Page 11 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

11
ske mreže u Gospiću, izgradnja i obnova
javne rasvjete, uređenje gradskih parko-
va s dječjim igralištima, rekonstrukcija i
izgradnja vodoopskrbne mreže, rekon-
strukcija gradskih ulica itd. Tu je i znača-
jan gospodarski projekt Zone poslovnih
namjena, kojim gospodarstvenicima pru-
žamo poticajne uvjete. Do sada smo pro-
dali 2 ha zemljišta, a zbog interesa pristu-
pili smo uređenju dodatnih 7 ha.
ć danas postupno završava obnovu
od teških ratnih stradanja i s brojnim no-
vimprojektima postaje moderni i za život
poželjni grad.
Već sam o tome dosta rekao. Identitet ili
brand, je nešto što postoji i što se stvara,
spoj tradicionalnog i modernog, otvo-
renost i gostoljubivost. Fenomen Velebi-
ta, Nikole Tesle, Ante Starčevića, boga-
tog prirodnog i kulturno naslijeđa, ... sve
su to pojmovi koje možemo povezati s
poimanjem identiteta Like. Koje izabrati
i dalje kulturno i gospodarski osmišlja-
vati i pretvarati u korist, pokazat će vri-
jeme. Dio odgovora dobit ćemo i na
ovomznanstvenom skupu.
š uvijek prisutne predrasude o Lici kao
nazadnom i ne pretjerano perspektivnom
području pomalo se razbijaju, ali ne
dovoljno brzo. Razlog je i nedovoljna za-
stupljenost Like u medijima, što se tako-
đer moramijenjati.
Gospi
Jo
Iako Gospić posljednjih godina
ubrzano napreduje, što je opće
mišljenje u javnosti, ipak se o
pojedinostima malo zna jer dobre
vijesti iz Gospića i Like uopće rijetko
dopiru u medije od nacionalnog
značenja. Gospić je vjerojatno jedino
županijsko središte bez lokalnog
javnog glasila. Mogu li se tu stvari
promijeniti na bolje?
Pitao: A. Bežen
I Tuđmanu spomenik
Iako su Nikola Tesla i Ante Starčević
dva vjerojatno najslavnija Ličanina
novijeg doba, ni jedan nema
spomenika u Gospiću. Mislite li da
tako treba i ostati?
Gospić je u Domovinskom ratu bio
najrazrušeniji hrvatski grad poslije
Vukovara, no mnogo je toga
obnovljeno. Što možete posebno
istaknuti kao rezultat obnove, a što još
nije učinjeno?
U davnijoj, ali i recentnoj hrvatskoj po-
vijesti veliki broj znamenitih ličnosti, ro-
dom iz Like, ostavio je dubok trag. Da
bismo odredili mjesta na kojima ćemo,
postavljanjem biste ili spomenika, odati
počast i trajno čuvati sjećanje na osobe iz
naše prošlosti, važno je uvažavati prostor
i stručna mišljenja. Uskoro će Grad Go-
spić
-
čnog
povjerenstva, odrediti mjesta na kojima
će biti postavljena takva spomen-obi-
lježja. Tako će, osim za spomenute lič-
nosti, biti utvrđeno i mjesto spomen-
obilježja za prvog hrvatskog predsjedni-
ka dr. FranjuTuđmana.
Grad je u posljednjih nekoliko godina
značajno promijenio fizionomiju. Re-
zultat je to napora Gradskog vijeća i
Gradskog poglavarstva da se tragovi rata
izbrišu, ali i da se našim građanima, una-
prjeđenjem komunalnog i društvenog
standarda, pruži nova kvaliteta življenja.
Proteklih godinama uložena su značajna
sredstva u obnovu i izgradnju komunalne
i društvene infrastrukture. Ističem samo
neke ostvarene projekata na koje smo
posebno ponosni: Gradska športska dvo-
rana, Dječji vrtić Gospić i Lički. Osik,
Dom za starije i nemoćne, Kulturno-in-
formativni centar, obnova školskih i kul-
turnih ustanova, zatim širenje kolektor-
, u okviru izrade prostornih dokume
nata, a na preporuku posebnog stru
vratnim informacijama, zadovoljni su
viđenim i s prijamom djelatnika te ističu
da je Teslin centar iznimno primamljiva
turistička zanimljivost.
Izdavačku djelatnost promidžbenih
materijala za Memorijalni centar obavlja
Muzej Like Gospić tiskanjem reklamnih
letaka, info-vodiča i deplijana o Nikoli
Tesli. Unutar Memorijalnog centra po-
stoji suvenirnica gdje se mogu kupiti
razni suveniri i brošure oTesli.
U planu imamo, u skoroj budućnosti, us-
postaviti edukativne radionice za djecu i
mlade znanstvenike temeljene na Tesli-
nimpatentima.
Istina je, spomen dom dr.Ante Starčevića
vrijedan je turistički lokalitet, što doka-
zuje veliki broj posjetitelja, znalaca i
štovatelja Starčevićeva djela, koji su od
dana otvaranja spomen doma pa sve do
danas pohodili Žitnik. Dr. Ante Starčević
jedan je od najvećih hrvatskih sinova,
koji je svojom vizijom i ljubavlju prema
Hrvatskoj stekao ugled istinskog borca
za njezinu samostalnost. Radi odavanja
primjerene počasti njegovu liku i djelu
sagrađena je i 1998. otvorena Starčeviće-
va kuća koja svjedoči o njegovu životu i
radu i koja po graditeljskom izričaju
predstavlja vjernu rekonstrukcija tradici-
onalne ličke kuće. Prošle godine ovaj
prostor upotpunjen je i bistom dr.A. Star-
čevića, rad akademskog kipara Petra
Dolića.
Sve to pruža mogu nosti zna ajnijem
razvoju turizma ponajprije obrazovnog i
znanstvenog Uz to bi se mogla vezati po-
nuda smještajnih, trgovačkih, ugostitelj-
skih ili športskih sadržaja, što bi trebala
biti inicijativa domicilnog stanovništva i
privatnog poduzetništva. Interes za to,
prema našim saznanjima, ne postoji, ali
to će se mijenjati u okviru šire turističke
ponude na području Grada Gospića.
Grad Gospić pružit će potporu takvim
projektima. Vjerujem stoga da će ovo
mjesto na turisti koj karti Hrvatske usko-
ro biti zna ajan kulturno turisti ki loka-
litet
Što se tiče vaše konstatacije kako kod
spomen-doma ne postoji odgovarajući
prostor za prihvat gostiju, mogu reći da
će taj nedostatak biti vrlo skoro riješen.
Rodna kuća Ante Starčevića u Velikom
Žitniku također je turistički vrlo
zanimljiva, osobito za posjete škola, ali
je okoliš posve neprikladan za prijam
većih skupina turista. Postoje li
planovi za bolje turističko
iskorištavanje tog objekta te za dopunu
ponuda u vezi sa Starčevićem u
Gospiću i okolici?
,
.
-
.
ć
č
č
č
č
Zgrada na Trgu Stjepana Radi a u Gospi u u kojoj e biti smješten centar Instituta "Ivo Pilar"
ć
ć
ć
U povodu znanstvenog skupa