Page 10 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

10
Gospić postaje i znanstveno središte
Gradonačelnik Gospića Milan Kolić
:
čilišta ponuđena su četiri stručna studija i
to odjel sigurnosti i zaštite, poslovni,
prometni i upravni odjel. Naravno, posto-
ji mogućnost programske prilagodbe
Veleučilišta i otvaranja novih odjela,
ovisno o regionalnim potrebama. Obje-
ma obrazovnim ustanovama pružili smo
mogu nost mladim ljudima za stjecanje
znanja upravo u Gospiću a radi stvara-
nja bolje gospodarske konkurentnosti i
socijalne uključenosti ukupnog područja
Ličko senjske županije u šire društvene
procese našeg vremena No potrebno je
osigurati niz prate ih infrastrukturnih
objekata i sadržaja radi potpore tim
nastojanjima Tako je ove godine
započela izgradnja novog Đačko-stu-
dentskog doma vrijednog 16 milijuna
kuna, koji će osigurati smještaj za 80-ero
đaka i studenata. Sve su to programi
usmjereni na postizanje što veće kvalitete
obrazovanja.
Memorijalni centar Nikola Tesla u
Smiljanu posjetilo je od otvorenja više od
tisu a posjetitelja od toga tijekom
više od tisu a ajve i broj ih
dolazi kao školske ekskurzije iz cijele H-
rvatske no imamo i individualne posjete
i skupine kao što su u itelji skupine
umirovljenika članovi mnogih udruga
poput planinara sportaša i sl a naro ito
brojna skupina su bili mladi sudionici
Me unarodne informati ke olimpijade
ći broj i stranih posjetiteljameđu
kojima su najbrojniji Slovenci, Austri-
janci, Talijani, Česi i Nijemci.
Posjetitelji su fascinirani uređenjem i sa-
držajemMemorijalnog centra. Prema po-
,
-
.
,
.
«
»
35 000
,
2007.
20
. N
,
,
,
,
,
.,
ð
.
Sve je ve
ć
ć
ć
ć
ć
č
č
č
Posebna pozornost Tesli i
Starčeviću
Kako posluje Memorijalni centar
Nikola Tesla Jesu li uspostavljene
sve potrebne službe izdavačka
djelatnost i izrada suvenira za turiste
Postoje li kakvi planovi za razvoj
znanstvenog turizma u Smiljanu i
Gospiću povezanih s Teslinim
imenom
«
»?
,
?
?
vog koncepta razvoja i maksimalnih po-
stignuća u uvjetima globalizacije i eko-
nomskih integracija.
Grad Gospić supokrovitelj je ovog emi-
nentnog skupa koji će se održati u Kultur-
no-informativnomcentru uGospiću.
S velikim zadovoljstvom mogu najaviti
da će Institut društvenih znanosti Ivo
Pilar otvoriti svoj centar u Gospiću. Pro-
stor za rad instituta osigurao je Grad Go-
spić u zgradi na Trgu Stjepana Radića,
gdje je, do nedavnog preseljenja, bio
smješten Županijski radioGospić
Otvorenje centra Instituta na tragu je
ostvarenja naših namjera da se Grad Go-
spić profilira ne samo kao obrazovno,
nego i kao znanstveno središte županije.
S obzirom na bogatu znanstveno-istra-
živačku djelatnost i veliki broj ostvarenih
projekata u Institutu Grad Gospić očito
je dobio značajnog partnera u promiš-
ljanju i kreiranju budućeg razvoja. Aovaj
simpozij, kojemu je Institut nositelj, kako
sam obaviješten, samo je prvi u nizu te-
matskih skupova koji će se baviti razvo-
jemLike i Gospića.
ć dokazuje se kao obrazovno
i znanstveno središte županije osniva-
njem, uz već postojeći odjel Učiteljskog
fakulteta iz Rijeke, Veleučilišta Nikola
Tesla i Centra za krš
-
Prostorije za Institut Ivo Pilar
«
»
Na koji način Gospić pomaže
održavanju simpozija?
Institut «Ivo Pilar» ponudio je
otvaranje svoga centra u Gospiću.
Kako gledate na to da Gospić time
postaje i znanstveno središte?
U Gospiću Žu
panije?
.
Grad Gospi
«
»
. UprogramuVeleu
postoji i Centar za krš te
odjel Učiteljskog fakulteta iz Rijeke,
što su također znanstvene jedinice, a
osnovano i Veleučilište «Nikola Tesla».
Navedite ukratko u čemu su programi
tih ustanova s obzirom na znanstvene,
obrazovne i gospodarske interese
Gospića i
Što za Grad Gospić znači održavanje
simpozija o ličkom identitetu?
U svakodnevnoj komunikaciji, znanstve-
nim raspravama, literaturi, medijima sve
se više rabi riječ identitet
-
čja. Od-
ređeno područje posjeduje posebna obi-
lježja, koja ga, u odnosu na druge, čine
prepoznatljivim i jedinstvenim.
No, identitet nije nešto zadano jednom
zauvijek, što se ogleda, kako se ponekad
obično vrlo pojednostavljeno shvaća,
samo u ljepoti krajolika te prirodnim,
kulturnim i tradicijskim vrijednostima.
To je ukupnost življenja na nekom pod-
ručju, od dosegnutog kulturnog, gospo-
darskog i komunalnog standarda do ose-
bujnih vrijednosti prirodnog i kulturnog
naslijeđa i odnosa među ljudima. Iz-
gradnja identiteta je permanentan proces
kojim se identitet otkriva, stvara, održava
i promovira. Imati identitet znači i imati
prednost.
Vjerujem da će nam ovaj skup pomoći u
objektivnomvrjednovanju onoga štomo-
žemo ponuditi drugima kao našu vlasti-
tost, a što će ujedno biti prijedlog održi-
“, pa i u kon
tekstu prosperiteta nekog podru
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Milan Kolić, gradonačelnik Gospića, dao je intervju
uredništvu “Vile Velebita” o sadašnjici i planovima
za budućnost ličkog glavnog grada.