Page 33 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

34
kojem su fotografije nekih poznatih
osoba koje su u njemu živjele ili odsje-
dale za boravka u NewYorku. Tu je izlo-
žena jedna od posljednjih fotografija Ni-
kole Tesle, snimljena početkom srpnja
1942., kada ga je posjetio Petar Karađor-
đević, tadašnji jugoslavenski kralj u prat-
nji Teslinog nećaka Save Kosanovića.
Kada se preselio u hotel, Tesla je imao 77
godina, bio je siromašan, bez laboratorija
u kojemu bi mogao eksperimentirati i tes-
tirati svoje ideje, a živio je od pomoći ju-
goslavenske vlade. Ipak je priređivao ro-
đendanske proslave u hotelskom Grand
Ballroomu, gdje su se rado okupljali no-
vinari očekujući, kao nekada, nove sen-
zacije. Poznato je da je rođendane počeo
slaviti u zrelijoj dobi, jer u mlađim dani-
ma za to nije imao vremena. Njegovi su
osobiti poklonici bili novinari John O'
Neal, autor Tesline biografije „Nenad-
više izbjegavao osobne kontakte, osobi-
to rukovanje, bojeći se mikroba, nije se
bojao da bi mu mikrobe mogli prenijeti
golubovi.
O svojoj ljubavi prema golubovima Tesla
je opširno progovorio novinarima New
York Timesa. Priznao je da je godinama
hranio tisuće golubova, ali da je posebno
bio vezan za lijepu bijelu golubicu, za ko-
ju je rekao da je „radost moga života“.
Ljubav prema njoj i njenu odanost opisao
je najljepšim riječima. Golubovi su ga za-
ista prepoznavali i slijetali su mu na pro-
zore hotelske sobe, na užas sobarica. Za
tu ljubav znali su mnogi, a može se objas-
niti kao Teslina silna potreba za dava-
njem i primanjem ljubavi koju osjeća
svako ljudsko biće.
Posljednjih deset godina života (1933.-
1943.) Nikola Tesla proveo je u hotelu
New Yorker, koji je pregrađivan i postoji
i danas. Živio je u apartmanu br. 3227
(broj je uvijek morao biti djeljiv s 3), na
33. katu (danas sobice 3227 i 3328). Da je
bio njihov gost, svjedoči izlog hotela u
Tesla u hotelu NewYorker
Samotnjak
s golubovima
S
1915. godinom počeli su sa život-
ne scene odlaziti Teslini najbolji
prijatelji i on je postajao sve osa-
mljeniji. Ljubav prema golubovima, koje
su uzgajali u rodnoj kući u Smiljanu, nije
ga napuštala ni uAmerici, a njihovo druš-
tvo tražio je u osamljenim šetnjama po
newyorškim parkovima. Kažu da se po-
sebno sprijateljio s golubovima iz Bryant
parka, iza NewYork Public Library, u ko-
jem je svakodnevno šetao i koje je hranio.
Od 1928. za skrb oko svojih ljubimaca
angažirao je jednog mladića, također za-
ljubljenika u golubove, da ih svakog dana
u podne hrani sjemenjem i obilazi park
tražeći bolesne i ranjene ptice. Ovaj ih je
donosio u Teslinu hotelsku sobu gdje su
ih njegovali u kavezima, a zatim ozdrav-
ljene puštali na slobodu. Zbog golubova
je nastradao jedne hladne večeri 1937.,
na putu u park udario ga je taksi, slom-
ljena su mu tri rebra i natukao je kra-
lježnicu. Bolest se zakomplicirala s upa-
lom pluća, dugo se oporavljao, ali mu je
zdravlje ostalo krhko. Iako je Tesla sve
Posljednje godine života i smrt
Golubovi, koje je Tesla toliko volio pred hotelom u New Yorku
Nikola Tesla u poznim godinama