Page 42 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

43
pred Teslina lica valjda su nekakav sim-
bolični prikaz Tesline životne preokupa-
cije elektroenergije, odnosno telekomu-
nikacija.
Filatelistički događaj broj jedan ove,
2006. godine, bila je svjetska filatelistič-
ka izložba uWashingtonu koja je završila
sredinom lipnja. Umjesto da tu priliku is-
koristimo za prezentiranje izdanja posve-
ćenog Tesli, dopunjenog Meštrovićem,
možda i Kršinićem, ali svakako Nijaga-
rom, nije se dogodilo ništa !! Hrvatska fi-
latelistička javnost na to izdanje još
čeka..
Jurica Miletić
Nominalne vrijednosti maraka bile su 15
i 30 dinara: niža je vrjednota bila tiskana
u nakladi od dva milijuna primjeraka, za
razliku od više koje je bilo tek pola mili-
juna.
Nepune četiri godine kasnije, pošta neka-
dašnje Jugoslavije je prigodnim nizom
od četiri marke obilježila i 100. obljet-
nicu njegova rođenja. Bio je to prvi niz
prigodnih maraka posvećen tom velikom
izumitelju koji se nije usredotočio tek na
njegov lik (uglavnom su se sva izdanja
maraka različitih država u različitim vre-
menskim razdobljima svodila tek na više
ili manje uspješno i dopadljivo prikazi-
vanje njegova lika, sukladno vjerovanju
njihovih autora kako Teslini izumi nisu
dovoljno fotogenični da se kaomotivi na-
đu na markama). Četiri marke tiskane
tehnikom jednobojnog raster-dubokotis-
ka u tiskari Ljudska pravica u Ljubljani
prikazuju Teslin indukcijski motor, trans-
formator, uređaj za daljinsko upravljanje
i Teslin lik iz mlađih dana na najvišoj vr-
jednoti.
Pedeseta obljetnica Tesline smrti u filate-
lističkom smislu bila je obilježena 30.
siječnja 1993. godine. Na taj je dan HPT
izdao prigodnu marku nominalne vrijed-
nosti 250 hrvatskih dinara, a prema likov-
nom rješenju slikarice Nade Žiljak. Teh-
nikom višebojnog ofseta u čakovečkoj
tiskari Zrinski, tiskana je tada u nakladi
od 350.000 primjeraka. U likovnom smi-
slu marka nije bila ništa osobito i utopila
se u stereotipiju portreta temeljenih na
fotografskimn predlošcima, sve to na
bijeloj pozadini, bez trunka originalnosti
ili pak kakve živosti. Zelene koncen-
trične kružnice i crvenoplave krivulje is-
P
remda se Teslin lik više puta po-
javljivao na poštanskim markama
različitih zemalja, sva je prilika da
mu se u tom smislu svijet i nije dostojno
odužio. Osim na jednom izdanju neka-
dašnje Čehoslovačke, na marki ameri-
čkog otočja Palau u Tihom oceanu i u ok-
viru jednog američkog izdanja, Tesla se
ipak najviše pojavljivao na markama ne-
kadašnje Jugoslavije, a potom na marka-
ma Republike Hrvatske, baš kao i na mar-
kama zemalja nastalih na području neka-
dašnje države.
Desetu obljetnicu Tesline smrti pošta De-
mokratske Federativne Jugoslavije obi-
lježila je 7. siječnja 1953, godine. Toga se
dana u prometu pojavio niz od dvije
marke (smeđecrvena i crnoplava), a na
obje je marke jednak motiv Teslin lik,
pre-ma skulpturi Ivana Meštrovića, koji
je za format poštanske marke pripremio
P. Dabović, a izgravirao T. Krnjajić, s
obzirom da su marke tehnikom linijskog
dubokotiska bile tiskane u tadašnjem Za-
vodu za izradu novčanica u Beogradu.
Tesla na poštanskim markama
U povodu 150. obljetnice Teslina rođenja očekivala se odgovarajuća filatelistička aktivnost.
Na žalost, svjetska filatelistička izložba u Washingtonu, koja je završila
polovicom lipnja, prošla je bez spomena Tesle.
Priznanja