Page 43 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

42
iz Vile Velebita došlo je nekoliko naj-
uglednijih imena hrvatske likovne umjet-
nosti: kipari Kruno Bošnjak, Damir Ma-
taušić i Stipe Sikirica, slikar i grafičar
Miroslav Šutej, Vasilije - Josip Jordan,
slikar, i Josip Depolo, likovni kritičar, ko-
ji je i otvorio izložbu.
Javio sam se na pozivni natječaj, koji je
raspisala Ličko-senjska županija i moj
rad je izabran. Razumije se da sam se
prije pristupa radu pripremao proučava-
jući Starčevićeva djela. U njima sam nai-
lazio toliko krasnih misli i rečenica da
sam ponekad imao osjećaj da živimo u
istom vremenu. Mislim da sam ga dosta
dobro upoznao. Kad shvatite da ste „ušli
u psihu“ nekog čovjeka, kada ga „čitate“,
pristup njegovom liku je olakšan.
Spomenuti umjetnici, čijim sam se rado-
vima divio, nisu imali utjecaj na mene.
Bio sam samosvojan, išao sam svojim
putem. Lik koji ste vidjeli u Velikom Žit-
niku je moja vizija dr. Ante Starčevića,
čovjeka naoko grube vanjštine, koji je
istodobno misaona, ali i senzibilna os-
oba. Vjerujem da to mogu prepoznati i
posjetitelji.
Od tada nismo imali mogućnost pratiti
Vaš rad i umjetničko sazrijevanje, zato
nas je ugodno iznenadilo poprsje Ante
Starčevića, postavljeno kod njegova spo-
men doma u Žitniku. Čini nam se da se
Vaš sadašnji umjetnički izraz donekle
razlikuje od onoga od prije 7-8 godina.
Kako je došlo do realizacije toga pro-
jekta? Kako ste doživjeli „Oca Domo-
vine“?
Kako je bilo stvarati lik Ante Starčevića
nakon više značajnih umjetnika: Ivana
Rendića (spomenik na šestinskom grob-
lju), Josipa Poljana (Starčevićev dom u
Zagrebu), Ante Starčevića (poprsje pred
školomu Klancu)?
klasi prof. Šime Vulasa i nagrade rektora
Zagrebačkog sveučilišta za najboljeg
studenta svoje generacije, u Lici je ostva-
rio i neka od svojih najvažnijih djela.
Osim kiparstva diplomirao je malu
plastiku i medaljerstvo u klasi prof. Da-
mira Mataušića. Po mišljenju struke, Pe-
tar Dolić jedan je od najperspektivnijih
mladih hrvatskih kipara. Dobitnik je ne-
koliko nagrada i priznanja.
Čitatelji Vile Velebita saznali su za Petra
Dolića prije deset godina, kada je prof.
Jure Karakaš, vidjevši njegove rane rado-
ve, napisao da ispod njegovih ruku „iz-
lazi nesvakidašnja ljepota“. Bili smo i na
otvaranju njegove prve samostalne za-
grebačke izložbe 14. lipnja 1999., gdje su
izlošci bili varijante brodova, oblikova-
nih njegovom maštom. Na otvaranje iz-
ložbe u Hrvatskom kulturnom klubu,
osim njegove obitelji, kolega i nas Ličana
O
tac Domovine dr. Ante Starčević
ove se godine „vratio“ u svoje
rodno selo. Zimus, točno na 110.
obljetnicu smrti, postavljeno je njegovo
brončano poprsje neposredno pokraj spo-
men doma. Radi se o djelu mladog hr-
vatskog kipara Petra Dolića, rođenog u
Travniku 12. 12. 1975., od kuda mu je
otac, dok je njegova majka Ličanka iz
Kutereva. Petar je odrastao u Gospiću pa
je s ocem drvosječom često odlazio na
Velebit gdje je zavolio šumu i „diljanje s
kebom“. Njegov djed Franjo, vrstan dr-
vodjelski majstor, kao i svi Kuterevci,
sada bi bio vrlo ponosan na unuka, da je
živ. Već u osnovnoj školi Petar se izdva-
jao talentom oblikovanja u drvu, glini,
plastelinu i mekšem kamenu. Prve skulp-
ture stvarao je kao srednjoškolac i „čudo
od djeteta“, a 1999. godine, nakon zavr-
šene Umjetničke akademije u Zagrebu u
Ušao sam u Starčevićevu
duhovnost
S kiparom Petrom Dolićem, autorom poprsja Ante Starčevića u Velikom Žitniku
Radovi mladog umjetnika nalaze se u više mjesta u Lici, ali i u inozemstvu.