Page 44 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

43
Ako nisam fizički angažiran, misaono
jesam. Uvijek puno razmišljam o onome
što radim i što planiram uraditi. Dosta ra-
dim po narudžbi za privatne kolekciona-
re. Sada me čeka veći posao koji je ujed-
no i priznanje mojem dosadašnjem radu,
a to su replike od atmosferilija oštećenih
dvaju kipova sa šibenske katedrale. Ima i
drugih poslova. Npr. prošlog ljeta, na
poziv Peruška Bogdanića, umjetničkog
direktora, kao njegov stručni suradnik,
sudjelovao sam u radu Međunarodne
kiparske škole uVrsaru u Istri.
Sljedeće, 2007. godine održat će se u La-
binu Mediteranski kiparski simpozij, na
koji sam također pozvan. To je za mene
velika čast i priznanje, jer znači da sam
među umjetnicima kiparima postigao
određeni ugled.
Unatoč velikim i zasluženim priznanjima
umjetničkih krugova i javnosti, kipar Pe-
tar Dolić ostao je skroman, srdačan i ve-
dar mladi čovjek, koji bi se jednog dana s
obitelji (suprugom i sinovima) želio skra-
siti u svojoj Lici. Želimo mu od srca
ostvarenje te i svih drugih želja!
Ana Tomljenović
Ima. Npr. u Muzeju u Slavonskom Brodu
(Galerija Branka Ružića), Muzeju Like u
Gospiću, Muzeju u Kostanjevici ob Krki,
Muzeju grada Koprivnice te u privatnim
zbirkama u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i
Hercegovini i Trstu. U Hercegovini su
postavljene moje dvije skulpture: legen-
darnog franjevca-dobročinitelja fra Di-
daka Buntića u Gradniću blizu njegovog
rodnog sela i svetog Ivana Krstitelja u
Radoču.
U Lici sam radio spomenike od granita:
hrvatskim braniteljima na križanju cesta
Lovinac-Sv. Rok - Ličko Cerje, na mjestu
koje se zove Ruka; u Širokoj Kuli posta-
vio sam spomenik žrtvama u Domovin-
skom ratu, koji sam nazvao Portal hrvat-
ske povijesti; u Perušiću postavio sam
spomenik palim hrvatskim braniteljima
Općine Perušić za koji sam dobio prvu
nagradu; u Muzeju Like u Gospiću nalazi
se skulptura Podmornica III. (kamen).
Među značajnijim svojim radovima spo-
menuo bih skulpturu Podmornica iz istog
ciklusa, postavljenu u parku Zagrebač-
kog velesajma.
U kiparstvu najvažnije je raditi kontinu-
irano, a ja radim stalno, i to s užitkom.
Kakve ste skulpture radili u Lici i gdje su
postavljene?
Vaši planovi?
Ispričajte ukratko našim čitateljima što
ste radili od 1999. do danas, tj. od „Bro-
da na suhom“ u dječjem parku kod Bo-
ćarskog doma u Zagrebu 1999., do dr.
Ante Starčevića u Žitniku 2006.
Gdje se mogu vidjeti Vaši radovi, ima li ih
umuzejima i galerijama?
Radio sam zaista puno. Od 1999. imao
sam 15 samostalnih izložbi, sudjelovao
sam na dvadesetak skupnih izložbi u
zemlji i inozemstvu, izlagao sam u raz-
nim hrvatskim gradovima, u Sloveniji,
BiH i Trstu (Italija), puno sam radio za iz-
ložbe, izveo sam više skulptura u javnim
prostorima i radio za privatne kolekcio-
nare.
Petar Dolić: Ante Starčević, poprsje
s postoljem, Veliki Žitnik
Svečanost otkrivanja poprsja Ante Starčevića u Velikom
čko - senjske, 23. svibnja 2006.
Žitniku
na Dan Županije li
Starčević u umjetnosti