Page 7 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

6
ljepša, što je točno, jer prema broju i raz-
novrsnosti zaštićenih prirodnih objekata i
lokaliteta Ličko-senjskoj županiji pripa-
da jedno od vodećih, a po njihovu udjelu
u ukupnoj površini, apsolutno vodeće
mjesto među hrvatskim županijama (
1.490 km
-
-
đu njima
središnje mjesto imaju Nacionalni par-
kovi „Plitvička jezera“, “Sjeverni Vele-
bit“, “Paklenica“ te Park prirode i svjet-
ski rezervat biosfere „Velebit“.
Ove godine Ličko-senjska županija je
dobitnica dvaju vrlo vrijednih priznanja
Hrvatske turističke zajednice: posebnog
priznanja u kategoriji Zeleni cvijet 2006.
za napredak u obogaćivanju turističke
ponude, a u pojedinačnim kategorijama
Plavi cvijet 2006. za najbolju javnu pla-
žu, i to u Staroj Novalji Planjka-Trinćel.
Gospiću su „za dlaku“ pobjegla tri Zele-
na cvijeta 2006. Naime, Trg Stjepana Ra-
dića osvojio je drugo mjesto u kategoriji
gradskih trgova, Park Kolakovac treće
mjesto u kategoriji parkova u gradu, a
Memorijalni centar „Nikola Tesla“ u ka-
tegoriji originalnih turističkih ponuda.
Izgradnjom autoceste potaknut je snažan
razvoj niza djelatnosti: građevinske, pri-
jevozničke, uslužnih djelatnosti, a poseb-
no smještajnih kapaciteta. Županija je
autocestom valorizirala svoj dobar polo-
žaj kao poveznica sjevera i juga Hrvat-
ske. Prirodna bogatstva i ljepotu prirode
pridonose razvoju novih oblika turističke
ponude temeljene na zdravlju, avanturiz-
mu i zabavi. Poboljšana je kvaliteta ži-
² što zauzima 28% površine Žu
panije i čini udio od 25% u ukupnoj po
vršini pod zaštitom u RH ). Me
Ove godine Županija je laureat na Da-
nima hrvatskog turizma. Koje su na-
grade osvojene?
Kakvi su učinci izgradnje autoceste na
stanje uŽupaniji?
Najveći dio sredstava za izgradnju Spo-
men doma (1,5 milijuna kuna) prikupljen
je od doplatne markice HPT-a. Na taj na-
čin se u gradnju Spomen doma Oca Do-
movine simbolično uključio svaki hrvat-
ski građanin. Skicu Spomen-doma i pro-
jektnu dokumentaciju izradila je arhitek-
tica Katarina Čop iz Zagreba, a radove je
izvelo građevinsko poduzeće „ GPV“ iz
Gospića. Okoliš Spomen doma uredili su
stručnjaci „Zrinjevca“ donirajući sadni-
ce ukrasnog grmlja, ruža i stabala, a u
uređenje okoliša uključio se i NP „Plit-
vička jezera“. Unutrašnjost doma uređe-
na je zahvaljujući umijeću i naporima
djelatnika Muzeja Like iz Gospića: jedna
je prostorija uređena u ličkom etno stilu,
a druga kao knjižnica s djelima dr. Ante
Starčevića. Do danas Dom je posjetio ve-
liki broj znalaca i štovatelja Starčevićeva
djela, učenika i drugih radoznalih posje-
titelja koji ispisuju stranice spomen knji-
ge.
Snaga Starčevićeve misli, koja se prije
svega ogleda u njegovoj ljubavi prema
Domovini, prema hrvatskom čovjeku i
hrvatskom jeziku, ne iskazuje se samo u
njegovu 81 govoru kao narodnog zastup-
nika u Hrvatskom saboru, već i u njegovu
književnom i filozofskom opusu, odnos-
no u njegovu cjelokupnom životu. Zastu-
pajući izrazito hrvatsku nacionalnu i dr-
žavnu ideju, istupajući s programom
potpune samostalnosti Hrvatske, uteme-
ljene na načelu nacionalnog suvereniteta,
a na osnovama prirodnoga i hrvatskoga
državnog prava, postao je uzor narašta-
jima te su ga s pravom nazvali „ OCEM
DOMOVINE“.
S istom ljubavlju koju je Starčević imao
za Hrvatsku i svoj lički kraj i mi u Žu-
paniji djelujemo na njezinu razvitku.
Svaki put ističem da je ova županija naj-
Što Starčevićeva misao danas znači za
razvoj Ličko-senjske županije?
U
2006. godini u Ličko-senjskoj
županiji obilježene su dvije
značajne obljetnice - hrvat-
skih velikana Nikole Tesle i Ante Star-
čevića. Što to znači zaVas?
Na obljetnicu rođenjaAnte Starčevića
obilježava se i Dan Ličko-senjske žu-
panije. Tim povodom 1998. otvoren i
Spomen dom dr. Ante Starčevića u
Velikom Žitniku. Podsjetite nas na taj
događaj.
Ličko-senjska županija ponosna je na
svoje velikane, znamenite ljude koji su
ponikli iz ličkog kamena. Uz Teslu, čiju
smo 150. obljetnicu rođenja proslavili u
Smiljanu 10. srpnja na najvišoj državnoj
razini, mi smo posebno ponosni na Oca
Domovine dr.Antu Starčevića, rođenog u
Velikom Žitniku, čija se 110. obljetnica
smrti navršila 28. veljače 1896., a ova je
godina i u njegovu znaku.
Odlukom Županijske skupštine Ličko-
senjske županije od 28. lipnja 1994. upra-
vo je dan rođenja dr. Ante Starčevića
proglašen Danom Ličko-senjske župani-
je te se svake godine na svečan način obi-
lježava. Imajući na umu značenje Star-
čevićeva djelovanja, njegove zasluge za
opstojnost hrvatskoga nacionalnog bića,
inicijativom Hrvatskog sabora, Ličko-
senjske županije i Gradskog odbora
HDZ-a Gospić izgrađen je Spomen dom
u njegovom rodnom Velikom Žitniku.
Gradnju je vodio Odbor za gradnju pod
pokroviteljstvom predsjednika Republi-
ke Hrvatske dr. Franje Tuđmana, koji je u
povodu obilježavanja Dana Županije, 23.
svibnja 1998., u nazočnosti predstavnika
najviših institucija države, svečano otvo-
rio Spomen dom dr. Ante Starčevića na
temeljima njegove rodne kuće. Prigodom
obilježavanja Dana Županije ove godine
svečano je pokraj doma otkrivena bista
dr. Ante Starčevića, rad akademskog ki-
para Petra Dolića.
Slijedimo Starčevićevu ljubav za domovinu
Razgovor s ličko-senjskim županom Milanom Jurkovićem
U ovom posebnom broju «Vile Velebita», posvećenom godini 110. obljetnice smrti dra
Ante Starčevića, ličko-senjski župan Milan Jurković govori o sadašnjem odnosu prema
tom velikom čovjeku te o aktualnim zbivanjima u Županiji.