Page 27 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

28
Šarića iz 1878., u kojem bilježi događaje
od doseljavanja Hrvata - Bunjevaca u
Karlobag 1683., njihovog doseljavanja u
Liku 1686. pa do kraja 19. stoljeća, može
pretpostaviti tko je mogao biti smiljanski
paroh i možda Nikolin vjeroučitelj u „tri-
vijalki“. Pouzdano se zna da je protoMile
Lemaić, još bio živ 1878. godine, a proto
Pilip Lemaić je umro 1886. godine. Dak-
le, osim oca Milutina, jedan je od Le-
maića, kao vjeroučitelj, poučavao Nikolu
temeljima pravoslavne vjere. Nesum-
njivo je da su obojica svećenika bili iz iste
smiljanske starosjedilačke obitelji.
Po završetku prvog razreda „trivijalke“
1862. Nikolinu obitelj zadesila je trage-
dija: starijeg brata Danu, roditeljskog lju-
bimca, vrlo talentiranog dječaka od ko-
jega su roditelji mnogo očekivali, ubio je
kopitom njihov konj arapske pasmine,
inače privržen obitelji, dar obiteljskog
prijatelja. Gubitak sina prvijenca bio je za
roditelje, brata i sestre odviše bolan da bi
mogli ostati u Smiljanu, pa je paroh Mi-
lutin zatražio premještaj uGospić.
Tako je, navršivši šest godina života, Ni-
kola Tesla zauvijek napustio Smiljan.
Rodno selo posjetit će još samo jednom,
1892. godine. Nisu poznata imena nje-
govih smiljanskih suučenika i vršnjaka,
a samo jedan od njih postat će u svoje
vrijeme istaknuta osoba. Bio je to general
Filip Franić (1856.-1937.). Prof. Vladi-
mir Muljević (1913.), autor knjižice „Ni-
kola Tesla, slavni izumitelj“, tvrdi da je
njegova baka Marija r. Kovčević poha-
đala školu s NikolomTeslom.
U obnovljenoj Teslinoj rodnoj kući za
vrijeme Domovinskog rata bio je Ured
obrane, a povremeno i manje jedinice
Hrvatske vojske.
Odrastajući u domu ispunjenom nježnom
ljubavlju, uz plemenite, duhovno bogate i
inteligentne roditelje, obrazovanog oca,
brata i tri sestrice, mali Nikola stekao je
predispozicije da postane veliki humanist
i genijalni izumitelj. Poznato je da su,
osim roditelja, njegovi stričevi i ujaci,
bili također obrazovane i inteligentne
osobe, pa su genetsko naslijeđe i velika
marljivost najviše pridonijeli Teslinoj
genijalnosti. Ipak, na oblikovanje nje-
gove ličnosti u doba odrastanja prido-
nijele su i neke druge okolnosti. Tijekom
života spominjao je da je smrt brata Dane
na njemu ostavila doživotni trag. Da bi
utješio roditelje zbog gubitka brata i da bi
se istakao, već u toj ranoj dobi podvrgao
se čeličnoj disciplini. Postao je pravi mali
Spartanac, mnogo je ozbiljnije učio od
Doba odrastanja i
oblikovanja ličnosti
Školovanje u Smiljanu
U 18. st. u Vojnoj krajini osnivale su se
prve osnovne škole, tzv. trivijalke, u sje-
dištima satnija (kumpanija). U njih su
upisivana samo darovita djeca iz boljih
obitelji. U „trivijalkama“ su poučavali:
čitanje i pisanje, njemački jezik, računa-
nje i vjeronauk (ovisno o vjeri: katolički i
pravoslavni), jer su vlastima trebali pis-
meni dočasnici i časnici, a pohađali su ih
učenici između 6. i 12. godine života.
Mali Nikola Tesla je zbog osobite nadare-
nosti počeo pohađati trivijalku u dobi od
pet godina
Inače prva smiljanska škola sagrađena je
1830. blizu sjedišta 11. smiljanske kum-
panije, koje se nalazilo u tadašnjem sre-
dištu sela, pod brdomKrčmarom i u blizi-
ni katoličke crkve Blažene Djevice Ma-
rije od Karmela. Škola se nalazila na ka-
tastarskoj čestici 32., u kasnijoj „kota-
rini“ obitelji Tomljenović kbr. 7, sada
kbr. 125., što se vidi iz položajnog nacrta.
Ostatci temelja škole i danas se nalaze u
zemlji, a blizu njih još stoji stambena
zgrada iz tog ili ranijeg vremena u kojoj
je vjerojatno stanovao učitelj, a postoji i
bunar iz kojega su školska djeca, pa i mali
Nikola, pili vodu.
Nije poznato tko je bio Nikolin učitelj, ali
se iz sačuvanog “Zapisnika poviest-
nog…“ smiljanskog načelnika Frane
bio je vrlo obrazovan čovjek. Zahvaljuju-
ći redovnom školovanju i urođenoj inte-
ligenciji naučio je nekoliko jezika i imao
bogatu vlastitu knjižnicu s djelima fran-
cuskih i njemačkih klasika. Imao je ne-
vjerojatno pamćenje, mnoga djela kla-
sične književnosti znao je gotovo napa-
met, pa je u šali govorio da bi ih mogao
rekonstruirati kad bi se svi primjerci ne-
kim čudom izgubili. Pisao je i pjesme, a
ponekad i novinske članke pod pseudo-
nimom „Rodoljub Pravičić“. Propovijedi
su mu bile čiste i jasne, baš kao da čita iz
knjige. Takvo pamćenje naslijedio je i
Nikola, koji je često fascinirao svoje
američke prijatelje i poznanike reciti-
ranjem poezije na njihovim materinskim
jezicima (njemačkom, francuskom, eng-
leskom i talijanskom). Ipak, majka Đuka
bila je za Nikolu osoba koju je najviše
volio i kojoj se najviše divio. Smatrao je
da je od nje naslijedio izumiteljski dar.
„….
-
-
-
“.
Grubosti u Teslinom roditeljskom domu
nije bilo. Sam je zapisao da je u dje-
tinjstvu dobio samo nekoliko žešćih ša-
mara od majke i jednu laganu očevu plju-
sku. Tada je kažnjavanje djece batina-
njem bila uobičajena odgojna metoda u
njegovom zavičaju, pa su roditelji Milu-
tin i Đuka sa svojomblagosti svakako bili
iznimka.
Izumila je i izradila mnoge naprave.
Tkala je najljepše uzorke nitima koje je
sama isprela. Čak je i sjemenje sijala,
uzgajala biljke, odvajala vlakna. Radila
je neumorno, od zore do kasno u noć, a
velik dio odjeće koju smo nosili i na
mještaja koji smo imali u kući bilo je dj
elo njenih ruku. Kad je prošla šezdesetu,
njezini prsti bili su još toliko spretni da bi
isplela „tri čvora na trepavici…Moja
majka bila je prvorazredni izumitelj i bila
bi, vjerujem, postigla vrlo mnogo da nije
bila toliko udaljena od suvremenog živo
ta i onih mnogobrojnih mogućnosti koje
on pruža
Potok i vodenica u Deringaju
Nikola Tesla u društvu rodbine i prijatelja