Page 28 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

29
Ljubav i odanost prema
obitelji
Nikolin odnos prema roditeljima (osobi-
to majci), sestrama i drugoj rodbini na te-
melju njegove monografije, sačuvanih
pisama i druge dokumentacije, najteme-
ljitije je istražio i analizirao spomenuti
Mario Filipi.
Ljubav i poštovanje koje je Nikola gajio
prema roditeljima i bol zbog smrti brata
Dane može se iščitati iz njegove auto-
biografije i o tome je već bilo riječi. Njež-
ne osjećaje gajio je i prema sestrama An-
gelini, Milki i osobito Marici, kasnije
udatoj Kosanović. Njegova šira rodbina
bila je brojna: tetke, ujaci, bratići, nećaci i
članovi šire obitelji. Međutim, od brojnih
sačuvanih pisama upućivanih rodbini do
1893. godine ni jedno jedino nije bilo
upućeno ženskim članovima obitelji.
Pisma je najčešće upućivao ujacima Paji i
Tomi Mandiću i bratiću Simi Majstoro-
viću. Nije poznato zbog čega je 1894.
prestao pisati bilo kome iz obitelji, iako je
rodbini slao mnogo novaca dok ga je god
imao.
Pred kraj života veza s obitelji bit će mu
Sava Kosanović, sin sestre Marice, poz-
nati javni radnik, narodni zastupnik, no-
vinski urednik, protivnik diktature kralja
Aleksandra, ministar, ambasador u USA,
od ožujka 1945. ministar informiranja u
vladi maršala Tita, ponovo ambasador u
USA, šef delegacije u UN te ponovo
ministar. Njegovom zaslugom golema je
ostavština Nikole Tesle prebačena u nje-
govmuzej u Beogradu.
Nikolini roditelji Milutin i Đuka pokopa-
ni su na gospićkom pravoslavnom grob-
lju Jasikovac. Prema običaju toga vreme-
na, njihovi nadgrobni spomenici isklesa-
ni su u obliku obeliska i ističu se visinom.
Na spomeniku ocu Milutinu Nikola je
dao uklesati riječi: „Protojereju i parohu
gospićkom Milutinu Tesli 1819.-17. IV.
1879. blagodarni sin Nikola“. A na pole-
đini: „Mom dragom ocu“. Majka Đuka
nadživjela je muža 13 godina i poslije
njene smrti kuća je ostala pusta. Iz pisma
sestre Marice Nikoli proizlazi da kuća
propada i da bi njenom prodajom mogli
podići spomenik majci. Vjerojatno je ta-
ko i učinjeno, pa je postavljanje spomeni-
ka i tekst nadgrobne poruke prepušteno
nekom drugom. Samo tako se mogu
objasniti na njenom spomeniku uklesane
suhoparne riječi: „Ovdje počiva Đuka
Tesla supruga prote Tesle 1822-1892“.
Nikola, koji je svoju majku silno volio,
na njenom grobu dao bi uklesati suptilni-
ju posvetu.
Nadgrobni spomenici Milutinu i Đuki
Tesla, podignuti u 19. st., netaknuti su
preživjeli tri rata i dočekali 150. obljet-
nicu rođenja njihovog genijalnog sina
NikoleTesle.
Ana Tomljenović
kojoj je služio (i koju je Nikola nesum-
njivo posjećivao - op.a.) „ruinirana i za-
rasla u koprive“.
Na Teslinu osobnost svakako je djelovala
i narodna poezija, jer se u doba Teslinog
djetinjstva u Lici njegovao kult epskih
narodnih pjesama, koje su slavile bivše
ratnike, a uz gusle pjevali su ih najčešće
slijepci-prosjaci. Vjerojatno su i Teslinu
maštu uzbuđivala opjevana junaštva, pa
možda od tuda njegove doživotne sim-
patije prema Crnogorcima. O tradiciji
pjevanja uz gusle opširnije je pisao, i u
Smiljanu zabilježio niz pjesama, smiljan-
ski učitelj Ivan Stipac (1857.-1918.). I
Nikola je pisao pjesme, neke je sa sobom
odnio u Ameriku, ali ih nije objavljivao
jer ih je smatrao odviše intimnim. Možda
je na njegovu introvertiranost utjecala
činjenica da je bio boležljivo dijete, za
gimnazijskih dana u Rakovcu dva je puta
liječen od malarije, a na kraju školovanja
obolio je od kolere. Moguće je u to doba
nastala njegova doživotna fobija od mi-
kroba, zbog koje je, nakon svakog osob-
nog kontakta, imao potrebu dezinficirati
ili oprati ruke.
