Page 37 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

36
Kako je organizirana nastava?
Kakve ste rezultate ostvarili u ovoj škol-
skoj godini?
Na što ste osobito ponosni kao ravna-
telj?
Imamo dvadeset sedam razrednih odjela
sa šesto sedamdeset pet učenika koji po-
hađaju nastavu u dva školska turnusa te
jedan razredni odjel čiji učenici pohađaju
nastavu u međuturnusu. Od prvog razre-
da učenici uče engleski jezik, a od četvr-
tog i njemački kao izborni. Od petoga
razreda dobivaju informatičku izobraz-
bu. No računalima nismo baš najbolje
opremljeni. U okviru škole djeluje i
sportski klub «Dr. Ante Starčević» u ko-
jemu se sportskim aktivnostima bavi sto
pedeset učenika pod stručnim vodstvom
naših profesora i nekoliko vanjskih su-
radnika.
Dobili smo 12. lipnja svečana priznanja
iz četiriju područja u kojima su se deve-
torica naših učenika natjecala i pokazala
izvrsno znanje: Lidrano, povijest, eko-
kviz i Mladi tehničari. Priznanja smo do-
bili za izvrsne rezultate na županijskom
natjecanju i na državnoj smotri. Mi smo
jedna od četrdeset devet škola u Republi-
ci Hrvatskoj koja eksperimentalno pro-
vodi Hrvatski nacionalni obrazovni stan-
dard.
Na to da smo prva obrazovna ustanova u
Hrvatskoj koja je ponijela ime Oca Do-
movine te što smo među prvima uklju-
čeni u programHNOS-a.
Vaše neispunjene želje?
Volio bih da mi se ostvari njemačka po-
slovica: «Po dobrim cestama i po dobrim
školama poznaju se dobre države». Ceste
smo napravili, a nadam se da će doći us-
koro red i na škole, učitelje i, uopće, na
bolji status obrazovanja u društvu u sto-
ljeću znanja.
P
ovod razgovoru s
, ravnateljem Os-
novne škole dr. Ante Starčevića u
Zagrebu, je sto deseta obljetnica smrti dr.
Ante Starčevića, čije ime već punih pet-
naest godina ova ustanova ponosno nosi.
Škola je smještena u Ulici sv. Leopolda
Mandića 55.
U ovoj školi, koja se tada zvala Osnovna
škola «29. Novembar», počeo sam raditi
1983. kao profesor tehničke kulture.
Promjene su krenule s prvim demokrat-
skim izborima. Tadašnji ravnatelj bio je
profesor Ante Gulin. Učiteljskom vijeću
u prosincu 1990.dao sam prijedlog da se
škola preimenuje imenom dr. Ante Star-
čevića. Ravnatelj me podržao, ali je ko-
legica Kate Krstulović predložila ime
pjesnika Tina Ujevića. Glasovali smo i
pobijedila je kolegica Krstulović. To me
nije obeshrabrilo, pa sam proslijedio svoj
prijedlog Komisiji za promjenu imena
javnih ustanova Skupštine grada Zagre-
ba. Samo dan prije Osnovna škola «Ha-
san Kikić» predložila je da se njihova
škola preimenuje imenom Tina Ujevića.
Budući da smo «zakasnili» samo dvade-
set četiri sata, stjecajem okolnosti, ipak
smo ponijeli ime dr.Ante Starčevića.
Ravnatelj Gulin dao je 18. ožujka 1991.
neopozivu ostavku zbog podijeljenosti
kolektiva. Tada me imenovala ravnate-
ljem tadašnja ministrica Vesna Girardi-
Jurkić, a kasnije i ostali ministri i školski
odbor.
prof. Nikicom
Mihaljevićem
Kada ste počeli raditi u ovoj školi?
Kada je škola promijenila ime?
Kakvo vas je stanje zateklo u to doba u
školi?
Prva škola sa Starčevićevim imenom
U Osnovnoj školi Ante Starčevića u Zagrebu
Ravnatelj prof. Nikica Mihaljević