Page 2 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

VILAVELEBITA
Osnivač i izdavač:
Za izdavača:
Glavni urednik
Uredni
:
Jezi
:
Korektura
Adresa uredništva:
Naslovnica:
Fotografije:
Priprema i tisak:
Broj žiro-računa:
Cijena jednog primjerka:
Naklada:
Upravni odbor Udruge:
č
ćnici glavnog urednika), Tihomir
Marjanović
ć Katalinić,
ć
Jasna Čutić, Josipa Dasović, Dijana Fi
ć, Boris Jukić,
Jure Karaka
ć, Marina Milina,
Karolina Vidović Kri
ć
ć
Čanić,
asopis Like i Velebitskog primorja
Udruga Ličana "Vila Velebita"
Ul. kneza Ljudevita Posavskog 37, Zagreb
Tel.: 01/4635-888
doc.dr.sc. Milan Vrkljan,
predsjednik Udruge
prof. dr. sc. Ante Bežen
Dr. Jure Murgić i Avenka Butković
(pomo
, Jasmina Milinovi
Ana Tomljenović,
fra Dra
prof. dr. sc. Ante Bežen
Avenka Butkovi
Vila Velebita,
Ul. kneza Ljudevita Posavskog 37, Zagreb
Tel./Fax.: 01/4635-888
e-mail: ured@vila-velebita.hr
www.vila-velebita.hr
Tihomir Marjanovi
Tihomir Marjanović,
Tomislav
Arhiv Vile Velebita,
Internet photo pages.
Birotisak d.o.o.
Vrandučka 44, Zagreb
2360000-1101435362
10,00 kuna
5000 primjeraka
štvo
ženko Tomi
šter,
Mirjana Greblo, Ana Jelini
š, Vlado Mari
što
Suradnici:
čna obrada
Ivica Sokolić,
doc. dr. sc. Milan Vrkljan, predsjednik, prof.
dr. sc. Ante Bežen, Stjepan Bićan, Tomislav
Crnić, Ivica Francetić, Nikola Jurković, Ivan
Krpan, Josip Milinković, doc. dr. sc. Milan
Oršanić, Petar Rajković.
Nokola Kostelac, predsjednik, Predrag
Nadzorni odbor Udruge:
Čudina, Josip Zdunić.
A. Bežen: Uzor ili ne
što je Star
čista savjest? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
F. Tuđman: Velikan hrvatske nacionalne misli . . . . . . . . . . . 3
A. Jelinić: Kava s Antom Starčevićem . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
M.Vrkljan: Slijedimo Starčevićevu ljubav za domovinu
6
D. Jelčić: Za
čević danas aktualan? . . . . . . . . . . . 8
K. Vidović, A Jelinić: Povijesni svjetionik
(intervju sa
ćem) . . . . . . . . . . .
županom Milanom Jurkovi
(intervju s
ćem) . . . . . . . . .
Josipom Bratuli
10
B. Butković: Hvatski politički gorostas . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A. Selak: Za
čevićev jezik danas "nečitak"? . . . . 15
I. Mataija: Svadbeni običaji u Lici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
J. Milinović: Pokretač političkih novina . . . . . . . . . . . . . . . 20
J. Murgić: Vjernik, protiv klera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
A. Tomljenović: Prava
ću. . . . . . . . . . . . 24
A. Starčević
ča . . . . . . . . . . . . . . . 26
M. Greblo: Političari, umjetnici... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
D. Fi
čivali
čevića. . . . . . . . 32
A. Butković: O
čevića u Zagrebu . . . . . . . . . . . . 36
A. Butković: Intervju s Miroslavom Ro ćem . . . . . . . . . . . 38
M. Čuljat: Tragom Ante Starčevića . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
A. Be
ćem . . . . . . . 46
J. Murgić: Proslava Tesline obljetnice . . . . . . . . . . . . . . . . 50
N. Vidaković: Lički krumpir probija se na tr
M. Kukina:
V. Marić: Intervju s Milanom Vrkljanom. . . . . . . . . . . . . . . 56
Inicijativa "Vile Velebita" u Karlobagu . . . . . . . . . . . . . . . . 58
M. Krpan: 10. lička večer u Slavonskom Brodu . . . . . . . . . 62
D. Asić: Dru
ćana opet aktivno . . . . . . . . . . . . . . 64
što je Star
ška glasila u Gospi
Štambuk: Obiteljska pri
šter: Posljednje po šte Ante Star
Š Ante Star
ži
žen: Intervju s biskupom Milom Bogovi
žište . . . . . . . . 54
Život s poskocima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
štvo Gospi
IZ SADRŽAJA
1