Page 48 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

47
nom izvješću. Papa nije, dakako, mogao
pročitati u cijelosti sva naša izvješća o
pojedinim biskupijama koje smo mu
prethodno poslali. Moje izvješće imalo je
šezdesetak gusto tipkanih stranica, a bis-
kupi većih biskupija imali su i više. Kada
se uzme u obzir koliko ima biskupija i
biskupa, jasno je da nije lako sve čuti, a
još je teže sve pročitati. Zato Papa ima
pomoćnike koji ta napisana izvješća pro-
uče i o glavnim točkama izvijeste Papu
prije susreta s nama biskupima. Mi smo
doista razgovarali, i to o našim prilikama,
a razgovor nasamo je trajao petnaest mi-
nuta.
Koji su Vaši dojmovi sa susreta s papom
BenediktomXVI.?
Doživio sam to, svakako, kao vrhunac
ovog hodočašća „apostolskim pragovi-
ma“. Imati sučelice samoga Papu i da
smo nas dvojica sami u prostoriji - tko bi
to nekad mogao i sanjati?! Papa je pret-
hodno već imao susrete s nekim našim
biskupima. Uočio sam da je dobro ušao u
našu problematiku, a oni koji su bili po-
slije mene rekoše mi da se u Papinu raz-
govoru osjetilo s kime je prije njih razgo-
varao. Osjetio sam da mu je poznata i
materija koju sam izložio u svom pisme-
zavodu sv. Jeronima u Rimu, no ove go-
dine iz praktičnih razloga boravili smo u
Kući sv. Marte u Vatikanu. U srpnju su
velike vrućine pa bi česta pješačenja i
putovanja prema Vatikanu bila dosta ve-
lika opterećenja za nas starije. Treba, nai-
me, osim Pape posjetiti i razne urede i
kongregacije, posjetiti crkve Sv. Petra,
Sv. Pavla, Sv. Marije Velike i Sv. Ivana
Lateranskog. Tijekom deset dana bili
smo stalno u pokretu, najviše u vatikan-
skom području. Iako sam u Rimu boravio
kao student šest godina, nisam imao do
sada priliku šetati po vatikanskim vrtovi-
ma kao po svome. Te šetnje bile su po-
sebno sadržajne.
Za vrijeme pohoda hrvatskih biskupa Svetoj Stolici papa Benedikt XVI. temeljito je upoznat s crkvenim
i društvenim prilikama u Hrvatskoj, pa i u Gospićko - senjskoj biskupiji
Iz Gospićko - senjske biskupije