Page 70 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

djelilo na komade, uspješno su se oduprli
deseterostruko nadmoćnijem neprijatelju
koji je sam grad napadao izvana ali i
iznutra. Gospić su, uz potporu topništva
koje nas je danonoćno tuklo s Ljubova, iz
Vrepca, Metka i Divosela, napadali Tes-
lingradski bataljon (bojna koju su pobu-
njeni Srbi ustrojili u Novom Ličkom
Osiku), Gospićki odred (ustrojen od Srba
koji su živjeli u Gospiću), Velebitski čet-
nički odred, JNA, dijelovi snaga Teritori-
jalne obrane iz Gračaca i Donjeg Lapca te
dragovoljci iz Srbije pod vodstvom Đor-
đa Božovića-Giške. Te snage, uz spome-
nutu potporu topništva, imale su snažnu
potporu zrakoplovstva i tenkovskih po-
strojbi. Istodobno, u koordinaciji s tim
snagama, grad je razaran i iz pet vojnih
objekata koji su bili razmješteni u samom
gradu.
Grad je tih dana izgledao apokaliptično.
Ruševine, sablasna tišina koju su preki-
dale salve granata i štektanje pješačkog
naoružanja. Cigle i drveće po ulicama.
Napušteni psi i mačke. Neizdrživi zadah
iz hladnjaka praznih i napuštenih stano-
va, a svega nekoliko stotina metara dalje,
naAlarovom brdu i križanju Jasikovačke
i Velebitske ulice, vodila se borba Davida
i Golijata.
Streljiva je nestajalo. Donijeta je odluka,
očajnička ali jedina moguća. S crte obra-
ne izvući dio već ionako premorenih i is-
crpljenih snaga radi zauzimanja skladišta
u kojem je bilo naoružanje i vojna opre-
ma Teritorijalne obrane. No, kako su bili
u vezi, pobunjeni Srbi su još žešće napali
bojišnicu kako bi rasteretili i osujetili na-
pad na skladište. Čak su se u nekoliko na-
vrata, uz potporu tenkova, uspjeli i pro-
biti, no branitelji su ih vraćali. Smjenivali
su se udari i protuudari. Tu je poginuo i
Božović-Giške nakon čega je moral ne-
prijatelja naglo splasnuo.
U samom gradu uspjeli smo zauzeti skla-
dište s oružjem. Branitelji su se naoružali
U MORH sam, u Političku upravu, pre-
mješten početkom siječnja 1994. na duž-
nost pomoćnika načelnika. Bio sam za-
dužen za organizaciju, uvezivanje i koor-
dinaciju službe u gardijskim brigadama.
Radio sam i u sigurnosno-informativnoj
službi MORH-a, odakle sam vraćen po-
novo u Političku upravu na mjesto
zamjenika načelnika.
Tijekom 1997. godine postavljen sam na
dužnost pomoćnika načelnika Glavnog
stožera sa zadaćom ustrojavanja perso-
nalne službe u Glavnom stožeru. Po us-
trojavanju službe vodio sam je četiri go-
dine, nakon čega sam upućen u Ratnu
školu “Ban Josip Jelačić”.
Po završetku Ratne škole raspoređen sam
na dužnost načelnika odjela za obuku i iz-
obrazbu u Hrvatskom vojnom učilištu
“Petar Zrinski”, a poslije preustroja oru-
žanih snaga na dužnost zamjenika zapo-
vjednika Zapovjedništva za združenu
obuku i izobrazbu “Petar Zrinski”.
Doprinos Gospića Domovinskom ratu je
golem. Lika je kralježnica Hrvatske u ko-
joj Gospić zauzima dominantno mjesto.
Dakle, uspješnom obranom Gospića ob-
ranjena je i ta kralježnica.
Pravo je čudo da se grad uspio obraniti.
Kad nekom pričate kako se i na koji način
Gospić branio i obranio, često ste izlo-
ženi nevjerici, pa i podsmijehu, jer u to je
svakom tko nije bio u obrani grada teško
povjerovati. Šačica dragovoljaca i poli-
cajaca, naoružanih lakim pješačkim nao-
ružanjem i streljivom, koje se brojalo i
Obrana Gospića je
golem pothvat i pravo
čudo
Vila Velebita: Kako ocjenjujete dopri-
nos GospićaDomovinskomratu?
V
ila Velebita: Na kojoj ste duž-
nosti sada i kada ste promak-
nuti u čin generala?
Vila Velebita: Kako se razvijala Vaša
vojna karijera?
Od 1. travnja 2006. godine nalazim se na
ustrojbenom mjestu načelnika Službe za
nadzor naoružanja u MORH-u. U čin bri-
gadnog generala redovno sampromaknut
22. svibnja 2006. godine u povodu Dana
oružanih snaga.
Vojnu karijeru započeo sam tijekom ljeta
1991. godine ustrojavajući i organizira-
jući odrede narodne zaštite za općinu
Gospić. Potom se pridružujem sugrađa-
nima u organizaciji i ustrojavanju 118.
brigade u kojoj sam obnašao dužnost po-
moćnika zapovjednika, a kasnije, u dru-
gom dijelu 1992., i načelnika stožera bri-
gade.
Početkom studenoga 1992. sudjelovao
sam u ustrojavanju i organizaciji 6. gar-
dijske brigade koja je kasnije preimeno-
vana u 9. gardijsku brigadu. U toj brigadi,
koja je tijekomDomovinskog rata izrasla
u jednu od najslavnijih, obnašao sam
dužnost pomoćnika zapovjednika, kratko
dužnost načelnika stožera, a po ranjava-
nju generala Norca dužnost zapovjednika
9. gardijske brigade.
71
Razgovor s Franom Tomičićem, novim generalom Hrvatske vojske
Obranom Gospića obranjena je Hrvatska
U povodu Dana oružanih snaga Republike Hrvatske 22. svibnja 2006. brigadir Frane Tomičić promaknut
je u čin brigadnog generala Hrvatske vojske. Jedan je od rijetkih Ličana s generalskim činom koji ga je
nedvojbeno zaslužio sudjelujući u stvaranju i izgradnji hrvatskih oružanih snaga. U Domovinskom ratu
sudjelovao je od početka, u obrani Gospića. U ovom povodu dao je intervju predsjedniku “Vile Velebita”
doc.dr.sc. Milanu Vrkljanu.
General Frano Tomičić
Istaknuti Ličani