Page 46 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

47
studenoga 2005., u konkurenciji tristoti-
njak, uglavnom, srednjih škola iz cijelo-
ga svijeta osvojili smo prvo mjesto, što je
veliki međunarodni uspjeh. Na Drugoj
GLOBE konferenciji, održanoj u Šibeni-
ku 29. lipnja 2003. o hidrološkim mjere-
njima vode Jaruna, projekt naše škole bio
je među najboljima. Mnoge zemlje poka-
zale su zanimanje za primjenu našeg pro-
jekta, a od GLOBE centra uWashingtonu
dobili smo petnaestak priznanja. Brojna
priznanja u očuvanju okoliša dobili smo i
od Ministarstva zaštite okoliša i prostor-
nog uređenja i Grada Zagreba. Škola je
zasluženo dobila mjesto u europskoj i hr-
vatskoj mreži škola koje promiču zdrav-
lje. To su samo neki od naših međunarod-
no priznatih uspjeha.
Naša škola sudjeluje na tom natjecanju
od 1999. To je projekt UNESCO-a, zami-
šljen tako da se mladi iz cijeloga svijeta u
različitim aktivnostima međusobno upo-
znaju, njeguju osobni identitet i poštuju
različitosti. Naša škola u razdoblju od
1999. do 2004. postizala je izvrsne rezul-
tate (uvijek među četiri prva mjesta), a
2005. ostvarili smo svoj san - prvo mje-
sto. Ovim smo i Hrvatsku promovirali
kao zemlju znanja i mladosti.
Najveći problem proizlaze iz prezapos-
U čemu se sastoji natjecanje u povodu
Međunarodnog dana tolerancije?
Koji suVamnajveći problemi u radu?
nje na koje smo jako ponosni, a dodije-
ljeno je zbog naših iznimnih rezultata
tijekom trideset godina. Moji prethodnici
i ja, a ravnatelj sam posljednjih desetak
godina, godinama smo svjedočili o nada-
renosti i zalaganju naših učenika. Mno-
gobrojna priznanja, pohvale i osvojena
visoka mjesta na natjecanjima iz podru-
čja kulture, zaštite okoliša i športa potak-
la su nas da se prijavimo za ovu značajnu
nagradu.
Na Međunarodnom danu tolerancije 16.
Koji su se kriteriji primjenjivali u oda-
biru najbolje osnovne škole?
O
snovna škola Nikole Tesle iz za-
grebačkog naselja Prečko njegu-
je tradiciju promicanja postignu-
ća slavnog izumitelja, šireći duh znanja iz
različitih područja, njegujući kulturni
identitet i poštujući različitosti. Zahva-
ljujući izvrsnim mentorima s područja
povijesti, zemljopisa, športa i kulture,
koji su pripremali učenike za UNESCO-
vo natjecanje u projektu «This is our
Time», koji se održava svake godine u
povodu Međunarodnog dana tolerancije,
učenici Osnovne škole Nikole Tesle os-
vojili su 16. studenoga 2005. prvo mjesto
među tristotinjak, uglavnom srednjih
škola, iz sedamdesetak zemalja.
Ove godine škola slavi i tridesetu obljet-
nicu osnutka, u kojem povodu je dobila i
uglednu Nagradu Grada Zagreba. Zamo-
lili smo ravnatelja
za
kratak razgovor.
Nagrada Grada Zagreba veliko je prizna-
Miroljuba Udiljka
Vaša škola dobila je ovogodišnju Na-
graduGrada Zagreba. U čemu je tajna
vašega uspjeha?
U Osnovnoj školi Nikole Tesle u Zagrebu
Međunarodni uspjesi u
toleranciji i ekologiji
Škola obilježava dvije obljetnice: 150. obljetnicu rođenja slavnog izumitelja čije ime nosi i 30.
obljetnicu vlastitog osnutka. Dobitnica je prestižne Nagrade Grada Zagreba.
Tesla u Zagrebu