Sigurno je na mladog Tesla utjecala kul-
tivirana gospićka građanska sredina u ko-
joj se osjećala čvrsta ruka vojne uprave, a
u nekoj mjeri i njegovi profesori u gos-
pićkoj gimnaziji i gimnaziji u Rakovcu
(kod Karlovca), kao što je bio profesor
fizike Martin Sekulić, dopisni član
JAZU, podrijetlomLičanin iz Lovinca.
Iako se svi biografi slažu da je Nikola
Tesla bio blaga i vrlo uglađena osoba, pri-
rodno otmjenog i suzdržanog ponašanja,
beskrajnog i naivnog povjerenja u ljude,
ipak je dosljedno provodio svoje odluke.
Snagom volje pobijedio je neke poroke iz
mladosti i mlađih dana: kartanje, kocka-
nje, pijenje kave i pušenje. Za novac nije
mario, iako mu je dio života omogućavao
luksuzan život, štoviše, olako ga je pre-
puštao poslovnim partnerima a rado ga je
darivao rodbini i zemljacima u nevolji.
drugih dječaka, bio je velikodušniji i na
svaki način nastojao biti bolji od njih.
Tako se mijenjao njegov karakter. Sam
kaže: „Sve do moje osme godine karakter
mi je bio slab i kolebljiv“. Sanjao je du-
hove i čudovišta, bojao se života, smrti
-
strastve
-
-
-
đarskog romanopisca „Abafi iliAbin sin“
razbudio njegovu uspavanu snagu volje i
da je tada počeo vježbati samokontrolu.
U mladosti bio je podložen jednoj vrsti
intelektualnog treninga. Pripravljajući ga
za svećeničko zvanje, otac mu je zadavao
razne vrste vježbi, o čemu Nikola bilježi:
„One su obuhvaćale sve vrste vježbi - po-
gađanje tuđihmisli, otkrivanje pogrešaka
u nekom obliku ili izrazu, ponavljanje
dugačkih rečenica ili obavljanje račun-
skih operacija napamet. Ove su dnevne
vježbe trebale osnažiti pamćenje i um, a
posebno razviti osjećaj kritičnosti i ne-
sumnjivo su za mene bile od velike ko-
risti.“ Ove tvrdnje i neke zaključke o Tes-
linoj ličnosti prenijela je u svoju knjigu
„“Tesla - čovjek izvan vremena“, američ-
ka književnica Margaret Cheney, neka-
dašnja studentica elektrotehnike i jamač-
no njegov najbolji biograf. „Foto-
grafsko“ pamćenje i sposobnost vizuali-
zacije često fantastičnih izuma, za koje
nije trebao nacrte i sheme, što je dijelom
bila posljedica samokontrole i vježbi u
mladosti, sačuvao je veliki dio života.
Čini se da je posebnu bliskost osjećao
prema ujaku proti Tomi Mandiću iz De-
ringaja kod Gračaca, kod kojega je u
mladosti često boravio. Prema pisanju
beogradske Politike 1990. god., grob
prote Mandića je očuvan, dok je crkva u
i
Boga. Tada je došlo do promjene zahva
ljujući
nom čitanju knjiga iz bo
gate očeve knjižnice. Ponekad je uz svjet
lo lojanice čitao do zore, dok nije čuo
majku koja počinje sa svojim dnevnim
obavezama. Sām tvrdi da je roman ma
Grob rođaka Nikole Tesle
Grobovi roditelja Nikole Tesle
Teslin život