Page 58 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

59
Marije na smiljanskom groblju, a 1864.
sadašnja župna crkva, također posvećena
Gospi od Karmela, koja se slavi 16. srp-
nja.
Nije poznato kada je sagrađena prva pra-
voslavna crkva na smiljanskom područ-
ju, jer se grčkonesjedinjena crkva u Se-
lištu spominje 1837./1838., a tu je živjelo
i najviše pravoslavnih vjernika. Crkva sv.
Petra i Pavla pod Bogdanićem spominje
se 1939., pa se može pretpostaviti da je te
godine posvećena i da je istodobno sagra-
đena i parohijska kuća. Prema tvrdnji Mi-
lana Radeke, prije odlaska paroha Milu-
tina Tesle 1863. iz Smiljana u Gospić ov-
dje je bila parohija, a onda je u Smiljanu
ostala kapelanija u okviru gospićke paro-
hije. To upućuje na smanjeni broj vjer-
nika zbog iseljavanja. Blagdan sv. Petra i
Pavla pravoslavni slave 12. srpnja.
U poslijeturskoj Lici Smiljan je zauzi-
mao značajniji položaj odGospića, a gos-
pićka župa bila je područna župa smiljan-
ske župe. Kasnije utemeljenoj općini
Smiljan pripadat će Brušane, Trnovac,
Bužim sve do njenog nasilnog ukidanja
1942., kada su partizani spalili općinu i
cjelokupnu dokumentaciju.
Katolici i pravoslavci (stariji naziv: grko-
nesjedinjeni) u Smiljanu stoljećima su
zajedno dijelili iste brige; zajedno su pod
vodstvom Jurline Tomljenovića 1732.
podigli tzv. Smiljansku ili Bunjevačku
bunu protiv zloporabe krajiških vlasti,
molili su Boga da padne kiša ili da im
tuča ili mraz ne unište usjeve, da im se
sinovi i muževi sretno vrate iz mnogo-
brojnih ratova austrijske carevine, da teš-
ke boleštine zaobiđu njihov kraj, poga-
đale su ih iste nevolje: suše, povodnji,
glad, epidemije, skakavci…Njihova dje-
ca išla su u istu školu, a vjeronauk su im
predavali katolički i pravoslavni katehe-
ta.
Izgleda da se od 1856., kada je rođen Ni-
kola Tesla, pa do 1862. kada je s obitelji
napustio rodni dom, u Smiljanu i Lici ži-
vjelo uobičajeno, teškim seljačkim živo-
tom To sudimo po sačuvanim bilješkama
godina kasnije naseljen novim stanov-
ništvom, pristiglim iz unutrašnjosti Bal-
kana: muslimanima i pravoslavnim Vla-
sima. Ovo i susjedna sela postali su naj-
većim dijelom vlasništvo Rizvanage
Senkovića, čije je sjedište bilo u Ličkom
Novom. Prilikom turskog sloma 1689.,
muslimani i većina Vlaha otišli su s Tur-
cima u Bosnu. God. 1686. Smiljan je po-
čelo naseljavati novo stanovništvo, Hr-
vati - Bunjevci, koji su stizali iz Pod-
gorja.
Nakon doseljavanja Bunjevaca 1686. u
Smiljanu, pod brdom Krčmarom, počelo
se stvarati središte šireg područja. Tu je
1691. godine sagrađena prva (drvena)
katolička crkvica u kojoj je prvu sv. misu
služio pop Marko Mesić, 1707. godine
prva župna crkva posvećena Bl. Dj. Ma-
riji od Karmela, 1708. osnovana je kato-
lička župa, 1713. upostavljeno vojno za-
povjedništvo (porkulabija), 1746. sjediš-
te 11. smiljanske satnije, koja je potpa-
dala pod Ličku pukovniju sa sjedištem u
Gospiću., 1830. sagrađena je prva škola
„trivijalka“, 1863. kapelica posvećena
Bezgrešnom začeću Blažene Djevice
S
elo Smiljan prostire se na podvele-
bitskom dijelu Smiljanskog polja,
na nadmorskoj visini oko 650 m,
sjeverno od Gospića, od kojega je uda-
ljeno 5-7 km, a sastoji se od zaselaka
uglavnom razbacanih na rubovima Smi-
ljanskog polja, u podnožjima brda. Na
burnu povijest ovog kraja podsjećaju
mnogi ostatci, sačuvani dokumenti i to-
ponimi. Tu su tragovi ilirskog plemena
Japoda, Rimljana, hrvatskih srednjovje-
kovnih plemićkih gradina Bogdanića,
Krčmara i Smiljana, a na karavanskom tr-
govačkom putu, koji je povezivao Karlo-
bag s ličkim zaleđem, postojao je često
spominjani gostinjac (hospitium) sv. Ma-
rijeMagdalene.
Smiljan se prvi put spominje 6. prosinca
1604. kao castrum Smoylan u kojem je
crkva posvećena svetoj „Dominici“ (Sv.
Nedjelji“, Gospi). Te nazive spominju i
turski izvori iz čega proizlazi da je ime
samog Gospića izvedeno iz riječi Gospo-
đa Gospojina Gospa - Gospin grad -
Gospić.
Nakon što je Lika pala u turske ruke
1527./1528.godine, Smiljan je pedesetak
Od Japoda do gospićkog predgrađa
Smiljan u prošlosti i danas
Pogled s Krčmara na središnji dio Smiljana
Teslino rodno mjesto