Page 63 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

64
No, dok je Jugoslavija mogla naći barem
neko idejno opravdanje za svoje prisva-
janje Tesle, za vrijeme Domovinskog rata
pobunjeni Srbi u Hrvatskoj učinili su to
ne poštujući Teslinu ličnost i s najvećim
cinizmom. Svojatali su ga samo zbog nje-
gove etničke pripadnosti i po njemu pre-
imenovali Lički Osik u Teslingrad, a po-
strojba krajinske vojske nazvana je
Teslingradski bataljon. Tobože su se
ponosili Teslom, pa su i s njim na svojoj
zastavi započeli rat i nasilje, uništavali
imovinu i ubijali najbliže susjede Hrvate,
provodili potpuno etničko čišćenje na
okupiranim područjima Like i zamislili
uništenje Hrvatske i njezine kulture. I, što
je posve bezumno, činili su zla djela pro-
tiv istog tog Tesle i samog srpskog naro-
da. Vrhunac cinizma i apsurdnosti te poli-
tike bio je granatiranje Tesline rodne ku-
će i pravoslavne crkve u Gospiću. Željeli
su, dakle, uništiti Teslin dom upravo iz
Teslingrada, ili iz nedalekog Raduča,
rodnog sela njegova oca, valjda samo za-
to da mogu za to optužiti Hrvate. Rezultat
je poznat: Lički Osik nije postao Teslin-
grad, pola Gospića razoreno je, požar oko
Tesline rodne kuće gasili su hrvatski voj-
nici, opustjela su brojna hrvatska, ali isto
tako i srpska ognjišta. Posljedice se po-
malo liječe, no ostala je gorka uspomena
na prošlost koje će se sjećati brojna poko-
ljenja, neki od njih nepravedno dvoumeći
koliko je u sve to «upleten» i samTesla.
No, iz veličanja u Jugoslaviji i komuniz-
mu te u pobunjenoj «krajini» ne treba iz-
voditi nikakvu Teslinu «krivicu» u da-
našnjoj Hrvatskoj. To se može postići sa-
mo izvornim uočavanjem njegovih vri-
jednosti, a ne kićenjem Teslom kao
ukrasnim perjem za prikrivanje vlastite
zloće.
Stipan Kanižić
gova jugoslavenstva, a apeli Srbima i Hr-
vatima u Americi za otpor nacističkim
osvajanjima kao dokaz njegova komu-
nističkog antifašizma. Za vrijeme Jugo-
slavije Tesla je stoga uživao visok tret-
man. Njegovim imenom nazvana je u
Drugom svjetskom ratu VI. lička pro-
leterska divizija, a kasnije i mnoge gos-
podarske, kulturne i obrazovne ustanove.
Skupština Jugoslavije proglasila je, u po-
vodu 120. obljetnice Teslina rođenja,
1976. godinu godinom Nikole Tesle po-
sebnim zakonom. U Smiljanu je 10. srp-
nja 1976. priređena velika proslava kojoj
je pribivao i predsjednik Jugoslavije Jo-
sip Broz Tito.
P
oput svake glasovite osobe, čije
ime može poslužiti u promicanju
kakva političkog programa, i Tes-
la je bio podložan svojatanjima i lijeplje-
nju na ideološke zastave. Manje za živo-
ta, jer nije mario za politička svrstavanja,
a više nakon smrti, kad na to nije mogao
utjecati.
Tesla nije bio nacionalno zagrižen ni is-
ključiv, što će reći da je podjednako cije-
nio Hrvatsku kao zemlju svog rođenja i
odrastanja i svoje srpsko podrijetlo, od-
nosno pravoslavnu vjeru, ali i srednjo-
europsku, a kasnije i američku kulturu. U
tome nije vidio nikakvih suprotnosti, uzi-
majući i svega ono najbolje, što se vidi iz
njegovih izjava za boravka u Zagrebu, iz
brzojava Vlatku Mačeku, iz njegovih
kontakata s ličnostima onog vremena i
poruka za Drugog svjetskog rata. Ni u
jednom njegovu zapisu, postupku ili iz-
javi ne može se naslutiti nacionalistička
pristranost, a kamo li neobjektivnost ili
mržnja. Njegovi osnovni kriteriji u pro-
cjenjivanju osoba i događaja bili su do-
prinos čovječnosti i miru. Pa ipak, to nije
bilo zaprekom ideološkim prisvajanjima
njegova imena i osobe.
Takvo su prisvajanje napravili komunisti
proglašavajući ga uzorom jugoslaven-
stva i antifašizma, i tako se njime koristili
kao potporom komunističkom režimu,
iako on nikad nije razmišljao i djelovao u
tim ideološkim kategorijama. Jugoslavi-
ju je prihvaćao kao povijesnu činjenicu
svoje zemlje i naroda, a njegovi apeli pro-
tiv rata i nasilja te za otpor porobljiva-
čima u Drugom svjetskom ratu bili su
više krik humanista i mirotvorca protiv
krvoprolića nego za neku konkretnu poli-
tičku stranu. Ipak, njegova izjava o pono-
su srpskim rodom i hrvatskom domovi-
nom tumačila se upravo kao dokaz nje-
Zloporabe imena Nikole Tesle
Bombe na Teslinu rodnu kuću
U doba komunizma Teslina se osoba izvrsno uklapala u jugoslavensku politiku i komunistički antifaši-
zam pa su u to doba Tesli iskazivane velike počasti. Najveći cinizam prema Teslinoj uspomeni pokazali
su pobunjeni Srbi u Domovinskom ratu kad su ga, kao sunarodnjaka, «počastili» tako što su Lički Osik
preimenovali u Teslingrad te iz njega i okolnih srpskih sela bombardirali njegov rodni Smiljan (upravo
područje njegove rodne kuće) i grad njegova djetinjstva Gospić. Bilo je to barbarstvo, potpuno
nespojivo s Teslinim humanizmom i mirotvorstvom.
Trg Nikole Tesle u Gospiću s porušenim
hotelom "Lika" nakon srpskog bombardiranja
1992. Koga su i zašto zapravo rušile te granate?