Page 8 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

9
tražujući potres u dolini Kupe 1909.
godine Mohorovičić je otkrio da između
Zemljine kore i omotača postoji nagli
skok u gustoći, što se danas u svjetskoj
znanosti zove Mohorovičićev diskonti-
nuitet, ili kraće MOHO. To otkriće, koje
je Mohorovičić ostvario u Zagrebu, ulazi
u red najvećih znanstvenih otkrića u
svjetskoj znanstvenoj povijesti. No, sv-
jetsku slavu Mohorovičić je stekao tek
nakon smrti. Osobito je ostao slabo poz-
nat u svojoj domovini. Mohorovičić i
Tesla dijelili su jedan predmet znanstve-
nog interesa: Zemljinu unutrašnjost. Mo-
horovičić kao geofizičar koji proučava
potresne valove i strukturu Zemljine unu-
trašnjosti, a Tesla kao izumitelj kojeg
zaokuplja korištenje unutrašnjosti Zem-
lje za vođenje elektromagnetskih valova i
električne energije.
pretpostaviti da je i u Einsteinu tada «ču-
čao» neostvareni izumitelj koji se je divio
Tesli kao nedostižnomuzoru. Tesla je pak
osjećao izrazito zanimanje za fundamen-
talne znanstvene spoznaje, a kasnije sv-
jestan da je u njihovu sagledavanju Ein-
stein bio nenadmašiv. To je među njima
stvaralo neku posebnu atmosferu, koja se
može osjetiti na jednoj zanimljivoj foto-
grafiji snimljenoj tijekom njihova razgo-
vora, a i Einsteinovoj čestitki Tesli u po-
vodu 75. rođendana u kojoj za Teslu kaže
da je «uspješan pionir na području viso-
kofrekventnih struja» te da je doživio
«izvanredan razvitak ovog područja teh-
nike«.
U znanosti Tesli dakle pripada mjesto na
kojemu mu mogu pozavidjeti mnogi no-
belovci, što on samnikad nije postao.
U svjetskoj znanstvenoj povijesti Tesla
ima visoko mjesto zahvaljujući svojim
izumima iz elektrotehnike. Najvažniji su
njegovi patenti: asinkroni generator,
električni prijenos energije, sustav razdi-
obe električne energije, ispravljač izmje-
nične struje, električni dinamo stroj, stru-
je visoke frekvencije za proizvodnju ozo-
na i dr. No veoma je zanimljivo osvrnuti
se na njegova otkrića iz fizike, što inače
nema jačeg odziva u povijesti znanosti.
Je li istina da je Tesla otkrio rendgenske
zrake prije Röntgena i da bi se one za-
pravo trebale zvati Tesline zrake?
Ima jakih argumenata za tvrdnju da je
Tesla prvi otkrio
. Tes-
la je još 1894. u svojim pokusima otkrio
da na fotografskim pločama, koje su sta-
jale pokraj katodne cijevi, dolazi do ošte-
ćenja. Odmah je posumnjao da u katod-
noj cijevi nastaje neko posebno zračenje.
No početkom 1895. godine izgorio je
Teslin laboratorij te je uništen sav mate-
rijal, što ga je onemogućilo u radu na ne-
ko vrijeme. Nakon toga Röntgen je došao
do istog otkrića i objavio ga 8. studenog
1895. godine. Tesla nije sumnjičio Rönt-
gena da je plagirao njegov rad, iako su
neki ljudi znali za njegovo otkriće novih
zraka. No, Tesla je smatrao da bi trebao
dobiti priznanje za otkriće tih novih zra-
ka, jer ih je prvi otkrio. Da bi to dokazao,
nekoliko mjeseci nakon Röntgena
objavio je u američkom časopisu
-
niz članaka o tim novim zra-
kama i iznio cjelokupnu tehniku s njima u
vezi. Smatrao je da svakome treba biti
jasno kako za dobivanje takvih rezultata
Nepriznati autor
civilizacijskih izuma
rendgenske zrake
Electri
cal Review
Tesla je znao za rad još jednog hrvatskog
znanstvenika. Godine 1903. Zagrepčanin
, zajedno s
,
uspio je u Budimpešti napraviti volfra-
movu nit i time otvorio put masovnoj
primjeni električne žarulje. Teslin stari
takmac Edison, čije su električne žarulje
vrlo brzo pregorijevale, desetljećima nije
uspio riješiti taj problem. Može se zami-
sliti kako je to Tesla doživio kao još jednu
lekciju svome suparniku Edisonu.
A kakav je bio odnos Tesla -
?
Može se pretpostaviti da je izmeđuTesle i
Einsteina postojalo uzajamno uvažava-
nje, a možda i divljenje. Einstein je zapo-
čeo svoju karijeru kao mali činovnik za
patente u švicarskom patentnom uredu u
vrijeme kad je Tesla bio na vrhuncu slave
po svojim patentima i izumima. Može se
Franjo Hanaman
Justom
Einstein
Teslino djelo
Tesla u studentskim danima