Page 39 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

38
prava na svim poljima društvenog života.
Mislim da je ostvarivanje pune slobode i
jednakosti sa svim ostalim europskim na-
rodima kontinuirani proces koji nikada
neće završiti, jer uvijek ima onih koji
namžele ograničiti slobodu.
Djelomice sam na to već odgovorio. Bio
bi zadovoljan jer je ostvarilo ono što je
držao filozofski i praktički neupitnim, a
to je sloboda i državnost hrvatskog na-
roda. Međutim, vjerujem da bi djelomič-
no bio i razočaran odnosom Hrvata pre-
ma tim svojim postignućima. Moram ov-
dje ispričati kako je i on za svog života u
jednom času, kada su nastupile duboke
podjele unutar hrvatskog naroda, unatoč
njegovoj borbi za jedinstvo kojoj je po-
svetio cijeli svoj život, navodno, izjavio u
trenutku slabosti: „Kada bi sva sreća hr-
vatskog naroda ovisila o tome da ispijem
čašu vode, ne bih to učinio, jer hrvatski
narod nije vrijedan tog mog napora“. Ta
izjava, koju su kasnije negirali mnogi
njegovi biografi, pokazuje njegovu du-
boku povrijeđenost i razočaranost odno-
som Hrvata prema državi i hrvatskim
pravima o kojima je govorio. Doista, i ja
mislim da smo mi Hrvati iznimno pre-
dani kad državu treba stvarati i isto toliko
nemilosrdni prema državi koju imamo.
Danas je još previše Hrvata koji su
spremni marljivo raditi za tuđu korist, a
na štetu vlastitog naroda. Starčević bi si-
gurno danas bio jako kritičan prema pote-
zima kojima se olako odričemo svega što
smo tako teško stekli i zato je i danas vrlo
aktualna njegova poznata rečenica: „Ako
ne želite ili ne znate pomagati, onda ba-
remnemojte odmagati“.
Što bi danas dr. Ante Starčević govorio o
Hrvatskoj?
Hrvatska stranka prava stranka ime do-
bila zato što se bavi pravom u smislu
pravne države ili zakona, pa čak ima i
onih koji misle da je ime dobila zato što
su joj članovi pravnici. No kada su dr.
Ante Starčević i Eugen Kvaternik osno-
vali tu prvu hrvatsku političku stranku,
dali su joj ime prema hrvatskim pravima
koja se temelje i proistječu iz hrvatske
povjesnice. Radi se, dakle, o hrvatskim
pravima na slobodu, državnost i jedna-
kost sa svim europskim narodima, kako
su u ono doba, prije 145 godina, njezini
osnivači definirali ta prava. Naime, ako
doslovno prevodimo na engleski, onda
prijevod naziva stranke glasi
što skriva njegov pravi
smisao. Pravi prijevod bi trebao glasiti
. S obzirom
na to da ove godine stranka obilježava
145 godina od utemeljenja stranke
(1861.), vrijedno je napomenuti da je Re-
publikanska stranka, najstarija politička
stranka u Americi, osnovana samo godi-
nu dana ranije, aAmerikanci danas misle
kako nas Hrvate treba poučavati politici,
demokraciji i načinu funkcioniranja poli-
tičkih stranaka.
Hrvatska stranka prava, nakon što je bila
zabranjena u Kraljevini Jugoslaviji, ob-
novljena je početkom Domovinskog rata
u sličnim okolnostima potlačenosti hr-
vatskog naroda. Dakako, Domovinski rat
je završio veličanstvenom pobjedom, pa
su okolnosti u kojima je suvremena Hr-
vatska stranka prava djeluje puno bolje
nego prije 145 godina. Ostvarili smo dr-
žavnost, većim dijelom i slobodu, ali još
nije ostvarena potpuna jednakost sa svim
ostalim europskim narodima. Iz tih, još
nedosegnutih ciljeva, proistječe i politič-
ki program današnje Hrvatske stranke
Croatian
Party of Rights
The Party of Croatian Rights
U
svom životopisu ponosno navo-
dite da ste peta generacija Za-
grepčana, ali da postoje i niti ko-
je Vas vežu za Liku.
Kakva je vaša percepcija stare Hrvatske
stranke prava i njezinog osnivača dr. An-
te Starčevića u odnosu na današnju Hr-
vatsku stranku prava? Koje su sličnosti, a
koje razlike s obzirom na vrijeme i okol-
nosti nastajanja stranaka?
Da, u pravu ste. Tu purgersku lozu osvje-
žili su i ojačali lički geni moje mame koja
je rođena u Plitvičkim jezerima.
Vaše mi pitanje zvuči kao naslov čitavog
eseja, ili čak knjige, koja bi se o tome
mogla napisati. Zato dopustite mali uvod.
Često danas srećem ljude koji misle da je
Slijedimo Starčevićeve
državotvorne ideje
Miroslav Rožić, čelnik Hrvatske stranke prava:
Sugovornik „Vile Velebita“ Miroslav Rožić, jedan je od istaknutijih članova Hrvatske stranke prava,
zastupnik u Hrvatskom saboru. S njim smo razgovarali o aktualnoj politici njegove stranke s obzi-
rom na političku misao dr. Ante Starčevića.