Page 45 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

46
rješenje rad je arhitektice Nikoline
Jelavić-Mitrović.
Planiramo održati predavanja o Nikoli
Tesli tijekom listopada i studenoga u
knjižnicama. Naravno, pripremamo se i
za otvorenje našega novog/starog Odjela,
što svi s nestrpljivo očekujemo.
I mi i Povijesni muzej od početka srpnja
pripremamo prostor za svečano otvaranje
10. srpnja. Koncept izložbe zamišljen je
kao da Nikola Tesla osobno pripovijeda o
svojemu životu u kontekstu prostora i
vremena. Nikola Tesla je sinonim svjet-
losti i cijela izložba je u tome ozračju, uz
potporu audio i videosimulacija. Postav
izložbe je na dvije razine. Na donjoj ra-
zini je upravo ovo o čemu sam govorio, a
na gornjoj su izloženi Teslini izumi tur-
bina, transformator, elektromotor i na-
prava za okretno magnetsko polje s ba-
krenim jajetom. To su, inače, eksponati
našegmuzeja.
Kako je osmišljen postav tematske iz-
ložbe u Smiljanu?
Tekst: Avenka Butković
Snimci: Tihomir Marjanović
će nam konstruirati pokretna kolica za
eksponate na daljinsko upravljanje, kako
bi prezenter mogao izvoditi Tesline po-
kuse. Idejno rješenje samog interijera
potpisuje arhitekt Željko Kovačić, a os-
mišljen je modernistički, s videoprojek-
cijama i slikovnim postavom. Napravit
ćemo tribinu za devedestak posjetitelja,
jer ovo što smo imali do sada nije u pot-
punosti zadovoljavalo.
U Gradskoj skuštini imali smo 24. svib-
nja prezentaciju naprave za okretno mag-
netsko polje, poklon tvrtke Končar, kao
evokaciju na dan kad je Tesla 1892. po-
sjetio zagrebačku Gradsku skupštinu.
Doktorska disertacija prof. Vladimira
Muljevića, vrsnog Teslina biografa, pre-
zentirana je 19. lipnja u Tehničkom mu-
zeju i, u suradnji s Maticom hrvatskom,
pripremamo je za tisak. Naš muzej je su-
autor stalnog postava u budućem Multi-
medijskom centru «Nikola Tesla» u Smi-
ljanu. Tijekom rujna, skupa s Povijesnim
muzejom, sudjelujemo u UNESCO-vom
projektu o Nikoli Tesli u Parizu. Idejno
Kako se Tehnički muzej pripremio za
obilježavanjeTesline obljetnice?
T
ehnički muzej i Povijesni muzej u
Zagrebu zajednički su osmislili
izložbeni prostor
u Smiljanu.
Svečano otvorenje bit će 10. srpnja u po
vodu obljetnice rođenja poznatog znan
stvenika.
, ravnateljica Tehničkog
muzeja i
, kustos odjela
sudjeluju na otvo-
renju s prezentacijom Teslinih izuma -
eksponatima Tehničkog muzeja. Renato
Filipin objasnio je za «Vilu Velebita» nji-
hovu ulogu u cijelome projektu.
Postoji već punih trideset godina. Trenut-
no, adaptiramo cijeli odjel, a većinu eks-
ponata smo sklonili umuzejske depoe.
Radove u samome Odjelu započeli smo
poslije uskršnjih blagdana i još su u pu-
nom zamahu. Dio starih eksponata resta-
urirali smo u našoj radionici, a neki novi
eksponati, poput turbine, bit će predstav-
ljeni javnosti na otvorenjuOdjela u rujnu.
Staru gipsanu bistu Nikole Tesle zamije-
nili smo novom, odljevenom u bronci, a
ova gipsana će, najvjerojatnije, biti po-
hranjena uGliptoteci.
Uspješnu suradnju ostvarili smo s Fakul-
tetom za strojarstvo i brodogradnju, koji
Multimedij-
skog centra Nikola Tesla
-
-
Božica Škulj
Renato Filipin
Izumi Nikole Tesle
Od kada postoji Odjel Izumi Nikole
Tesle?
Kako teku radovi u muzejskom pros-
toru?
Tehnički muzej u Zagrebu organizira izložbe
Predstavljanje Teslihnih izuma
Zamišljeno je kao da Tesla u Smiljanu «sam pripovijeda» o svome životu.
Božica Škulj, ravnateljica muzeja
Kustos Renato Filipan u Odjelu Teslinih izuma