Page 20 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

21
di novinar i Teslin obožavatelj
napisao je prvu cjelovitu Teslinu
biografiju. Objavljena je 1944. godine
pod naslovom
(Dare-
žljivi genij). Bez obzira na neke neuvjer-
ljive anegdote kojima je O'Neil nastojao
svoju knjigu učiniti zanimljivijom, ta je
knjiga pružila iznimno dragocjene infor-
macije o životu izumitelja, osobito u do-
ba starosti. Nekoliko knjiga o Tesli u to je
vrijeme napisao još jedan Teslin pratitelj
u posljednjim godinama,
Teslinih je biografija u kasnijim godina-
ma bilo mnogo, ali ambicioznošću i pre-
ciznošću istraživanja izdvajaju se dvije.
Prvu je napisao ruski autor netipičnog
imena
pod naslovom:
Knjiga je objavljena u Lenjingradu i dala
je mnoge zanimljive detalje, osobito o
mlađim razdobljima života izumitelja,
posebno u vrijeme studija u Grazu i
Pragu.
Za razliku od Cverave, američka autorica
u knjizi
(Čovjek izvan vremena) dojmljivo
je opisala osobito Teslino američko raz-
doblje koje je zapravo dominiralo u nje-
govom životu, jer je u Americi proveo
dvije trećine života i ostvario svoja glav-
na djela. M. Cheney je tom djelu prišla s
nevjerojatnom preciznošću i dubinom is-
traživanja približavajući Teslu kao Ame-
rikanca čitatelju toliko da se čini kao da je
doista poznavao izumitelja. Ova autorica
tom je knjigom sagradila istinski spo-
menik Tesli, iako je i ona napisala neke
zablude, no to ni malo ne umanjuje vri-
jednost njezina djela.
Margaret Cheney koristila se vrlo vrijed-
nim informacijama dviju autorica,
i
koje su u knjizi
objavljenoj
1964., opisale Teslin boravak u Colorado
Springsu 1899-1900.
Najčudnovatiju knjigu o Tesli objavila je
1959. g.
. Ona je izu-
mitelja proglasila vanzemaljcem koji je
kao dijete dovezen sVenere.
John
O'Neal
Prodigal genius
Kenneth
Sweezy.
Grant Konstantinovič Cverava
Nikola Tesla 1856-1943.
Margaret Cheney
Man out of
time
Inez
Hunt Wanette Draper,
Svjetlost u njegovoj ruci,
Margaret Storm
se na pisanje hrvatskih iseljeničkih listo-
va koji su izlazili u Americi, a stizali do
Zagreba. Prvi opširniji članak o Tesli izi-
šao je 25. svibnja 1892. Bilo je to izvješće
o Teslinom posjetu Zagrebu i njegovom
predavanju pred gradskim poglavar-
stvomdan ranije.
Prvu knjigu koja se bavi djelovanjem Ni-
kole Tesle objavio je 1894. u New Yorku
pod nas-
lovom:
-
Iste
godine sličnu knjigu je u Beogradu obja-
vio
pod naslovom -
Autor je
tvrdio da je u stvaranju te knjige sudjelo-
vao Nikola Tesla slanjem brojnih crteža,
fotografija, opisa i modela svojih izuma.
Međutim, dvojbu izaziva činjenica da te
knjige nema u Teslinoj osobnoj knjižnici
u zbirci knjiga s posvetom, kao i to što
nema bilo kakvog pisma Tesle Stanoje-
viću.
Bude Budisavljević je 1898. godine u
Zagrebu izdao vrlo kratku biografiju Ni-
kole Tesle. Napisana je u stilu žestoke
velikosrpske promidžbe, iz čega se vidi
autorova preobrazba iz ranijeg Hrvata
pravoslavne vjere i hrvatskoga književ-
nika u žestokog indoktriniranog Srbina.
Od kraja 19. stoljeća pa sve do pred kraj
izumiteljeva života pojavljuje se golem
broj novinskih i znanstvenih članaka koji
se bave djelima Nikole Tesle ili ih izumi-
telj piše osobno, najviše u Americi. U to
doba ne pojavljuju se knjige koje bi nje-
gov rad obrađivale na razini na kojoj je to
učinioMartin. Za tako nešto trebalo je če-
kati 30-e godine, kada je o Tesli temeljito
i detaljno pisao beogradski inženjer
-
. Njegovo glavno djelo objav-
ljeno je 1932. u Beču i nosilo je naslov:
O Tesli se opširno pisalo, i to uglavnom u
Beogradu, 1936. godine u povodu izumi-
teljeva 80. rođendana, nakon čega je opet
slijedilo zatišje.
Odmah poslije Tesline smrti ugledni mla-
Thomas Commerford Martin
The Inventions, Researching
and Writing of Nikola Tesla (Izumi, is
traživanja i rukopisi Nikole Tesle).
Đorđe Stanojević
Ni
kola Tesla i njegova otkrića.
Slav
ko Bokšan
Nikola Tesla und sein Werk (Nikola
Tesla i njegovo djelo).
O
Tesli danas čini se nitko ne može
sastaviti potpunu bibliografiju.
Radova o tom veličanstvenom
čovjeku ima toliko da je gotovo nemo-
guće prikupiti sve njihove naslove.
Tesla je u Americi bio priznat kao vr-
hunski znanstvenik jo od 1888. godine
nakon znamenitog predavanja o novom
sustavu elektromotora i transformatora
pred Američkim institutom elektroinže-
njera, nakon čega je Westinghouse otku-
pio njegove izume. Američke novine od
tada redovito prate njihov rad.
Novine u Hrvatskoj u prvim godinama
Teslinih uspjeha ne obraćaju pozornost
na izumitelja čiji rad je već tada bio iz-
nimno cijenjen. Važnost Tesle prvi je za-
pazio list "Srbobran", glasilo beograd-
skih stratega stvaranja velike Srbije. U
ožujku 1891. taj list je, člankom pod zna-
kovitim naslovom
, otvorio urnebesnu velikosrpsku
kampanju s ciljem pretvaranja Tesle u is-
ključivog Srbina. U tom članku u samo tri
rečenice sedam puta je spomenuto srp-
stvo.
Zagrebačke novine "Obzor" povremeno
su pisale o Tesli, ali uglavnom pozivajući
š
Znameniti Srbin u
Americi
Djela o Nikoli Tesli
Iz bibliografije o velikom izumitelju