Page 5 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

6
Godina Nikole Tesle je prigoda za cje-
lovito obilježavanje djela Nikole Tesle, i
to ne samo kao znanstvenika i izumitelja,
već i kao istaknutog domoljuba koji je s
ponosom isticao svoj srpski rod i svoju
hrvatsku domovinu.
Nikola Tesla, kao genijalni istraživač i
svakako osebujna ličnost, bio je čovjek
H
rvatski sabor je donošenjemOd-
luke o proglašenju 2006. godine
«Godinom Nikole Tesle» u Re-
publici Hrvatskoj, Nikoli Tesli, znanstve-
niku i izumitelju svjetskog značaja, pos-
vetio 2006. godinu u kojoj će se u Re-
publici Hrvatskoj obilježiti 150. obljetni-
ca njegovog rođenja.
ispred svoga vremena što je i sam isticao
riječima:» Moj je projekt bio usporen za-
konima prirode». Čovjek, za kojeg se is-
tiče da je «izumio» 20. stoljeće, neospor-
no zaslužuje odavanje priznanja i cjelo-
godišnjim obilježavanjem njegovog ro-
đenja.
(Izjava za «Vilu Velebita»)
u (Pariz)... Gotovo je nemoguće nabrojiti
sve planirane znanstvene i kulturne doga-
đaje. Glavna su mjesta zbivanja Smiljan,
Zagreb i Pariz, a neki događaji bit će i u
Gospiću, Žitniku, Vukovaru, Dubrovni-
ku i Beogradu.
U proračunima Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa i Ministarstva kultu-
re, kao nositelja operativne provedbe
obilježavanja Godine Nikole Tesle,
ukupno je predviđeno 800.000,00 kuna.
Međutim, važno je istaknuti da se niz do-
gađanja organizira u suradnji s eminent-
nim hrvatskim i svjetskim institucijama
te da i one djelomično sudjeluju u finan-
ciranju.
Hrvatski sabor pokrovitelj je svih doga-
đaja kojima se obilježava Godina Nikole
Tesle, a za provedbu programa obilježa-
vanja zaduženo je Ministarstvo obrazo-
vanja, znanosti i športa u suradnji s Mini-
starstvomkulture.
Koliki je proračun predviđen za sve te
aktivnosti?
Kome je povjerena izrada i izvedba
programa?
I
znesite ukratko program obilježa-
vanja 150. obljetnice NikoleTesle.
Na prijedlog Vlade, Hrvatski je sabor do-
nio je Odluku o proglašenju 2006. godine
„Godinom Nikole Tesle“. U skladu s tom
odlukomprovodi se niz aktivnosti, a neke
su već završene.
U cjelogodišnje obilježavanje Godine
Nikole Tesle uključene su znanstvene,
obrazovne, kulturne, vjerske, gospodar-
ske i druge institucije te je mobilizirana
ne samo hrvatska, nego i svjetska javnost
i ustanove s područja obrazovanja, zna-
nosti i tehničke kulture.
Na sam Teslin rođendan, 10. srpnja, u
njegovu rodnom Smiljanu bit će otvoren
Memorijalni centar Nikole Tesle, što će
biti i središnja svečanost u Godini Tesle.
U Zagrebu je 28. i 29. lipnja 2006. održan
znanstveno-stručni skup „Život i djelo
Nikole Tesle“, u okviru programa „Fes-
tivala znanosti“. Održana je i tematska
sjednica Gradske skupštine Grada Zagre-
ba, u pripremi je izdavanje zlatnika s li-
komNikole Tesle, multimedijska izložba
o Nikoli Tesli postavit će se u UNESCO-
Postoji li i međunarodna suradnja?
Surađuju li predstavnici srpske manji-
ne i u kojemobliku?
Svakako da postoji. U obilježavanju Tes-
line godine sudjeluju veleposlanstva
SAD-a, Srbije i Crne Gore. Njihovi pred-
stavnici članovi su Provedbenog odbora
za obilježavanje Godine Nikole Tesle u
Hrvatskoj. Između ostaloga, Veleposlan-
stvo SAD-a, u sklopu Godine Nikole Tes-
le, organizira nastup orkestra Šeste flote
mornarice SAD-a (Zagreb, 30. lipnja
2006.).
U suradnji Vijeća Europe, Europskog in-
stituta za kulturne putove i Centra za
kulturne inicijative „Kultura“ iz Beogra-
da tijekom cijele godine u Republici Hr-
vatskoj, Austriji, Sloveniji, Češkoj, Ma-
đarskoj, Francuskoj, Srbiji i Crnoj Gori
organizira se „Kulturni put Nikole Tes-
le“.
Predstavnici srpske nacionalne manjine
potpuno su uključeni u ovaj veliki projekt
preko svojih političkih predstavnika, ali i
kroz kulturna društva te preko Srpske
pravoslavne crkve, kojoj ovom prilikom
želim zahvaliti na potpunoj suradnji u os-
tvarivanju ovog velikog posla.
Vladimir Šeks, predsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik
Organizacijskog odbora za obilježavanje Godine Nikole Tesle
Tesla - genijalni
izumitelj i domoljub
Mr. Darko Milinović, dr. med.:
Ispravljamo propuste bivših
vlada prema Tesli
Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Provedbenog odbora za izgradnju
Memorijalnog centra Nikole Tesle u Smiljanu mr. Darko Milinović, dr. med.,
odgovorio je za «Vilu Velebita» na pitanja o proslavi Godine Nikole Tesle.