodavanjem ozona radi pro-
čišćavanja vode i zraka u uredima, učio-
nicama, u prostoru skladišta na prosto-
rima uzgajališta domaćih životinja i dr.,
za sada još nema dovoljno pokazatelja o
sistematskim praćenjima rezultata tih po-
stupaka. Postoje neki stručni izvještaja o
pozitivnim rezultatima primjene ozona
niskih koncentracija, ali znanstveni pri-
stup takovim istraživanjima nije nagla-
šen pa su zato i rezultati znanstvenih ra-
dova te vrstemalobrojni.
Dr. sc. Inga Lisac,
Geofizički odsjek PMF, Sveučilišta u
Zagrebu.
bio je Nikola Tesla. Već je koncem 19.st.
Tesla bio svjestan baktericidnog djelova-
nja tog plina i to svojstvo ozona je htio
iskoristiti. Konstruirao je jedan od prvih
ozonskih generatora ili ozonizatora tog
doba, na principu električne iskre, a slu-
žio mu je za pročišćavanje zraka i vode
(Sl.1). Taj generator je 1896. patentirao.
Teslin patent od 23.IX.1896. nosi naziv
Aparat za proizvodnju ozona. Tekst pa-
tenta opisuje svojstva uređaja u više vari-
janti, a završava ovako:
Nekoliko godina poslije, 1900., uteme-
ljio je Tesla Ozone Company. Generatore
na načelu električnog izboja prodavao je
liječnicima. Generator je preoblikovao
1920, ali ovaj ga put nije patentirao nego
je samo dao licencu za proizvodnju u Ka-
nadi. Zapisano je i da je prodavao i ozoni-
zirano maslinovo ulje, što su kupovali
meteopati.
Međutim, izrada ozonskih generatora i
Teslino poduzeće nisu se održali, ali su
ostavili traga tako da su Teslin model ge-
neratora i receptura maslinova ulja obo-
gaćenog ozonom poboljšani, te se us-
pješno proizvode i primjenjuju i danas, u
poduzećima (većinom u Americi), koja
su preuzela osnove Tesline aktivnosti.
Tesla je za proizvodnju ozona koristio
zrak. Nedostatak je u tome što tada nas-
taju dušikovi oksidi koji su štetni. To se
izbjegava upotrebom čistog kisika, pri
čemu i efikasnost proizvodnje ozona bit-
no raste. Bitna uloga ozona u pročišća-
vanju vode ili zraka je u tome da oksidira
nečistoće, fungicide, biocide, te se sve
nečistoće kasnijom filtracijom, recimo
uz pomoć aktivnog ugljena, lako odvoje.
Od 1897. do 1997. patentirano je više od
10 000 uređaja za proizvodnju ozona, s
time da je veći broj generatora temeljen
na električnom izboju nego na elektro-
“6. Uređaj za proizvodnju ozona u kom-
binaciji s dijelovima za nabijanje kon-
denzatora, s krugom male samoindukcije
i otpora, a u koji se izbija kondenzator, sa
zavojnicom za podizanje potencijala tak-
vog izboja i s mogućnošću prolaska stru-
je pomoću visokonaponskog izboja kroz
zrak.”
A
tmosferski ozon je sastojak zrač-
ne smjese što znači da ga u zraku
ima vrlo malo (oko 0,001 %).
Unatoč maloj količini ozon ima više-
struko važnu ulogu za život na Zemlji (za
biosferu).
Karakteristična je njegova raspodjela u
atmosferi u prirodnim uvjetima: ima ga
najviše na oko 20-25 km visine nad tlom,
u sloju koji se zove stratosfera, dok ga u
nižim slojevima (prvih 10 km, ili tropo-
sfera) ima znatnomanje.
U stratosferi ozon filtrira dio Sunčevog
ultraljubičastog zračenja pa do tla dođe
tek 1/3 tog zračenja, baš toliko da po-
voljno djeluje na ljude i na biosferu op-
ćenito. Otuda atribut «dobar» za ozon u
stratoferi. U nižim slojevima ima znatno
manje ozona i taj nema bitne važnosti za
biosferu. Međutim, u posljednjih 100
godina došlo je do naglog industrijskog
razvoja, a posljedica je unos znatnih ko-
ličina onečišćenja u atmosferu , sve do
stratosfere. To je izazvalo smanjivanje
količine «dobrog» ozona u stratosferi (
ozonska rupa nad Antarktikom) i pove-
ćanje količine ozona u najdonjem sloju
zraka (do oko 2 km nad tlom). Koncen-
tracija ozona u prizemnom sloju zraka
povremeno prelazi tzv. prag toksičnosti
(tada ozon djeluje nepovoljno, npr. iritira
sluznice očiju i dišnih organa i dr.), a ima
svojstva stakleničkog plina pa pridonosi
neprirodnom zagrijavanju donje atmo-
sfere. Otuda atribut «loš» za ozon pove-
ćane koncentracije u prizemnoj atmo-
sferi.
U vrlo malim koncentracijama ozon dje-
luje osvježavajuće na čovjeka, a ima i
baktericidna svojstva. Ozonu vrlo malih
koncentracija bismo tako mogli pridije-
liti atribut «koristan». Danas je dokazano
da za pozitivno djelovanje ozona njegova
koncentracija mora biti manja od 10 ppbv
(jedinica za obujamnu koncentraciju tva-
ri, dolazi od lat. part per billion, volume).
Ta spoznaja je dovela do raznolike pri-
mjene ozona u tehnologiji i u medicini.
Jedan od prvih korisnika ozona u malim
koncentracijama u zatvorenom prostoru
Teslin ozonski generator
Op
Teslinu izumu
širnije o jednom
Teslin ozonski generator
Ovaj se izum danas rabi u pročišćavanju vode i zraka u bolnicama, školama…
Teslin ozonskI generator
Teslino djelo