Page 40 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

41
među kojima je i bista koju je 1952., pre-
ma Teslinoj želji, izradio Ivan Meštrović,
Teslin portret, rad I. Benkovića, tri Tesli-
ne karikature od kojih je jedna rad Edvina
E. Marcusa, posmrtna maska Nikole Tes-
le, rad F. Moynihana, različita umjetnič-
ka viđenja Tesle autori kojih su F. Krši-
nić, N. Mitrić, N. Radojev, O. Kangrga,
A. Kucina, M. Gvozdenović, S. Dukić,
Lj. Savić-Grasi, D. Dimitrijević, M.
Paunović i dr.
U Zagrebu se impozantni Meštrovićev
spomenik Tesli (visok 250, širok 170, a
dubok 185 cm) nalazi u parku Znanstve-
nog instituta „Ruđer Bošković“ i, iako je
na prekrasnom mjestu, zapravo je nedos-
tupan široj javnosti. Izrađen i smješten
prema Teslinu zahtjevu, danas je uzro-
kom nesuglasica Gradskog poglavarstva
grada Zagreba i nasljednika autorskih
prava IvanaMeštrovića.
Unatoč izričitoj Meštrovićevoj želji da se
gipsani odljev originalnog spomenika
uništi, sačuvan je u Gliptoteci HAZU. U
povodu 150. obljetnice Teslina rođenja
Gradsko poglavarstvo donijelo je odluku
o preseljenju originalnog spomenika na
Taj 220 cm visok spomenik imao je i dva
odljeva. Prvi odljev postavljen je pored
hidroelektrane na slapovima Nijagare
1976. godine, u povodu 120. obljetnice
Teslina rođenja. Noću se ne osvjetljava
da bi posjetiteljima dočarao mrak koji bi
bez Tesle vladao svijetom. Svečani govor
prilikom otkrivanja spomenika održao je
tadašnji američki predsjednik Gerald
Ford.
Drugi odljev postavljen 1981. je u Gospi-
ću, na trgu koji je nosio Teslino ime. De-
set godina kasnije i spomenik i trg razru-
šeni su u Domovinskom ratu u uvjetima
svakodnevnog granatiranja Gospića. Mi-
nistarstvo kulture Republike Hrvatske,
nakon višemjesečnih razgovora s Mini-
starstvom kulture i znanosti u Beogradu,
dobilo je ove godine odobrenje za uzima-
nje otiska negativa spomenika Frana Kr-
šinića u Beogradu. U tijeku je izrad no-
vog odljeva spomenika koji će ponovo
biti postavljen u Gospiću, u povodu 150.
obljetniceTeslina rođenja.
U beogradskomMuzeju Nikole Tesle, u
okviru Zbirke likovne i primijenjene
umjetnosti, nalazi se niz eksponata (81)
«Sadašnjost je Vaša; Ja radim za buduć-
nost i ona pripada meni»
-
-
-
-
-
-
, rekao je čovjek
od čije smrti je prošlo više od pola stolje
ća, a čovječanstvo još uvijek kaska tra
gom njegovih vizija. Možda je i nemo
gućnost razumijevanja njegovih origi
nalnih ideja te općeprihvaćen doživljaj
Tesle kao osobenjaka, razlogom posto
janja vrlo malog broja klasičnih spome
nika u njegovu čast.
Jedan od najpoznatijih spomenik Nikoli
Tesli rad je u bronci hrvatskog kipara
Frana Kršinića, postavljen 1963. ispred
Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu
Spomenici Nikoli Tesli
Nikola Tesla, rad Frana Kršinića, 1976., Slapovi nijagare
Brončana bista, rad Ivana Meštrovića,
Muzej u Beogradu
Karikatura E.Marcusa, Muzej u Beogradu
Priznanja