Page 49 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

50
munikacijske infrastrukture - preteča in-
terneta te radarski sustav. Isto tako nagla-
sio je neke izume za koje se smatra da su
njegovi iako ih se mnogo pripisuje ne-
kom drugom (X-zrake, laser, nuklearni
ilinearni akcelerator) te je opisao Teslu
kao čovjeka duha koji je pokazao da se
isplati ulagati u istraživanja i znanost. U
tom smislu je spomenuo da Vlada radi na
vraćanju znanstvenika hrvatskog pori-
jekla u domovinu (20 ih je već vraćeno) te
da su hrvatski znanstvenici prvi po povla-
čenju sredstava iz 6. okvirnog programa
Europske unije.
Suorganizatori skupa su Fakultet elektro-
tehnike i računarstva u Zagrebu, HEP,
Ericsson Nikola Tesla, Energetski institut
«Hrvoje Požar», «Končar Grupa» i Teh-
nički muzej Zagreb, a tehničko supo-
kroviteljstvo prihvatili su i IEEE, vodeća
svjetska institucija u području elektroteh-
nike koja je još 1976. utemeljila godišnju
nagradu Nikola Tesla, te Euro-CASE i
CAETS.
Jedan od glavnih predavača na skupu bio
je
, predsjednik
svjetske telekomunikacijske korporacije
Ericsson, koji je kazao da duh i vizija ve-
likog izumitelja Nikole Tesle i osnivača
kompanije Lars-Magnus Ericssona i
nadalje živi u kompaniji koja je globalna
a djeluje i u Hrvatskoj pod imenomErics-
son- NikolaTesla.
Carl - Henric Svanberg
Jure Murgić
Vlada još će više nastojati da hrvatsko
društvo bude društvo znanja na kojemu
će se temeljiti naša budućnost", izjavio je
Sanader, poželivši da Tesla bude uzor
mladimhrvatskimznanstvenicima.
U ime Hrvatskog sabora, pokrovitelja
obilježavanja 150. obljetnice rođenja Ni-
kole Tesle, njegov predsjednik Vladimir
Šeks istaknuo je da je Tesla, uz velika
znanstvena otkrića koja su pokrenula
svijet, bio veliki humanist i borac zamir.
«Najuspješniji čovjek je onaj koji na kra-
ju dana može reći da je napravio nešto
dobro za svog bližnjeg. Takav je bioTesla
koji je na spletke odgovarao: Sadašnjost
je vaša. Ja radim za budućnost i ona pri-
pada meni.» U nastavku je opisao Teslu
kao velikog čovjeka, genija, vizionara le-
gendarnog pamćenja (recitirao je napa-
met cijela književna djela, npr. Goetheov
Faust. Na kraju je konstatirao da Tesli Hr-
vatska odaje počast proglašenjem 2006.
godine - Godinom Nikole Tesle, te za-
ključio: «Mladi čovjek treba naporno ra-
diti za ostvarenja svojih ciljeva bez ob-
zira na materijalna dobra. Tesla može biti
primjer koji treba predočiti danas u doba
potrošačkog društva današnjim mladi-
ma.»
Skupu se obratio i ministar znanosti obra-
zovanja i športa
koji
je istaknuo neke odTeslinih izuma koji su
danas općeprisutni, kao npr. prijenos sli-
ke na daljinu - preteča TV, ideja teleko-
Dragan Primorac
U
organizaciji Akademije tehnič-
kih znanosti Hrvatske i Ministar-
stva znanosti, obrazovanja i
športa, a pod pokroviteljstvom Hrvat-
skog sabora, 28. i 29. lipnja 2006. godine
održa je međunarodni znanstveno-struč-
ni skup "Život i djeloNikoleTesle".
Otvaranju skupa prisustvovali su pred-
sjednik Hrvatskog sabora
, premijer
, ministri, za-
grebački gradonačelnik
,
veleposlanici akreditirani u Hrvatskoj,
brojni znanstvenici iz Hrvatske i inozem-
stva te predsjednik Akademije tehničkih
znanosti Hrvatske
.
Predsjednik
u obraćanju
okupljenima istaknuo je da je Tesla svo-
jim pronalascima obilježio XX. stoljeće:
"Bio je znanstvenik čija je genijalnost bi-
la i ostala na dobrobit čovječanstva. Po-
nosio se svojim srpskim rodom i hrvat-
skom domovinom", rekao je Mesić te
istaknuo da je Tesla uz genijalnost imao i
niz drugih ljudskih vrlina kao marljivost,
strpljivost, požrtvovnost. Bio je moralna
osoba, a u momentima kada je i doživio
slavu nije se uzvisio. Bio je veliki pacifist
i smatrao da su njegovi izumi za napredak
ljudskog društva i mir. «Suživot, čovječ-
nost, poštenje, način kako se služi domo-
vini i kada se živi izvan nje, sve se to
može naći u liku Nikole Tesle. Nikad nije
dobio Nobelovu nagradu, ali kako je net-
ko dobro rekao: svaki električni stup
"bandera" njegov je spomenik. Hrvatska
je sretna da se u njenom krilu rodio čo-
vjek koji je zadužio čitav svijet.»
Premijer Ivo Sanader zapitao se kakav bi
danas svijet bio da nije biloTesle.
«Tesla je svjetski velikan. Ponosni smo
na ono što Tesla znači: napredak, inova-
cija, novi prostori za svijet i čovjeka.
Tesla nije bio priznat za života, ali ga to
nije omelo da do kraja sagori u ispunjenju
svoje ljubavi prema znanosti. Sanader je
istaknuo da se 10. srpnja 2006. u Smilja-
nu otvara znanstveni park, obnovljena je
Teslina rodna kuća i cijeli okoliš. Park je
namijenjen prvenstveno učenicima i stu-
dentima, ali i svima ostalim zainteresira-
nim za život i rad Nikole Tesle."Nastavit
ćemo istraživati Teslino djelo, hrvatska
Vladimir
Šeks
Ivo Sanader
Milan Bandić
ZlatkoKniewald
Stjepan Mesić
Znanstveni skup "Život i djelo Nikole Tesle"u Zagrebu
Svaki električni stup Teslin je spomenik
Na skupu su Stjepan Mesić, Vladimir Šeks, Ivo Sanader, Dragan Primorac te brojni znanstvenici