Page 9 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

8
Najbolja škola hrvatske misli,
nacionalne energije, moralne
čistoće i tolerancije
Zašto je Ante Starčević danas aktualan?
nuli mnogu svježu i bistru kap, krijepeći
se i njegovim duhom i njegovom mišlju i
njegovim životom. Životom, koji je bio
oličenje i misli i duha njegova.
Onima koji nisu vjerovali u sposobnost
Hrvatske, pa često ni u samu teorijsku
mogućnost da ona opstoji sama, kao slo-
bodna država, Starčević je odgovorio ri-
ječima koje su, po mome osobnom osvje-
dočenju, mnogi uzdignutiji mladi Hrvati
brojnih naraštaja, u austrougarskoj tvore-
vini kao i u jugoslavenskoj tamnici, učili
napamet i njihovom kremenitošću krije-
pili svoju nadu:
«Ja ne razumim (rekao je tada Starčević),
što hoće da kažu oni koji vele, da kralje-
vina Hervatska, kraljevina pet stoljećah
perkosivša Iztoku i Zapadu, ne može o
sebi, neodvisna stajati. Nijedan narod ne
može bez drugih narodah obastati, pa
itako svako selo može kao neodvisna dr-
žava biti. Narod francezki, narod u trih
stranah zemlje deržeći svoju slavodobit-
nu zastavu razvijenu, i taj narod trebuje
drugih narodah, a itako San Marino i
mnoge druge državice opstoje također i
živu u sreći i slobodi.»
Kad je ušao u Sabor, Starčević je već bio
definirana politička osobnost, ali još nije
bio suviše poznat široj političkoj jav-
nosti; a kad je Sabor bio završen, uživao
je već glas i ugled političara koji se naglo
probio u prve redove hrvatske politike,
političara kojega semisli slušaju i pamte.
Nagli proboj u prve redove
Tvrdi Hrvat i podjednako
liberal
Tvrdi , zaneseni i beskompromisni Hrvat,
a istodobno i podjednako liberal, uteme-
ljitelj hrvatskog nacionalizma i zagovor-
nik univerzalnih građanskih prava, ideo-
log hrvatske države i nacionalnog kolek-
tivizma, a istodobno promicatelj i zaštit-
nik individualne svijesti i građanskih slo-
boda, nacionalni vođa ali ne i ekskluzi-
vist koji poučava da sreća i nesreća sva-
koga naroda ovise o sreći nesreći njego-
vih susjeda, Starčević nije, kako bi se iz
rečenoga moglo zaključiti, protuslovan
nego slojevit, nije nesustavan nego je
svestran, nalazeći u svojoj političkoj filo-
zofiji mjesta za sve ove i još poneke dru-
ge naoko nepomirljive ideje, kao što ga
one jedna pored druge, imaju u životu.
Samo, dok se one u životu često nadme-
ću, pretiču i potiru, u Starčevićevim vizi-
jama, u njegovu sustavu, one uspostav-
ljaju puni međusobni sklad. Nije prida-
vao suviše brige praktičnoj politici i nje-
zinim dnevnim probitcima, a ipak su nje-
gove misli bile, i jesu još uvijek, suprotno
uvriježenu mišljenju, duboko usidrene u
praksu te predstavljaju i danas silni po-
tencijal misli, korisnih za praktičnu upo-
rabu. Protivnik svakog populizma, imao
je svojedobno silni utjecaj na široke i naj-
šire slojeve hrvatskoga naroda. Zato: či-
tati danas Starčevića više je nego potreb-
no, jer on je najbolja škola hrvatske misli,
nacionalne energije, moralne čistoće i, s
jedne strane, nacionalne nepopustljivos-
ti, a s druge, začudit ćete se, svestrane to-
lerancije…Starčević je izvor iz kojega su
svi potonji hrvatski političari korisno srk-
N
azvan još za života Ocem Do-
movine (Kumičić!), Ante Star-
čević je, bez imalo dvojbe naj-
slavljeniji hrvatski političar. Nitko nije s
toliko iskrene upornosti izbjegavao osob-
ne počasti i bježao od vlastite slave, kao
on; i nikome ona nije bila sklonija i niko-
me pripala u tolikoj mjeri, i zaslužnije,
kao njemu. Jednostavno, ona ga je našla,
prepoznala i nije više napuštala, koliko
god joj se on ugibao. I otimao! Pristaše i
sljedbenici divili su mu se i obožavali
svaku njegovu riječ, pa i kad ih je on iz-
rijekom pozivao da prema njemu budu
uzdržaniji; protivnici i neprijatelji demo-
nizirali su sve što je u svezi s njime, ne
samo njegovu misao i njegovu riječ, nego
i samu njegovu osobu, ali se i u tom de-
moniziranju sluti potajno priznanje, pa i
ljuta zavist. Kremenit značaj, hladan i na-
oko bešćutan, uzvišen u svome stoiciz-
mu, nikoga nije ostavljao niti je mogao
ikoga ostaviti indiferentnim i hladnim. A
što vrijeme više odmiče, osporavatelja
Starčevićevih sve je manje… Danas
nema čovjeka koji nešto znači u hrvat-
skoj politici, a da bi imao smjelosti odreći
se Starčevića, poreći mu značenje, veliči-
nu, dosljednost, vizionarstvo, odreći se
eksplicite njegove baštine i osporiti
svaku svojumisaonu vezu s njim.
Piše:
akademik
Dubravko
Jelčić