Page 60 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

61
1953.), odvjetnik, pisac i političar (mini-
star šuma i ruda); Ferdinand Kovačević
(1838. - 1913.), izumitelj (pionir hrvat-
ske telegrafije) i stručni pisac, otac je Fer-
de Kovačevića (1870.-1927.), slikara;
Edo Kovačević (1906.-1993.), slikar;
Ante Milković (1917.-1999.) gospodar-
stvenik, utemeljitelj INA-e; dr. MileMiš-
kulin (1879.-1952.), odvjetnik, publicist i
političar (nar. zastupnik, ministar prav-
de); dr. sc. Jurica Pavelić (1947.), gospo-
darstvenik (nar. zastupnik, potpredsjed-
nik Vlade RH); Karlo Pavičić (1934.),
gospodarstvenik; Grga Pejnović (1915.-
2002.), profesor i publicist; Kata Pejno-
vić (1899.-1966.), revolucionarka i poli-
tičarka; Katica Prpić, ing. građ. i politi-
čarka (1966.), Vjekoslav Prpić (1918.-
1989.), novinar, političar i diplomat; Gr-
ga Rupčić (1932.), profesor i književnik;
Luka Rupčić (1894.-1980.), profesor i
slikar; Ivan Stipac (1857.-1918.), učitelj,
pjesnik, stručni pisac; Ivan Šarić (1943.),
arheolog; Nikola Tesla (1856.-1943.),
genijalni izumitelj; Ana Tomljenović
(1938.), gospodarstvenik i publicist, An-
te Uzelac (1943.), gospodarstvenik; Blaž
Uzelac (1906.-1985.), ing. elektrostro-
jarstva i znanstvenik; Milivoj Uzelac
(1897.-1977.), slikar; dr. sc. Marija Vra-
tarić r. Milković (1939.), ing. agronomije
i drugi.
Mjesta: Brušane (i Rizvanuša), Trnovac i
Bužim prikazana su na isti način kao
Smiljan samo manje opsežno.Autorica je
i tu pronašla niz zanimljivih osoba i iz-
nijela čitav niz zanimljivih podataka. U
knjigu su uvršteni književni prilozi smi-
ljanskih književnika i onih poteklih iz
spomenutih sela. (jd)
Iz Smiljana i okolnih sela potekao je ve-
liki broj značajnih i uglednih ličnosti. To
su ljudi raznih zvanja: pedagozi, povjes-
ničari, političari, izumitelji, znanstveni-
ci, slikari, ratnici, gospodarstvenici, pub-
licisti, sportaši i dr. Neki od njih nisu ro-
đeni u Smiljanu, ali su nedvojbeno iska-
zivali vezanost za obiteljske smiljanske
korijene. Spominjemo najpoznatije:
Josip Čorak (1943.), hrvač; Ivan Devčić
(1857.-1908.), učitelj i povijesni pisac,
Dragutin Franić (1864.-1924.), profesor i
stručni pisac; Filip Franić (1856.-1937.),
general; Ante Kovačević (1894.-1975.),
učitelj i književnik; David Kovačević
(19. st.), časnik, gospićki načelnik, na-
rodni zastupnik i dobrotvor, David Kova-
čević ml. (1864.-1937.), profesor i struč-
ni pisac; dr. Ivica Kovačević (1873.-
Značajni Smiljančani
U
knjizi Smiljan i okolica, koju su
izdali zagrebački Meridijani
2003., prikazana je bivša općina
Smiljan (ukinuta prije više od 60 godina)
u kojoj su bila sela Smiljan, Brušane,
Rizvanuša, Trnovac i Bužim, a predstav-
ljala je zemljopisnu i društveno-povijes-
nu cjelinu. Razumije se, Smiljan zauzima
u knjizi najviše prostora. Nakon predgo-
vora i uvoda u kojem nalazimo vrijedne
podatke kao što je
, slijedi monografija o Smiljanu
koja sadrži deset dijelova:
Gradivo je izneseno na
zanimljiv način bez znanstvene suhopar-
nosti, ali je ipak znanstveno utemeljeno i
potvrđeno izvorima. Navode se i svjedo-
čanstva sudionika za pojedina prikazana
razdoblja.
U povijesnom pregledu posebno treba is-
taknuti najnovije povijesno razdoblje
pod naslovom Smiljan u Domovinskom
ratu i neovisnoj Hrvatskoj, od slavlja u
čast osamostaljenja Hrvatske do teških
trenutaka i žrtava, a dobro je osvijetljena
je uloga Smiljana u tom ratu.
Posebno se ističe dio s naslovom Zna-
čajni i ugledni Smiljančani (uz Nikolu
Teslu još 33 Smiljančana), koji su pri-
donijeli hrvatskoj znanosti, kulturi ili su
bili istaknuti umjetnici, znanstvenici, po-
litičari, gospodarstvenici, športaši, novi-
nari i dr, neki među njima svjetskog ugle-
da.
Opći pregled stanov-
ništva
Zemljopisne i
druge odrednice, Stanovnici Smiljana ti-
jekom povijesti, Povijesni pregled, Vjere
i crkve, Pismenost i školstvo, Kulturno-
prosvjetiteljski rad, Gospodarstvo, Poš-
tanska služba, Značajni i ugledni Smi-
ljančani i Crtice iz života u Smiljanu ti-
jekom 19. i 20. st.
Smiljan i okolica
(Brušane, Trnovac, Bužim)
Knjiga o Smiljanu; Ana Tomljenović
Smiljan danas
Smiljan sada ima oko 150 domaćinstava, razbacanih u petnaestak zaselaka. Broj žitelja zadnjih
dvadesetak godina drastično opada. Osamdesetih godina prošlog stoljeća ovdje je živjelo oko
1.100 žitelja, a sada ih je oko 600. To je samo po sebi dovoljan pokazatelj sadašnje demografske
slike sela koje ima oko 30% staračkih domaćinstava, nesposobnih za bilo kakvu značajniju
proizvodnju.
Srećom, nije sve tako crno, oko 25% žitelja su mladi ljudi, a oko 15% su zrele dobi. Školske djece
osnovnoškolske dobi (od I. do VIII. razreda) ima 43, od kojih područnu školu Smiljan pohađa
jedanaest (11) učenika, a ostali pohađaju školu uGospiću.
Dosta Smiljančana (muškaraca) radi u gradskim, županijskim i državnim službama u Gospiću,
ostali radno sposobni žitelji (oko 40-ak obitelji) intenzivnije se bave poljodjelstvom, stočar-
stvom, mljekarstvom (proizvodnja sira i base). Oni, uglavnom, imaju mini farme krava i ovaca (5
- 20 krava i 30 - 180 ovaca), što je ukupno oko 250 krava i oko 1.000 ovaca. Za ličke usitnjene
posjede taj broj i nije malen. Svakako bi se moralo pristupiti okrupnjavanju posjeda kako bi
proizvodnja postala što konkurentnija.
U Smiljanu osim državnih službenika, učitelja i lugara, ima zanatlija raznih profila: kovača,
tokara, električara, bravara, limara, autolimara, automehaničara, autoelektričara, prijevoznika,
stolara, vučne službe, vulkanizera i drugih.
Smiljan je jedno od rijetkih sela u Hrvatskoj koje ima pet gostionica, što će dobro doći kod priliva
turista i potražnje turističkih usluga nakon izgradnje spomen-kompleksa oko rodne kuće velikana
NikoleTesle.
Ivica Franić
Teslino rodno mjesto