Page 56 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

57
trijsko, potom austrougarsko i američko
od 1891. to jest sedam godina nakon što
je stigao u SAD. I to je to, a sve ostalo su
nepotrebna svojatanja, ističe Jelenković.
- Po svemu kako je Tesla živio i kako je
stvarao on je apsolutno građanin svijeta,
kozmopolit, čovjek koji se cijelim svojim
opusom prije svega borio ukrotiti sile pri-
rode i učiniti da služe na dobrobit čovje-
čanstvu. Njegovo djelo najbolje pokazu-
je tko je i gdje bio i ostao, veli Jelenković.
On faktografski razjašnjava i enigmu če-
sto rabljenog Teslina citata da se «ponosi
svojim srpskim rodom i hrvatskom do-
movinom». Tesla je to zaista napisao u
brzojavu 26. svibnja 1936. godine. No, u
tim se podatcima izostavlja brzojav koji
čiji je on - srpski, hrvatski, američki... Za
moguće dodatne dvojbe direktor Muzeja,
inače i član srbijanskog Republičkog od-
bora za obilježavanje 150. obljetnice Tes-
lina rođenja, Vladimir Jelenković nudi i
dodatne činjenice - Tesla nikad nije imao
državljanstvo koje bi ga, na radost nacio-
nalromantičara, «svrstalo» uz Srbe ili Hr-
vate. Jer, neznanje onih koji Teslu izričito
smatraju «svojim» ukazuje i na česte pre-
vide u čitanju i tumačenju biografije gla-
sovitog svjetskog izumitelja.
- Uglavnom se tvrdi da je Tesla rođen u
tadašnjojAustrougarskoj koja je formira-
na 1867. a zapravo je rođen u Austrijskoj
Carevini 11 godina ranije, u kojoj je Hr-
vatska postojala kao poseban entitet. Što
se tiče državljanstva, imao ih je tri: aus-
Tko se želi bolje uputiti u Teslin znan-
stveni opus, puno će toga naći na inter-
netu, ali najbolji mu je putokaz upravo
ovaj muzej koji vodi direktor Vladimir
Jelenković. Nesumnjivo najbolji pozna-
valac Teslina života i rada, Jelenković su-
govornika zna iznenaditi i s detaljima iz
Teslina privatnog života o kojima se zna
malo, ni malo, a puno toga čak i pogrješ-
no.
«Nikola Tesla je američki izumitelj i na-
učnik, srpskog podrijetla, rođen u Smilja-
nu, nedaleko od Gospića, u mjestu u ta-
dašnjoj austrijskoj carevini, a danas u Re-
publici Hrvatskoj». Upravo tu formula-
ciju u Muzeju «Nikola Tesla» smatraju
rješenjemnavodnih nedoumica - koju na-
cionalnost pripisati uz ime Nikole Tesle i
U Beogradu bio
31 sat
U Skupštini Beograda
otvorena je nova izložba
«Tesla u Beogradu» kao
rekonstrukcija jedinog
boravka Tesle u srpskoj
prijestolnici, gdje je
proveo samo 31 sat i kad
ga je primio kralj
Aleksandar Prvi. Pored
ostalog, prikazana su
njegova originalna odjela,
cipele, cilindar i štap. Za
širu publiku predviđene su
manifestacije u središtu
Beograda, na primjer, s
blaster računarima uz
trodimenzionlne
projekcije koje su
bukvalno tako realne da
oko zgrada stvaraju dojam
da je ona sva u šumi i
žbunju, a sve riješeno na
principima koje je
postavio upravo - Tesla.)
Pano sa brojnim novinskim isječcima iz života slavnog znanstvenika
Ploča s prve hidroelektrane na Slapovima Niagare koju je konstruirao Nikola Tesla
Tesla u Beogradu