Page 15 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

16
Da je sličan toranj bio smješten, napri-
mjer, u Engleskoj, što je bio moj plan, ta-
da bi energija mogla preskakati bežičnim
načinom preko Atlantika do toga prima-
teljskog tornja. Odatle bi se elektricitet
mogao prenositi ili bežično u stanove u
okolici, ili na konvencionalan način, tj.
pomoću vodova. Uglavnom, najvažnije
bi bilo smjestiti te primateljske uređaje
na udaljenim mjestima, daleko od izvora
energije, kao što su, na primjer, slapovi.
Što god mi nastojali napraviti, i na koje se
god područje usredotočili, ovisimo o
energiji. Moramo smisliti načine da dobi-
jemo energiju iz zaliha koje su zauvijek
neiscrpne, da usavršavamo metode koje
ne uključuju trošenje i otpad bilo kakvog
materijala. Koristimo li se gorivom da
dobijemo energiju, živimo na svom pri-
rodnom kapitalu i brzo ga iscrpljujemo.
Ta je metoda barbarska i izopačeno ras-
trošna te valja s njom prekinuti u interesu
budućih generacija.
Mnogo bolji način dobivanja energije bio
bi koristiti Sunčeve zrake koje nepresta-
no stižu na zemlju i u teoriji nas opskrb-
ljuju energijom jačom od milijun konj-
skih snaga po četvornoj milji.
Na to treba usredotočiti istraživanje.
Primitivni? Radije bih upotrijebio riječ
temeljni. Moj je plan bio konstruirati
automat koji će imati «vlastitu pamet» -
pritommislim da bi mogao, nezavisno od
bilo kakvog operatora, reagirajući na
vanjske utjecaje koji djeluju na njegove
osjetljive organe, izvoditi niz djela i ope-
racija kao da posjeduje inteligenciju. Bit
će kadar pokoravati se zapovijedima koje
je unaprijed dobio, moći će razlikovati
ono što smije od onoga što ne smije, te
pohraniti dojmove koji će nedvojbeno
• Uvijek ste bili posebno usredotočeni
na alternativne izvore energije.
• Solarna energija? Tu se postavlja
problempohranjivanja.
• Primitivni oblici umjetne inteligen-
cije također su potekli iz vašeg labo-
ratorija. Kako će izgledati prvi pravi
strojevi koji razmišljaju?
povezanosti mnogobrojnih, naizgled pot-
puno različitih, sila i pojava koje proma-
tramo, osjećaj dubljeg razumijevanja i,
premda još nije posve jasno određen,
dovoljno je izražen da nam ulije povje-
renje u golemi napredak u bliskoj buduć-
nosti.
Sveopći mir kao rezultat kumulativnog
napora tijekom proteklih stoljeća mogao
bi se ostvariti vrlo brzo - pomalo nalik na
kristal koji se iznenada oblikuje u otopini
što smo je polako pripremali.
Glavni uzrok ratova jest prostranost ovog
planeta. Postupno eliminiranje udalje-
nosti približit će ljudska bića i uskladiti
njihove nazore i težnje.
U svom laboratoriju i u prodavaonicama
demonstrirao sam svoj postupak znan-
stvenicima i javnosti u New York Cityju,
Saint Louisu, Philadelphiji, Londonu i
Parizu, i izvodio pokuse na veliku udalje-
nost, od jednog kraja NewYork Cityja na
drugi, uz rijeku Hudson doWest Pointa, i
na stotine kilometara u mojoj eksperi-
mentalnoj postaji i Colorado Springsu.
Znao sam da će moj sustav funkcionirati.
Imao sam temeljne patente. Stoga sam se,
umjesto da gubim vrijeme izvodeći do-
datne demonstracije za novine ili javnost,
naprosto odlučio usredotočiti na konstru-
iranje tornja za bežičnu transmisiju.
• Taj isti osjećaj povezanosti mogao bi
na kraju dovesti do svjetskog mira,
kako vi tvrdite, premda će nam trebati
još vremena da to postignemo.
• Ili možda slika tekućeg kristala na
ekranu. Hoće li jedan svenazočan glo-
balni sustav komunikacija značiti smrt
udaljenosti i kraj ratova?
• Izmjenična struja tek je jedan od de-
setaka izuma koji vam se pripisuju.
Drugi je bežična tehnologija. Ali, ni-
kad je niste praktično komercijalno is-
koristili.
• Vi ste, međutim, željeli ići još mnogo
dalje od pukog slanja poruka - potpu-
no se riješiti kablova i slati elektricitet
kroz zrak izWardenclyffea.
M
arc J. Seifer, Teslin biograf, i
Michael Behar montirali su za
časopis Wired ovaj intervju s
Nikolom Teslom. Odgovori su doslovce
preuzeti iz Teslinih predavanja, govora,
izjava za suvremeni tisak i njegove
privatne prepiske. Iz intervjua prenosimo
najzanimljivije dijelove koji govore o
važnosti Teslinih izuma i o njegovoj
osobi.
Ono je najvažniji proizvod čovjekova
stvaralačkog uma. Konačan je cilj potpu-
na vladavina duha nad materijalnim svi-
jetom, stavljanje ljudske prirode u službu
ljudskih potreba.
?
Rekao bih mu da usredotoči svu svoju
energiju na jedan jedini veliki cilj. Neka
spozna jednu jedinu istinu, makar i po
cijenu da ga proždre sveta vatra, i mili-
juni manje nadarenih ljudi lako će ga sli-
jediti. Neka se muči dan i noć uz male iz-
glede na uspjeh, a ipak neka ostane nepo-
kolebljiv. Veličinu napretka ne određuje
količina, nego kakvoća rada.
Čak i u područjima koja su najuspješnije
istražena, teren je tek načet. Ono što je
dosad učinjeno s pomoću elektriciteta ni-
je ništa u usporedbi s onim što nas čeka u
budućnosti. Paradoksalno je, a ipak isti-
nito, kazati da što više znamo, to je veće
naše neznanje u apsolutnom smislu, jer
tek kad smo prosvijetljeni, postajemo
svjesni svojih ograničenja. Jedan od naj-
zahvalnijih rezultata intelektualnog raz-
voja upravo je neprestano otvaranje no-
vih i širih perspektiva.
Od svih zapreka, ljudsko kretanje najviše
usporava neznanje. Ono što Buddha zove
najvećim zlom na svijetu. Zapreke koje
potječu iz neznanja mogu se ukloniti
isključivo širenjem znanja i ujedinjenjem
heterogenih elemenata čovječanstva.
Svaki se napor na tom području mora
isplatiti.
Sve nam više dolazi do svijesti osjećaj
• Vaša tehnologija izmjenične struje
napravila je takoreći preko noći pravu
revoluciju u opskrbi električnom ener-
gijom, ali svijet tek sada hvata korak s
vašimdrugim idejama. Kakva je uloga
izumiteljstva u današnjem tehnološ-
komdruštvu?
• Što biste savjetovali čovjeku koji ide
vašimstopama
• Već smo vidjeli veliki napredak u
smjeru vaših predviđanja, od kozmič-
kih zraka do subatomskih sila. Je li
moguće da smo stigli do svojih grani-
ca?
• A kamo vodi taj razvoj? Kakve su
namse barijere ispriječile na putu?
• Svijet će, dakle, biti bolji ako se uje-
dini?
Montirani intervju s Nikolom Teslom
Tajna uspjeha je u usmjeravanju
i čuvanju energije
Teslin recept za dugovječnost: Mnogo kretanja i gimnastike, čiste misli,
suzdržavanje, naporan rad, čaša vina tu i tamo i stroga prehrana.