Page 73 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

74
J.J.Strosmayer uOsijeku .
Ovo je četvrta knjiga ovoga liječnika ko-
ja sublimira njegovo trodecenijsko kirur-
ško iskustvo u bavljenju rakom i drugim
bolestima dojke. U drugom dijelu knjige,
koji potpisuje dr. I. Džepina, obrađeni su
na najsuvremeniji način modaliteti ki-
rurške tehnike i taktike u rekonstrukcij-
skoj i estetskoj kirurgiji dojke. Knjiga je
i sjajan priručnik i vodič mladim kirurzi-
ma koji otvaraju vrata svoje kirurške ka-
rijere.
Promociji ovoga sveučilišnog udžbenika
nazočili su brojni stručnjaci iz medicine,
ali i veliki broj Gospićana te osobnih pri-
jatelja docenta Fajdića . (ab)
suvremeniji modaliteti kirurškog zbri-
njavanja raka ali i svih drugih bolesti doj-
ke (upale, benigne promjene, malforma-
cije u razvoju) ne bismo spominjali da pr-
vi autor nije i dugogodišnji član Udruge
Ličana «Vila Velebita», osnivač i stalni
predsjednik Ličkog zavičajnog društva
„Vila Velebita“ u Požegi. Dr. Josip Fajdić
rođeni je Gospićan, a u Gospiću je zavr-
šio osnovno i srednje školovanje. Kao
„nepotreban“ zdravstveni kadar 70-ih u
Gospiću, dr. Fajdić nalazi mjesto za svoj
stručni i znanstveni uspon upravo u Pože-
gi. Kasniji razvoj znanstvene karijere
ovoga poznatog stručnjaka za rak dojke
ima uzlaznu putanju i dovodi ga do ka-
tedre medicinskog fakulteta Sveučilišta
D
ana 29. lipnja 2006. u velikoj
dvorani „Školske knjige“ u Za-
grebu održano je predstavljanje
sveučilišnog udžbenika KIRURGIJA
DOJKE autora doc. dr. sc. Josipa Fajdića
i doc. dr. sc. Ive Džepine. Radi se o dvo-
jici renomiranih kirurga za dojku koji
rade u u Općoj županijskoj bolnici Pože-
ga ( dr. Fajdić) i KBC Rebro Zagreb ( dr.
Džepina).
Knjigu su predstavili: akademik Ivan Pr-
pić, prof. dr. sc. Josip Unušić (recenzen-
ti), prof. dr. sc. Zdenko Stanec (autor
predgovora) te autor Josip Fajdić, dok se
u ime izdavačke kuće skupu obratio pred-
sjednik Uprave Ante Žužul. Predstavlja-
nje ove knjige, u kojoj su iznijeti svi naj-
Predstavljena knjiga doc. dr. sc. Josipa Fajdića
(brojne likovne izložbe i predstavljanja
knjiga) te kontinuiranim folklornim ak-
tivnostima na poseban način obilježila
kultunu scenu Požege i Požeštine. Čla-
novi Udruge Ličana iz Zagreba su čla-
nove ostalih zavičajnih udruga upoznali s
problemima koji su u proteklom periodu
otežavali rad u Zagrebu, uz obećanje da
je novi Upravni odbor na najboljem putu
da vratio reputaciju krovnoj udruzi koju
je imala u devedesetim godinama. Dogo-
vorena je suradnja sa svim udrugama u
Slavoniji posjetima članova uprave i dru-
ženjem.
Doc.dr.sc. Josip Fajdić
vičajnih udruga iz Sl.Broda na čelu s
predsjednicom dr. Zdenkom Topolovac,
članova LZD „ Gacka“ iz Bizovca na čelu
sa predsjednikom Franjom Županom te
gostima iz Osijeka koje je predvodio
osvjedočeni prijatelj ličana u Požegi
pjevač Stjepan Jeršek Štef. i dr.
U prijateljskoj atmosferi uz (ovaj put)
slavonsku janjetinu i kvalitetna kutjevač-
ka vina, zabilježena je izjava dugogodiš-
njeg predsjednika požeške udruge doc.
dr. sc. J. Fajdića predstavnicima javnih
glasila, kako su u tijeku pripreme za sve-
čano obilježavanje deset-godišnjice
osnutka ove udruge u Požegi, koja je u
proteklom periodu svojim kulturnim
D
ana 11. lipnja 2006., u maniri
dobrog domaćina, vrijedni čla-
novi Ličkog zavičajnog društva
„Vila Velebita“ iz Požege organizirali su
tradicionalni proljetni piknik u prirodi. I
ove godine cjelodnevno druženje člano-
va ove uzorne zavičajne udruge, koja us-
pješno djeluje već gotovo desetljeće na
slavonskim prostorima, sa sponzorima i
prijateljima iz drugih ličkih zavičajnih
udruga, bilo je upriličeno u predivnom
ambijentu odmarališta Velika podno par-
ka prirode Papuk. Poseban ton druženju
dali su članovi glazbene družine «Nehaj-
ski bećari“ iz Požege, inače instrumen-
talni dio KUD-a „Vila Velebita“ s kojima
pripremaju u ovoj i narednim godinama
brojne nastupe. Članovi mješovite pjeva-
čke skupine požeškog kulturno-umjet-
ničkog društva do sada su snimili tri no-
sača zvuka.
Od gostiju zabilježen je posjet članova
Upravnog odbora krovne Udruge „Vila
Velebita“ iz Zagreba na čelu sa potpred-
sjednicima Petrom Rajkovićem i Ivanom
Krpanom, članom Upravnog odbora
Stjepanom Bićanom, te glavnim uredni-
kom časopisa „Vila Velebita“ prof. dr. sc.
Antom Beženom. Bili su tu i članovi za-
Tradicionalni piknik
Ličko zavičajno društvo «Vila Velebita» u Požegi
Slavonski i zagrebački Ličani
Slijeva:
Mile Komadina
Josip Fajdić
Ante Be
ć i
Ivan Krpan,
žen
Zdenka Topolovac,
te dopredsjednici
udruge Vila
Velebita
iz Zagreba,
Petar Rajkovi