Page 21 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

20
stranke,
je bio poseban i po nas-
lovnici koju je svojom rukom oslikao
MarkoManastereotti.
Na glavi lista bio je nacrtan bradat čovjek
u hrvatskoj nošnji, koji, držeći u ruci fe-
njer, ispitljivo i oštro zuri u tamu. Bio je
to idealizirani portret dra. Starčevića ko-
ji, prerušen u Zvekana, igra ulogu Dioge-
na i po Hrvatskoj traži čovjeka. U -
je Starčević uzimao na zub isključivo
Narodnu stranku i njezine vođe jer nika-
ko nije mogao razumjeti njihove brojne
političke zaokrete. Tako su se na udaru
našli Strossmayer, Ivan Mažuranić i nji-
hovi najbliži suradnici u kojima je Star-
čević vidio nositelje svih nedaća i zala
koja su zadesila narodnu politiku. Star-
čević u
piše u prozi, ali i u stihu,
premda nespretnu i grubu. U gotovo sva-
kom novom broju lista izlaze simbolični
crteži ili karikature Strossmayera, Rač-
kog, Vončine, Mrazovića i mnogih dru-
gih. Ubrzo list mijenja vlasnika, a kon-
cem1867. se gasi.
Ante Starčević i njegovi suradnici obi-
lježili su hrvatski novinsko-politički ži-
vot druge polovine devetnaestog stolje-
ća. Unatoč tome što je zbog nedostatka
sredstava i unutarnje nesloge
ugašen, već u studenom 1868. izlazi prvi
svezak
Bila je to prva potpuno
politička revija u Hrvatskoj koja je izla-
zila dva puta mjesečno. Ukupno je izašlo
šest svezaka, svaki na 48 stranica, a na
uvodnommjestu bio je Starčevićev «pro-
gram».
je bio glasilo jedne poli-
tičke skupine, a ne stranke, i uglavnom su
ga ispisivali Starčević i Kvaternik. Štošta
se predbacivalo Starčeviću u njegovoj
potrazi za istinom, pravdom i svetim pra-
vima našega naroda. Možda je kriv nje-
gov krški, lički mentalitet prožet pono-
Zvekan
Zveka
nu
Zvekanu
Zvekan
Hervat
Hervata.
tekstovi govora različitih političkih lič-
nosti. Među političkim suradnicima prv-
ih godišta
posebno se isticao dr.
Ante Starčević. Premda malobrojni (na-
ime, u Pozoru ih je objavio samo šest),
njegovi su politički članci nalikovali po-
litičkim udžbenicima u kojima se nije
očitovao praktičan političar, već Starče-
vić, mislilac, filozof. On u hrvatski poli-
tički život i publicistiku po prvi put unosi
filozofski svjetonazor, izgrađen na kla-
sičnoj stoičkoj filozofiji..
Okružen brojnim ljudima, vještima peru,
Starčević se ipak u nečemu isticao. Nad-
mašivao je svoje kolege i suradnike u
neizmjernoj mržnji premaAustriji koju je
izražavao u alegoričnim filipikama pro-
tiv carske vladavine. Uskoro Starčević
prestaje slati svoje alegorične satire, dok
polako iz političkih prerasta u prve
hrvatske stranačke novine.
Objavljivanjem tzv.
, jasno je naznačeno kako od tog tre
nutka Hrvatska potpada pod Ugarsku, a
jedino dobro proizašlo iz te carske pro
klamacije bilo je oslobađanje političkih
osuđenika Starčevića, Kvaternika i Per
kovića.
Kako se razvijalo hrvatsko političko i
stranačko novinarstvo, tako je stasao i
bujao Starčevićev nadasve svestran i kre-
ativan duh. Njegov lik doslovno je obilje-
žio stranice ilustriranog dvotjednika -
, kojemu je dr. Starčević bio pokretač,
glavni urednik i glavni suradnik.
je bio glavno ideološko glasilo
nove Stranke prava, s malo humora i
mnoštvom filozofsko povijesnih i poli-
tičkih rasprava. Uz satirične glose, koje
su bezobzirno pogađale ljude i političke
Pozora
Pozor
Zvekan
rujanskog manifes-
ta
-
-
-
Zve
kan
S
tarčevićevo vrijeme bilo je i pras-
kozorje hrvatskoga novinarstva.
UlogaAnte Starčevića u tome zna-
na je tek rijetkima.
Prvi je broj
i
Ljudevit Gaj pokre
nuo u siječnju 1835. U početku je
bila tek zabavni tjedni prilog, koji,
međutim, od 1842. postaje glavno poli
tičko sredstvo širenja preporodne ideje.
Podvrgnute strogom nadzoru tuđinske
vlasti,
su smjele prenositi samo
one političke vijesti koje su, već cenzu
rirane, objavljene u austrijskom tisku,
dok su jedini izvorni tekstovi bili dopisi
iz pokrajine. Još prije nego je prvo izda
nje
ugledalo svjetlost dana, jedan
im je Ličanin uputio dopis iz Karlobaga u
kojem iznosi vijesti o pomorskim
nesrećama. Bio je to Šime Starčević, za
služan, ali manje znan stric, slavnoga
nećaka.
Revan suradnik bio je i nećak mu Ante,
koji već potkraj 1851. u Gajevu listu po-
kreće raspravu «Naše književstvo». Su-
radnja u
naglo je prekinuta već
slijedeće godine, kad je, za Gajeve odsut-
nosti, Starčević započeo polemiku sa
u Beogradu koji je
osporavao da Hrvati uopće i imaju knji-
ževni jezik.
Sljedeće hrvatske novine, u kojima se
spominje ime Starčevićevo, izašle su
koncem 1859., kad je Edvard Vrbančić
najprije pokrenuo
, od-
nosno početkom osamsto šezdesete, kad
pokreće dnevnik
. Bile su to prve
novine u kojima izlaze politički tekstovi i
Novina horvacko-slavonsko
dalmatinskih Danice horvacko-sla-
vonsko-dalmatinske
-
-
Saborske novine
Pozor
, prvih naših no
vina koje su izlazile u cijelosti na hr
vatskome jeziku,
-
Danica
-
Novine
-
-
Danice
-
Novinama
Srpskim dnevnikom
Pokretač političkih novina
STARČEVIĆ U NOVINSTVU
List
, u kojem je Starčević bio istaknuti suradnik, bile su naše prve političke novine, a
, kojemu je bio osnivač i glavni urednik, bio je stranačko političko glasilo.
Pozor
Zvekan