Page 57 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

56
vinarima. Prostorije «Vile» bile su toliko
zapuštene da se prvi sastanak nove Upra-
ve nije mogao u njima održati zbog ne-
reda, iako je postojala stalno zaposlena
tajnica.
Prostorije su vlasništvo grada Zagreba i
pomalo čudi da grad nema razvijene me-
hanizme kojima može prepoznati nebri-
gu.
Trebalo je prije svega obnoviti pokidane
veze s Likom, Ličanima u Zagrebu i ino-
zemstvu. Zahvaljujući kvalitetnim ljudi-
ma u novoj upravi počelo je financijsko
sređivanje stanja. Treba reći da su svi čla-
novi uprave dali za to vlastita početna
sredstva. Nekoliko ih je pomoglo s više
desetaka tisuća kuna. Izdvajam po tome
dipl. ing. Željka Radoševića. Nakon toga
mnogi su nas počeli pomagati.
Prije svega naše članstvo. Postavili smo
odlične odnose sa skoro svim lokalnim
središtima u Lici, osobito sa županom
Milanom Jurkovićem te gradonačelni-
kom Gospića Milanom Kolićem. Gospi-
ćani su ponosni na svoj grad, posebno
zadnjih godina kada mu je na čelu
najbolji gradonačelnik u novijoj povijes-
ti. Nakon dugo vremena Ličani imaju jak
lobi na čelu s dr. Darkom Milinovićem,
potpredsjednikom Hrvatskoga sabora.
Imamo dobre odnose s upravom Zagre-
ba. Obnavljamo suradnju s Ličanima u
Kanadi.
Neću ulaziti u svjetonazor gospodina
Bandića. On je gradonačelnik Zagreba i
Čije su prostorije «Vile Velebita»?
Koje su bile prve aktivnosti obnovljene
«Vile»?
Tko danas financijski pomaže «Vilu Vele-
bita»?
Kako to da SDP-ovac Milan Bandić po-
maže Vilu Velebita?
mi ga kao takvog poštujemo. Nije nas
još osobno primio, ali dobro kontakti-
ramo s njegovim timom. Prijavili smo se
na natječaj grada Zagreba za financiranje
udruga za 2007. te se nadamo da će nas
prepoznati kao udrugu koja obogaćuje
kulturni i športski život u Zagrebu.
Udruga želi imati časopis koji će biti
ogledalo zbivanja u Lici i slika Ličana u
Zagrebu, ostaloj Hrvatskoj i u inozem-
stvu. Neposredno nakon izborne skupšti-
ne posjetili smo biskupa Milu Bogovića.
Naš je biskup pokretač izgradnje crkve
Hrvatskih mučenika na Udbini. Izdali
smo do sada dva cijela broja posvećena
toj temi, a u ovom broju u sastavu «Vile»
izlazi i glasilo te akcije kao poseban pri-
log. To planiramo raditi i ubuduće jer taj
projekt nadilazi granice Like, a na njego-
vu uspjehu ili neuspjehu simbolično pada
ili prolazi budućnost naše kršćanske civi-
lizacije i kulture. On nas treba sve ujedi-
niti i oko te vrijednosti ne smije biti po-
djela jer se radi o istinskoj hrvatskoj du-
hovnoj obnovi. Na taj se način hrvatski
narod mora susresti sa svojom povijesti.
Često su to drugi radili u svom interesu.
Neki su me potiho «pozivali na red» kada
je
izdala posebni broj po-
svećen Nikoli Tesli. Čak me jedna novi-
narka pitala što
ima s Niko-
lom Teslom. Naravno da sam se energi-
čno usprotivio takvom razmišljanju koje
proizlazi iz želje za tutorstvom nad hrvat-
skim narodom. Tesla je za nas hrvatski
znanstvenik i, da je kojim slučajem živio
1991., siguran samda bi se svrstao uz Do-
movinski rat i svoju domovinu Hrvatsku.
Čovjek pripada tamo gdje su mu korijeni.
Tesla je bio privržen Gospiću, Lici, Za-
grebu i Hrvatskoj. Kada se izgradi Crkva
hrvatskih mučenika u Udbini i tamo se
Ambiciozno ste obnovili izdavanje časo-
pisa Vila Velebita?
Vila Velebita
Vila Velebita
I
zabrani ste za predsjednika „Vile Ve-
lebita“ prije godinu dana. Zašto ste
to prihvatili?
Koji su bili prvi potezi nove uprave?
Prije toga razgovarao sam sa skupinom
članova „Vile Velebita“ koji su me upo-
znali sa situacijom u Udruzi. Bio sam iz-
nenađen činjenicama: «Vila» nije funk-
cionirala, članstvo se osulo, nije bilo pro-
grama ni novca. Više tvrtki i pojedinaca
utužilo je «Vilu», a ukupan dug iznosio je
više od 160.000 kuna. U pripremi skup-
štine vidio sam da je velika većina čla-
nova silno nesretna zbog stanja u «Vili».
Bili su iskreno zainteresirani da se stanje
sredi. To mi je dalo snagu da se primim
obaveze i odgovornosti kad su me pred-
ložili za predsjednika.
Financijska je situacija bila očaj-
na. Skoro svaki dan pojavljivala su se no-
va potraživanja. Urednik časopisa «Vila
Velebita» također je donio popis nepod-
mirenih financijskih obaveza prema no-
Prvi je zadatak bio utvrditi stvarno
stanje.
Pokrećemo i podupiremo
brojne aktivnosti
Doc. dr. Milan Vrkljan, predsjednik Udruge Ličana «Vila Velebita» u Zagrebu:
Godinu dana nakon izbora nove uprave Udruge «Vile Velebita» njezin predsjednik govori o
prijeđenom putu i daljnjim planovima.