Page 41 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

42
riječi i djela vrijede više od tisuću slika.
Svoje značenje ovjekovječio je sam, «ži-
vućim» spomenikom - hidroelektranom
na slapovima Nijagare, na što je ukazao u
svom govoru na svečanosti u povodu ot-
vorenja hidroelektrane:
«...To je spome-
nik (hidroelektrana, op.a.) dostojan na-
šeg doba znanosti, istinski spomenik pro-
svjetiteljstva i mira. On označava poče-
tak uprezanja prirodnih sila u službu čo-
vjeka, ukidanje primitivnih metoda, iz-
bavljanje milijuna iz oskudice i patnje...»
Ivica Sokolić
tehnička škola u Zagrebu. Jedna od vode-
ćih telekomunikacijskih kompanija, koja
u svijetu nosi ime Larsa Magnusa Erics-
sona, ulaskomu vlasničku strukturu tvor-
nice telefonskih uređaja «Nikola Tesla»,
koja u Hrvatskoj postoji od 1949., obve-
zala se na uporabu imena Ericsson - Ni-
colaTesla d.d.
Na kući u NewYorku, u kojoj je Tesla je-
dno vrijeme živio, otkrivena je spomen
ploča. U sjedištu Međunarodne unije za
telekomunikacije pri UN u Ženevi po-
stavljena je bista Nikole Tesle, rad aka-
demskog kipara Koste Angeli Radova-
nija.
Ovaj nadasve skroman popis umjetničkih
djela i ustanova imenovanih Teslinim
imenom potvrđuje Teslu kao čovjeka čije
križanje Tesline i Masarykove ulice u Za-
grebu uz izradu replike koja bi nadomjes-
tila originalni spomenik u parku Instituta.
U Osnovnoj školi «Nikola Tesla» u Za-
grebu, u povodu 150. obljetnice Teslina
rođenja i 30. obljetnice škole, ove je
godi-ne postavljena bista u predvorju
škole, rad akademskoga kipara Pere
Jelisića. Na bistu su se u školi odlučili jer,
zbog neri-ješenih imovinsko-pravnih
odnosa, nisu uspjeli dobiti nedavno
pronađen i od za-borava spašen brončani
kip nepoznatog autora koji se nalazi u
dvorištu tvornice «RIZ-Odašiljači» u
Zagrebu.
Godinu Nikole Tesle Hrvatski sabor pre-
poznaje i kao povod izgradnje tematskog
parka «Nikola Tesla» u Smiljanu u čijem
će središnjem dijelu, 10. srpnja, uz rodnu
kuću biti postavljen i spomenik Tesli ki-
para Mile Blaževića. Riječ je o stojećoj
figuri visokoj 220 cm, blago stilizirane
modelacije, koja prikazuje mladog znan-
stvenika u sabranom razmišljanju. Re-
zultat je to pozivnog natječaja Ministar-
stva kulture za rješenje oblikovanja Tes-
line skulpture u Smiljanu na koji se odaz-
valo deset umjetnika.
Osim umjetničkih ostvarenja, uobičajeni
način odavanja počasti zaslužnim poje-
dincima je i imenovanje ustanova njego-
vim imenom. U Hrvatskoj Teslino ime
nose četiri obrazovne ustanove: osnovne
škole u Zagrebu, Rijeci i Gračacu te I.
Posmrtna maska Nikole Tesle, Muzej u Beogradu
Nikola Tesla, Fran Kršinić,
1955., Muzej u Beogradu
Teslin spomenik Ivana Meštrovića u parku Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu
Pero Jelisić, 2006., bista u OŠ
“Nikola Tesla“ u Zagrebu
Nikola Tesla, Mile Blažević, 2006. Smiljan