Page 18 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

19
nisam pronašao rodnu kuću Teslinog oca
Milutina, koja se vjerojatno nalazi u zase-
oku Tesle kod Raduča. Nažalost, tamoš-
nji stanovnici se do sada nisu vratili u
svoje kuće, pa nisam imao vodiča po tom
potpuno napuštenomzaseoku.
- Fasciniran sam njegovim intelektual-
nim mogućnostima, posebno ekstrem-
nim sposobnostima vizualizacije. Imao
je gotovo kompjutorsku memoriju i spo-
sobnost predočavanja još nepostojećih
strojeva. Taj nevjerojatni dar djelovao je
kao neka vrsta trodimenzionalne anima-
cije. Mogao je u svom umu predočiti rad
stroja, uvidjeti njegove slabosti, mijenjati
mu dijelove, povećavati opterećenja, za-
pravo sve što se inače radi u dugim i muč-
nim eksperimentima. A on je sve obavio
ležeći na kauču, prividno lijen i neakti-
van. U povijesti nije opisan um sličan
Teslinom, barem koliko je meni poznato.
Tesla je pisao da je slične sposobnosti
imao njegov stariji brat Dane, ali on je
mlad poginuo.
Začuđuje da neki važni Teslini izumi do
danas nisu primijenjeni. To se dogodilo
samo još Leonardu da Vinciju, čiji heli-
kopter je svijet čekao 500 godina. Primjer
je Teslina turbina bez lopatica s mogu-
ćom brzinom do 35.000 okretaja u minuti
(toliko je postizao Tesla). Nju danas nitko
ne proizvodi iako je sasvim jednostavna.
Možda je razlog u interesima svjetskih
kompanija koje bi zbog Tesline turbine
mnogo toga morale baciti u staro željezo.
Neki izumi su pak takvi da nadmašuju
sve današnje umove. To je prijenos elek-
trične energije bez žica, što nitko do da-
nas ne može do kraja razumjeti. Tesla je
to razumio, ali nije imao dovoljno novca
za tako skup projekt.
Tesla je kao ocean. Nemoguće ga je do
kraja istražiti. Smatram ga jednim od naj-
većih ljudi koji su ikada hodali po Zemlji
i postaje sve veći što vrijeme više prolazi.
VV: Što Vas je posebno zaokupilo kod
Tesle izumitelja?
Razgovarala: Ana Tomljenović
stva. U Tehničkom muzeju u Zagrebu
imao sam prilike čitati knjige koje je
izdavao Muzej Nikole Tesle iz Beograda.
To su vrlo vrijedne edicije, pune važnih
informacija. Neke dokumente sam dobio
iz Amerike. U Hrvatskom državnom ar-
hivu proučavao sam ljude s prezimenom
Tesla koji se spominju u vojnom arhivu
Vojne granice (krajine) i to Medačke
kumpanije (satnije) u kojoj su služili ljudi
koji su svi živjeli na području ličkog sela
Raduč. Njihova imena nalazio sam i u
najstarijimdokumentima iz 1765.
Nekoliko sam puta boravio u Gospiću,
više puta sam razgledao Teslin dom i
okolicu u Smiljanu. Bezbrižno sam gazio
i po minskim poljima, ne sluteći ništa.
Sam Bog me sačuvao da ne nastradam po
drugi put. Bio sam na grobu Teslinih ro-
ditelja u Gospiću, a ljubaznošču ljudi iz
Deringaja posjetio sam kuću Tesline maj-
ke Georgine u Tomingaju, grob Teslinog
djeda Nikole Mandića, a posebna je dra-
gocjenost ruševina vodenice pokraj koje
je mali Nikola stvarao svoje dječje za-
misli o vodi i njezinoj snazi. Čuo sam i
zanimljive zgode o Tesli koje se gene-
racijama prepričavaju među tim ljudima.
Sve što sam mogao snimio sam i te su
fotografije također u knjizi. Žao mi je što
M
ario Filipi,
n o v i n a r ,
rođen je u
Zagrebu 24. ožujka
1950. Prvu gimna-
ziju završio je u Za-
grebu 1968., a Fa-
kultet političkih zna-
nosti 1972. Zbog kr-
šćanskog svj e to-
nazora i kao nepartijac mogao je u bivšoj
državi kao novinar raditi samo u "nepo-
litičkim" rubrikama. Uoči Domovinskog
rata postao je slobodni novinar. Prvog
dana kolovoza 1991. upao je u prvi ratni
sukob, napad jugovojske na Erdut, Dalj i
Aljmaš. U Osijeku se dragovoljno pri-
ključio obrani Domovine surađujući naj-
više u "Glasu Slavonije".
Na bojišnici u blizini Vukovara teško je
ranjen 13. listopada 1991. od tenkovske
granate. Od tada živi bez ruke i noge.
Bivši veslač, sada se bavi plivanjem, a u
novije vrijeme i povijesnim istraživanji-
ma uvjeren da će hrvatskom narodu zna-
nje o vlastitoj povijesti vratiti samosvi-
jest koja mu često nedostaje. Njegova
knjiga o Nikoli Tesli rezultat je takvih
napora.
- Ja sam Teslin obožavatelj još od osno-
vne škole. Divio sam se tom nevjerojat-
nom čovjeku. Oduševljenje prema njemu
tinja u meni neprestano. Zato me je za-
boljelo što nitko u nas nije obilježio 50.
obljetnicu njegove smrti (1993), pa ni
140. obljetnicu rođenja (1998). Rat je i tu
ostavio bolne tragove. Zato sam odlučio
pokazati da Tesla nije nikome bio nepri-
jatelj i da ni najmanje nije kriv za zloupo-
rabe njegovog imena sve do najnovijeg
doba. Počeo sam čitati knjige o Tesli koje
su me uvele u njegov čudesan svijet ge-
nija. Mnoge knjige su me se duboko doj-
mile. Tražeći po Internetu nailazio sam
na mnoge vrijedne informacije, ali i na
apsurdne tvrdnje, kao npr. da je Smiljan u
Srbiji ili da su 1991. hrvatske trupe oku-
pirale područjeTesline kuće.
- Najkraće rečeno, čitao sam knjige, stare
novine, istraživao u arhivima i odlazio na
mjesta vezana za Teslu, nažalost samo u
Lici. Mnogo sam saznao iz novina iz 19.
stoljeća u Nacionalnoj i sveučilišnoj
knjižnici u Zagrebu i knjiga iz inozem-
V V: Vaša knjiga "Nikola Tesla ispod
paučine" izašla je prije nekoliko tjeda-
na. Što Vas je motiviralo da napišete
ovako brižljivo pripremanu knjigu o
Tesli?
VV: Kojim ste se izvorima najviše
služili?
Mario Filipi, autor knjige
«Nikola Tesla ispod paučine»
Fascinira me Teslin um
Um takvih mogućnosti još nije zabilježen u povijesti
Suvremeni Teslini biografi