Page 43 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

44
nika Lanucija svoje nazore o načelnim
pitanjima toga poduzeća" - pisale su dan
kasnije
"Gosp. Tesla,
čovjek od po prilici 35 godina, visok,
tanak kao jela rodnog kraja, crnih kosah i
očiju, koji na svom širokom čelu nosi pe-
čat genija, držao je dulji ekspoze..." Tesla
je tada rekao da "električna rasvjeta do-
nosi i dohodak i da je izašla iz eksperi-
mentalnog stadija, i da grad Zagreb kao
glavni grad ove zemlje ima, čak je i
dužnost, da uvede tu novost, jer to nije
samo korist za grad sam nego i za cijelu
zemlju, čak bi bila i sramota za Zagreb da
ne bude predvodnik u pogledu uvođenja
električne rasvjete." Predložio je općini
da si priskrbi "mlađu tehničku silu", koju
valja uputiti u sve tvornice električnih
strojeva, da na licu mjesta prouči i ispita
strojeve i njihov učinak, pa da se zatim na
temelju toga donese odluka o izboru stro-
jeva. U tom pogledu Tesla je toplo prepo-
ručio dva mlada zemljaka, izučena tehni-
čara, koji bi za taj posao bili sasvim spo-
sobni. Tada je Tesla zamolio da mu se
grad obrati ako nastanu bilo kakve teh-
ničke poteškoće, a on će dati najbolji mo-
gući savjet, ne tražeći nikakve odštete.
- Smatram svojom dužnošću da kao rođe-
ni sin svoje zemlje pomognem gradu Za-
grebu u svakom pogledu i savjetom i či-
nom - izjavio je Nikola Tesla u zagrebač-
koj Gradskoj vijećnici, obrazlažući pred-
stavnicima grada Zagreba svoj projekt
elektrifikacije Zagreba, utemeljen na is-
korištavanju hidroenergije ličkih rijeka.
Iz Zagreba Tesla je otputovao u Varaždin
i Budimpeštu, odakle je nakratko posje-
tio Beograd, nakon čega se vratio uAme-
riku.
Teslin utemeljeni i potanko obrazloženi
prijedlog, a vjerojatno i uvjerljivost ko-
jom ga je izlagao, bio je poticaj Grad-
Narodne novine.
nju u Zagrebu isto su popodne objavile
tadašnje novine na njemačkom jeziku
, a sutradan
su opširan prikaz Teslina predavanja do-
njele
i
pod naslo-
vom
, i to posve identičnim teksto-
vima, što znači da ih je napisao isti autor.
U tom izvještaju između ostaloga piše:
"Čuveni elektrotehnički strukovnjak, naš
zemljak Nikola Tesla, koji je na poziv
gradskog načelnika dr. Amruša došao u
Zagreb da svojim savjetom podupre
Gradsko poglavarstvo u predmetu uvo-
đenja električne rasvjete, razlagao je ju-
čer do podne u prisustvu gradskog načel-
nika i podnačelnika, gradskih vijećnika
Mallina i Hudovskoga i gradskog mjer-
Agramer politische Zeitung
Narodne novine Obzor
Nikola Tesla o električnoj razsvjeti u
Zagrebu
N
akon predavanja u Londonu i Pa-
rizu 1892. Tesla je dobio obavi-
jest da mu je majka teško boles-
na. Odmah je otputovao u Gospić, gdje je
zatekao majku na umoru. Umrla je 16.
travnja 1982., na sam Uskrs. Nakon nje-
zine smrti Tesla se razbolio, pa je morao
neko vrijeme ostati u Gospiću, a potom
se, po nekim biografima, zadržao dva
tjedna u Plaškom kod svoje sestre Man-
dice Kosanović. Teslin boravak u Hrvat-
skoj ponukao je zagrebačkog gradona-
čelnika
i on je Teslu
pozvao u Zagreb da govori u proizvodnji
električne struje. Tesla je u Zagreb došao
24.svibnja 1892. O njegovu boravku u
Zagrebu nisu sačuvani nikakvi službeni
podatci, već se o tome može saznati iz on-
dašnjih novina. Vijest o Teslinu predava-
dr. Milana Amruša
Teslin posjet Zagrebu
«Smatram svojom dužnošću
da pomognem Zagrebu»
Kao već proslavljeni izumitelj, Tesla je Zagreb posjetio 24. svibnja 1892., nakon što je pokopao
majku u Gospiću. Tom prigodom održao je predavanje u Gradskom poglavarstvu i predložio
izgradnju hidroelektrana. Ponudio je Zagrebu svu pomoć kao «rođeni sin svoje zemlje».
Spomen-ploča na Starogradskoj vječnici postavljena povodmo posjeta Nikole Tesle Zagrebu