Page 26 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

27
čajeno dogovorene brakove između pra-
voslavnih svećeničkih obitelji i stvaranje
svojevrsnog i utjecajnog obiteljskog kla-
na.
Po završetku bogoslovije Milutin Tesla
bio je (1846.-1852.) kapelan u Senju, sje-
dištu krajiške Senjske pukovnije. Tu su
rođena njegova djeca: Angelina, Dane i
Milka. U Smiljanu, gdje je od 1852. do
1857. bio administrator, a paroh od 1857.
do 1863., rođeni su sin Nikola i kći Ma-
rica. Sinovima je od rođenja otac nami-
jenio svećenički poziv, ali mu se želja ni-
je ostvarila.
U Smiljanu je obitelj Tesla živjela u pa-
rohijskoj kući, uz crkvu Sv. Petra i Pavla,
u podnožju brda Bogdanić, u idiličnom
ambijentu, s pogledomna panoramu sela,
livade, seoska domaćinstva, brda i gla-
vice rasute rubovima Smiljanskog polja.
Nije nam poznat izgled Tesline rodne ku-
će, jer je zaslugom prote Petra N. Man-
dića, njegovog ujaka, koji je došao u
Smiljan nakon Milutinove smrti 1879.,
sagrađen novi parohijski dom. Sadašnja
obnovljena kuća je replika te kasnije pa-
rohijske kuće. Inače, Petar N. Mandić
(1840.-1907.) postao je 1892. zvorničko-
tuzlanski episkop (biskup), a 1896. sara-
jevski mitropolit (nadbiskup).
Sudeći po sjećanjima koje je Nikola opi-
sao u knjizi „Moji pronalasci“ i povreme-
no objavljivanim sjećanjima drugih, nje-
gova obitelj je živjela skromnim, ali bo-
gatim duhovnim životom. Otac Milutin
jalo u Ostrovici i Divoselu, a samo jedna
kuća uGospiću..
Budući da je Lika gotovo 400 godina
(1469.-1871.) bila u sustavu Vojne kra-
jine (njem. Militar Granitz), mnogi Liča-
ni postali su profesionalni vojnici, pa ta-
ko i neki članovi obitelji Tesla. Nikolin
djed po ocu, također Nikola, bio je kra-
jiški narednik, stric Josif (u nekim doku-
mentima: Josip) završio je vojnu akade-
miju i na njoj postao profesor matemati-
ke. Izumiteljev otac Milutin (1819 -
1879.) također je pohađao vojnu akade-
miju, ali je prije završetka odustao od
vojne karijere, odlučio završiti bogoslo-
viju u Gomirju i postati pravoslavni sve-
ćenik i prosvjetitelj.
Čini se da ne postoje, ili nisu sačuvani,
podatci o starijim obiteljskim korijenima
Nikole Tesle. Spomenuti djed, Nikola
Tesla, bio je oženjen Milkom rođ. Kali-
nić, a imali su četvero djece: Milutina
(1819.-1879.), izumiteljevog oca, Josifa i
dvije kćeri: Stanku i jednu kojoj nije
sačuvano ime. Nikolina majka Georgina,
nazvana Đuka (1822.-1892.), rođena je u
selu Tomingaj kod Gračaca, a bila je kći
pravoslavnog svećenika Nikole Mandića
(1800.-1863.) i Sofije (Soke) Budisav-
ljević. Soka je također bila kći pravoslav-
nog svećenika, jedan Đukin brat bio je
svećenik, drugi je završio vojnu akade-
miju, a sve tri sestre udale su se za pravo-
slavne svećenike. To će kasnije učiniti i
sve tri njene kćeri, što upućuje na uobi-
Podrijetlo prezimena i
obiteljski korijeni
Obitelj Tesla potječe iz ličkog podvele-
bitskog sela Raduč, koje se nalazi na po-
lovici puta između Gospića i Gračaca.
Korijen prezimena je u imenici
, ko-
ja prema „Hrvatsko-latinskom rječniku“
Fausta Vrančića iz 1595., znači isto što i
a prema njegovom „Rječniku pet
najuglednijih europskih jezika - latin-
skom, talijanskom, njemačkom, hrvat-
skom i mađarskom“ iz iste godine, riječ
ascia (tal.) je isto što i
(sjekira -
op.a.),
. Prema „Latinsko-hrvat-
skom rječniku“ Mirka Divkovića iz
1880. riječ
znači
. Na teme-
lju iznesenog može se pretpostaviti da je
netko od predaka Nikole Tesle bio tesar,
koji se u radu služio vrstom sjekire zva-
nom ili
.
Novinar Mario Filipi, autor knjige „Ni-
kola Tesla ispod paučine“, tvrdi da u po-
pisu Like i Krbave iz 1712. godine nema
prezimena Tesla i da se ono pojavljuje u
vojnim dokumentima oko 1740. i kasni-
jih godina.
„Plemenski rječnik ličko-krbavske župa-
nije po službenim podatcima iz 1915. go-
dine“ Radoslava M. Grujića spominje 13
kuća s prezimenomTesla i to u Drenovcu
(Raduč) - 8 kuća, u samomRaduču - 4 ku-
će i u Kukljicu (Medak) - 1 kuću. Poput
prezimena Tesla nedvojbeno je istih kori-
jena i prezime Teslić koje je tada posto-
tesla
ascia,
sikira
tesla
ascia bradva
tesla bradva
Korijeni i djetinjstvo
Rodna kuća Nikole Tesle u Smiljanu
Torba majke Nikole Tesle
Teslin život