Page 50 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

51
znaka te pojašnjavanje odredbi skloplje-
nog Ugovora o prodaji dionica 1995. ko-
ji se odnose na zadržavanja tvrtke «Niko-
la Tesla». Kontaktirali smo s ovlaštenim
osobama u odjelu za komunikacije druš-
tva Ericsson Nikola Tesla d.d. Iako obe-
ćana, pomoć nam je na kraju uskraćena
uz obrazloženje da je Uprava društva
spremna dati svu dokumentaciju o obi-
lježavanju Tesline godine, ali odgovor na
pitanja oko tvrtke društva i odabira zaštit-
nog znaka izričito odbija dati.
Iako nismo željeli polemizirati o zaštiti
Teslina imena u tvrtki, niti o zaštiti inte-
lektualnog vlasništva, nego samo dati
prigodnu informaciju, nakon uskraćiva-
nja obavijesti o tome treba javno postavi-
ti pitanje na koji je način uistinu Teslino
ime zaštićeno u Ericssonu. Ako u zaštit-
nom znaku za Telefonaktiebolaget LM
Ericsson, koji se nalazi i na samom pro-
čelju zgrade sjedišta društva Ericsson Ni-
kola Tesla d.d. na zagrebačkoj Trešnjev-
ci, znak švedske korporacije ima defini-
tivni primat, nije li nužno i pitanje: Pripi-
suje li se to zapravo tvrtka Ericson Nikola
Tesla polako većinskom vlasniku, baš
onako kao što su nekoć mnogobrojna
Teslina otkrića često pripisivana drugim
autorima?
Josipa Dasović
gram pretvorbe. Radnički savjet je ukinut
nakon više od 40 godina rada, a Agencija
za restrukturiranje i razvoj Republike
Hrvatske imenovala je Upravni odbor.
Rješenjem o pretvorbi iz studenog 1993.,
koje je donio Hrvatski fond za privatiza-
ciju, društvo je procijenjeno na 133,165
milijuna DEM te je odlučeno da se radni-
cima proda polovica poduzeća. Nepune
dvije godina nakon toga, u ožujku 1995.,
Hrvatski fond za privatizaciju i Ericsson
potpisali su ugovor o prodaji 49,07 %
dionica „Nikole Tesle“, čime je Ericsson
postao najveći vlasnik društva.
Danas je Ericsson Nikola Tesla d.d. Za-
greb (ETK) jedna u nizu kompanija šved-
ske korporacije Ericsson. Da je tome ta-
ko, svjedoči i registrirani zaštitni znak
društva - Ericsson, koji je zaštitni znak za
cijeli Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
Iako se u podatcima Ericsson Nikola Tes-
la d.d. Zagreb, pronađenim na internet
stranicama društva, između ostalih poda-
taka, ističe da je „ime ovog velikana na
području prijenosa energije i telekomuni-
kacija s ponosom ugrađeno i u naziv
kompanije“, to je vješto izbjegnuto u zaš-
titnomznaku.
U pripremanju ovog broja o Tesli sma-
trali smo potrebnim obratiti se i Upravi
društva Ericsson Nikola Tesla d.d. te od
njih dobiti odgovore na neke nejasnoće u
vezi sa zaštitom Teslina imena u imenu
poduzeća. Željeli smo dobiti i dokumen-
taciju o tome i komentar ovlaštenih osoba
u vezi s izborom registriranog zaštitnog
I
me Nikole Tesle, osim nekoliko ško-
la, nose i dva trgovačka društva regi-
strirana u Republici Hrvatskoj, sa sje-
dištem u Zagrebu. To su Ericsson Nikola
Tesla, dioničko društvo za proizvodnju
telekomunikacijskih sustava i uređaja
(skraćena tvrtka Ericsson Nikola Tesla
d.d.) te Ericsson Tesla Softlab, društvo s
ograničenom odgovornošću za razvoj te-
lekomunikacijskih sustava i uređaja
(skraćena tvrtka Ericsson Tesla Softlab
d.o.o.). Sjedište oba društava je na istoj
adresi: Zagreb, Krapinska 45. Dionička
su društva pravni slijednik tvornice tele-
fonskih uređaja „Nikola Tesla“, osnova-
ne 31. listopada 1949.
Tvornica telefonskih uređaja „Nikola
Tesla“ nastala je od „Servisnog poduzeća
za montažu i održavanje telegrafskih i te-
lefonskih uređaja“. Bila je smještena u
Palmotićevoj ulici broj 82 (današnji Hr-
vatski Telekom) na svega 2800 četvornih
metara i zapošljavala 113 zaposlenika.
Njeno osnivanje bio je svojevrstan odgo-
vor na Informbiroovu zabranu uvoza tele-
fonske opreme i uređaja iz zemalja Istoč-
ne Europe u Jugoslaviju 1948. Tada je u
cijeloj bivšoj Jugoslaviji na 100 stanov-
nika bilomanje od jednog telefona.
Od 1948. do ratnih razaranja i pretvorbe
za vrijeme Domovinskog rata razvoj pod-
uzeća bio je uglavnom uzlazan. Priva-
tizacija je provedena tako što je Radnički
savjet 25. lipnja 1992. donio odluku o
pretvorbi društvenog poduzeća „Nikola
Tesla“ u dioničko društvo te usvojio pro-
Pitanje zagrebačkom poduzeću Ericsson Nikola Tesla d.d.
Je li Teslino ime doista zaštićeno?
Na naš upit o zaštićenosti i uporabi Teslina imena u znaku poduzeća
nitko nije htio dati bilo kakav odgovor, a kamo li objašnjenje i dokumentaciju.
Tesla u Zagrebu