Page 11 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

10
Jedno od prvih načela bilo je da je Hr-
vatska samostalna, slobodna i da je slo-
boda pojedinca najvažnija stvar. Dok je
god slobodnih pojedinaca, i država je slo-
bodna. Sada nam je lako govoriti o ljud-
skim, dječjim, ženskim i drugim pravi-
ma, jer svi o tome govore. Ali izboriti se
za takvo načelo u onom vremenu bilo je
vrlo teško. Upravo su zbog toga u njego-
voj stranci bili najistaknutiji znanstveni-
ci i književnici. Danas zaboravljamo da
su gotovo svi književnici u 19. i dijelom u
20. stoljeću pripadali njemu, njegovoj
stranci.
Ante Starčević je bio učenjak, znanstve-
nik, poznavao je jezike. Mnogo je čitao, a
ono što je pročitao znao je sjajno repro-
ducirati . Po tome je bio poseban. Nije se
zalijetao kao njegov učenik i prijatelj
Kvaternik. Nije vjerovao ni caru ni feu-
dalcima, ni Strossmayeru. Ljubio je povi-
jest. Ne kao događajnicu, nego ono što iz
povijesti možemo naučiti. Posebice je
volio francuski narod i njegovu povijest,
posebice od francuske revolucije na da-
lje. U Starčevićevu tekstu "Ustavi Fran-
cuske" vidi se njegova liberalna ideja.
Nijedan političar u 19. stoljeću na široko,
osimu Engleskoj, nije imao takva liberal-
na načela kao Ante Starčević. I još nešto.
On je, za razliku od svih drugih političa-
ra, iako smo blizu Turske, želio upoznati
Kuran. Slučajno, neki dan našao njegov
primjerak Kurana na francuskom jeziku.
Lijepo uvezan, s bilješkama. Znači da ga
je pažljivo čitao. Bio je veliki protivnik
ulaska Austrije u Tursku. Želio je da se
Tursko carstvo, pa onda i Bosna i Herce-
govina, Srbija i Bugarska formiraju iznu-
tra, a ne pritiskom izvana, jer jedino na
takav način mogu egzistirati kao države.
«Bog i Hrvati» nije bilo klerikalno, on je
uvijek zazirao od klerikalne politike. Bio
je za politiku racionalnog pristupa pod
Politički prorok
Otkud tako snažna povezanost vjere i do-
moljublja? Koje je za vas značenje Star-
čevićeve političke ideje „Bog i Hrvati“?
dile, jer u znak poštovanja i sjećanja đaci
jednostavno nisu dolazili u školu. Kas-
nije, na Dušni dan, bilo je zabranjeno obi-
laziti Starčevićev grob. Samo „legimi-
tirani“ su mogli proći. Budišu i Čička su
jednom zatekli na njegovu grobu i to im
je ušlo u kartoteku.
Ante Starčević 1852. objavio je prvi put
tekst
. Ja sam se kas-
nije tim tekstom bavio. Starčević je napo-
minjao kako ima malo onih koji znaju
glagoljicu, osobito pisanu, a među njima
je spomenuo jednog Josipa Bratulića. S
njim je pohađao zagrebačku gimnaziju,
bili su prijatelji, obojica su došli izdaleka
u Zagreb, obojica su bili stranci među
zagrebačkommladeži. Taj je Josip Bratu-
lić kasnije za Vrazovo „Kolo“ prepisao i
objavio nekoliko hrvatskih narodnih pje-
sama iz Istre. On je, dakle, među prvima
sabirao narodnu baštinu.
Ne, to je slučajnost, no kada sam saznao
taj podatak i kada sam kao dijete morao
čitati
, osjećao sam neku
povezanost. Tako je bilo i poslije, kad
sam čitao i druga Starčevićeva djela te
kad sam 1995. priređivao njegova
u prijepis. Uvijek mi je bio
drag i kao čovjek i kao onaj tko je bio i
ostao moralna vertikala. Ništa mu nije
bilo važnije od njegovoga naroda i do
brobiti domovine. Nije se ženio, nije po
sjedovao ništa. Od honorara, a svaki dan
je pisao, nije postigao ništa.
Istarskoga razvoda
Osim imena i prezimena veže li vas mož-
da ista loza za Josipa Bratulića - tadaš-
njeg Starčevićeva prijatelja?
Istarski razvod
Iza-
brana djela
-
-
Ante Starčević se cijeloga života zalagao
za čvrsta moralna načela kao temelj ure-
đenja države. Prema tim načelima je i
sam živio, često u oskudici, po čemu je
jedinstvena pojava u modernoj europskoj
politici. Jeste li ga upravo zbog toga naz-
vali najistaknutijim političarom 19. sto-
ljeća?
Slobodnu zemlju čine
slobodni ljudi
A
kademik Josip Bratulić po mno-
gočemu je odličan izbor za raz-
govor o Anti Starčeviću. Čovjek
širokoga znanja, izvanredni poznavalac
hrvatske povijesti i književnosti, bivši
predsjednik Matice hrvatske. Urednik je
izabranih djela dr. Ante Starčevića. Riječ
je o osam knjiga, uvezanih u originalnom
uvezu obitelji Starčević. „To su sve rijet-
ke knjige“ kaže Bratulić, „a ja ih na sreću
sve imam».
Otac Domovine je naziv koji se daje ve-
likim ljudima, važnima u smislu spaša-
vanja domovine. Kada smo „Izabrana
djela dr. Ante Starčevića“ predstavljali
predsjedniku Franji Tuđmanu, on je
odmah upitao: "Tko je njemu dao to
ime?" A ja sam mu rekao da je to bio
Evgenij Kumičić i dodao da sam strašno
ponosan što mu je upravo on dao to ime.
Predsjednik Tuđman bio je zadovoljan
odgovorom. Inače, Kumičić je bio stra-
nački prijatelj Ante Starčevića i iznimno
ga je volio. U prvom tiskanom izdanju
Kumičićeva romana „Urota zrinsko-
frankopanska“ stoji posveta: „Ocu otadž-
bine“. Taj je roman otkrio sve što je Star-
čević govorio i formirao je nacionalnu
svijest hrvatskog građanstva. Na dan
smrti dr. Ante Starčevića škole nisu ra-
Stoji li i danas naziv „Otac
Domovine“ ?
Povijesni svjetionik
Razgovor s akademikom Josipom Bratulićem o Anti Starčeviću