Page 6 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

7
Organizirat će se županijska natjecanja
učenika osnovnih i srednjih škola. Otvo-
rena je u Gospiću izložba učeničkih ra-
dova o životu i radu Nikole Tesle, gdje su
zajednički nastupili Strukovna škola u
Gospiću, Zajednica tehničke kulture Lič-
ko-senjske županije te Međužupanijsko
stručno vijeće elektrotehnike. U Gospiću
je Županija sudjelovala u aktivnostima
HEP-a pri predaji nagrada najboljim
učenicima osnovnih i srednjih škola Re-
publike Hrvatske, koji su pobijedili na
državnim natjecanjima. Županija je bila
pokrovitelj nastupa članova Opere Hr-
vatskog narodnog kazališta, koji su izveli
djelaMozarta, Ofenbbacha i Verdija.
Županija je, u suradnji s OESC-om, pot-
pomogla aktivnosti srpske nacionalne
manjine u organizaciji Srpskog kultur-
nog društva «Prosvjeta» Zagreb i njezi-
K
oliko će se točno novca uložiti
u spomen - područje Nikole
Tesle i za koje objekte?
Koji su događaji planirani na područ-
ju Županije u povodu Tesline obljetni-
ce?
Glavna aktivnost je uređenje zgrade Mu-
zeja NIkole Tesle u Smiljanu, pročelja
pravoslavne crkve uz Muzej Nikole Tes-
le, pročelja gospodarskog objekta uz mu-
zej, izrada proširenog prostora u muzeju,
uređenje prirodnog krajolika u komplek-
su muzeja te izrada odljeva skulpture Ni-
kole Tesle. Ličko-senjska županija sudje-
luje u svim tim aktivnostima. U spomen-
područje u Smiljanu planira se uložiti
oko 47.000.000,00 kuna, što se odnosi na
obnovu pravoslavne crkve i rodne kuće
NikoleTesle te tematski park.
nih pododbora u Udbini i Korenici u 5.
smotri kulturnog stvaralaštva Lika 2006.,
a koje je bilo posvećeno imenu i djelu
NikoleTesle.
?
To će se prije svega pokazati u osnivanju
Veleučilišta «Nikola Tesla» u Gospiću,
koje će imati studije upravnog prava,
ekonomike poduzetništva i cestovnog
prometa s mogućnošću proširenja i na
druga područja kao što su agrar, zdrav-
stvo, turizam i kultura.
Radi se i na osnivanju matematičke gim-
nazije u Gospiću, u kojoj će se sakupiti
daroviti učenici, čemu će osobito prido-
nijeti učenički dom u Gospiću, u koji će
se uložiti 19 500 000 kuna.
Kako će se ime i djelo Nikole Tesle is-
koristiti u promidžbi Županije ubudu-
će
VV: Koje su se poteškoće javile u pro-
vedbi ?
VV: Tko je sve dao financijski dopri-
nos i u kojim iznosima?
VV: Koliko novca dajeGradGospić?
Imali smo značajnih problema, od min-
ske zagađenosti tzv. zvončićima, kao po-
sljedice raketiranja ovog područja tije-
kom Domovinskog rata, do kratkih roko-
va u kombinaciji s ličkom zimom koji su
značajno usporili dinamiku radova.
Prije svega to su Vlada Republike Hrvat-
ske i resorna ministarstva, zatim veliki
broj donatora među kojima ću izdvojiti
INU, Croatia osiguranje, Hrvatsku poš-
tansku banku, Plinacro, Hrvatsku lutriju i
niz drugih donatora s manjim iznosima,
ali ne i manje važnim.
Svi radovi na području Smiljana financi-
raju se sredstvima donatora, što se reali-
zira preko proračuna Grada Gospića.
VV: Kako su tekle pripreme za izved-
bu Memorijalnog centra „Nikola Tes-
la „ u Smiljanu?
VV: Što sve obuhvaća Memorijalni
centarNikoleTesle u Smiljanu?
Tijekom studenog 2005., na inicijativu
premijera dr. Ive Sanadera, Grad Gospić
je pristupio izradi idejnog rješenja Te-
matskog parka u sklopu Memorijalnog
centra “Nikola Tesla„. Rješenje je pred-
stavljeno Vladi Republike Hrvatske, a
nakon prihvaćanja izrađena je projektna
dokumentacija. Kad su projekti završeni,
pristupilo se izvođenju radova koji su, uz
velike napore izvođača i ostalih subjeka-
ta, privedeni kraju.
Memorijalni centar sastoji se od dva di-
jela: Teslina rodna kuća i crkva su jedna,
a tematski park s objektima multimedi-
jskog centra i ispitne stanice druga su cje-
lina.
VV: Što će se zapravo događati 10. srp-
nja 2006. u Smiljanu?
Na samdan otvaranjaMemorijalnog cen-
tra pozdravne riječi uputit ću ja kao do-
maćin, zatim župan Ličko - senjske župa-
nije g. Milan Jurković, a prigodne govore
održat će i potpredsjednik Hrvatskog sa-
bora g. Darko Milinović, predsjednik
Vlade g. Ivo Sanader, predsjednik Hrvat-
skog sabora g. Vladimir Šeks te predsjed-
nik Republike Hrvatske g. Stjepan
Mesić.
Kulturni program izvodi KUD „ Dr. Ante
Starčević„ iz Gospića s pjesmama našeg
kraja. Zatim će se obići Tematski park i
pustiti u rad Multimedijski centar, nakon
čega slijedi obilazak Tesline rodne kuće,
s čim završava svečanost otvorenja. Po-
tom će se uzvanici uputiti na svečano ot-
varanjeVeleučilišta uGospić.
Razgovarala: Jasna Ćutić
Milan Jurković, župan Ličko-senjske županije:
Osniva se Veleučilište «Nikola Tesla»
Na pitanja uredništva «Vile Velebita» župan Ličko-senjske županije odgovorio je kako slijedi...
Gradonačelnik grada Gospića - Milan Kolić
Gospić i Smiljan slave Teslu
2006. - Godina NIkole Tesle