Page 8 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

7
vota stanovništva zbog prometnog pribli-
žavanja velikim gradskim centrima - Za-
grebu, Zadru i Splitu. Smanjeni su troš-
kovi poslovanja, prije svega transportni, i
povećava se konkurentnost poduzetnika.
Iz dana u dan povećava se vrijednost ne-
kretnina zbog povećane potražnje, a stva-
ra se i pozitivna klima za zadržavanje do-
micilnog stanovništva te za povratak i na-
seljavanje na ova područja. Prometna po-
vezanost je stvorila nove uvjete za razvoj
srednjeg i visokog školstva.
U Županiji slijedi provedba niza projeka-
ta za koje su stvoreni osnovni preduvjeti.
Navest ću ih ukratko: dovršetak izgrad-
nje poslovnih zona, plinofikacija (izra-
đena je studija plinofikacije za tri grada -
Gospić, Otočac i Senj, a slijedi izrada
cjelovite studije za područje ostatka
Županije), nastavak izgradnje komunal-
ne infrastrukture, ponajprije vodoopskr-
be, odvodnje, zbrinjavanja komunalnog
otpada, održavanja nerazvrstanih cesta i
prijevoza putnika u javnom prometu, na-
stavak izgradnje prometnica, što obuhva-
ća otvaranje punog profila tunela Mala
Kapela, izgradnja priključnih cesta na
autocestu, rekonstrukcija državne ceste
Korenica - Gospić - Karlobag te Špilnik -
Borje, izgradnju autoceste Žuta Lokva -
Senj, izgradnja još jedne hidroelektrane
Kosinj II, izgradnja nove luke Stinica,
modernizacija luka Prizna i Žigljen i sa-
nacija obalnog zida luke Karlobag. U iz-
radi su tri bitna plana za Županiju: master
plan turizma, plan navodnjavanja i plan
gospodarenja otpadom, kojima ćemo
stvoriti nove pretpostavke za razvoj
turizma, poljoprivrede i zaštitu vrijednog
prostora. Nastavlja se proces razminira-
nja preostalog sumnjivog prostora, sli-
jedi otvaranje carinarnice u Otočcu, a in-
tenzivirat će se i aktivnosti Centra za krš.
Trenutno su u provedbi četiri projekta ko-
ji se financiraju sredstvima CARDS-a u
ukupnoj vrijednosti 3,9 milijuna eura
(Master plan turizma, Regionalni vodo-
vod Lička Jasenica - Plitvička Jezera -
Slunj , Vodovod Krasno i Sveto Brdo Lo-
vinac). U pripremi su dva projekta za
Phare program (Nehaj: Kulturno - sport-
sko - rekreacijski park grada Senja i re-
konstrukcija i uređenje Centra za uzgoj
potočne pastrve uOtočcu).
Što slijedi u gospodarskom razvoju Li-
čko-senjske županije?
Kako je Županija uključena u pribli-
žavanje Republike Hrvatske Europ-
skoj Uniji?
učlanjenja Ličko-senjske županije u
Skupštinu europskih regija, a ta asocija-
cija okuplja 255 regija Europe.
Samo zajednički rad, jedinstvo i tolerant-
nost odvest će nas u smjeru koji svi podr-
žavamo - ravnomjernom i kontinuiranom
razvoju naše prekrasne županije kao oso-
bitog dragulja Republike Hrvatske.
Koja je Vaša poruka svojim sugrađa-
nima i čitateljimaVileVelebita?
Razgovarao: Milan Vrkljan
Uključeni smo u provedbu Projekta soci-
jalnog i gospodarskog oporavka područja
posebne državne skrbi kojim su osigu-
rana bespovratna sredstva za socijalnu i
gospodarsku te malu komunalnu infra-
strukturu i razminiranje. Trenutno se
uključujemo u pripremu projekata preko-
granične suradnje s Bosnom i Hercego-
vinom.
Ličko - senjska županija je od 11. svibnja
2006. pristupila Jadranskoj euroregiji
kao udruzi teritorijalnih samouprava dr-
žava Jadranske obale koje mogu značaj-
no pridonijeti procesu europskih integra-
cija. Isto tako pokrenuli smo postupak
Župan Milan Jurkovi
Žitniku
ć kraj poprsja Ante Starčevića u Velikom
110. obljetnica smrti dr. Ante Starčevića