Page 12 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

12
geografsko i kulturno podrijetlo
stanovnika Like?
S obzirom na to da i Vi na skupu
sudjelujete s jednom temom, možete li
reći kakva je Vaša vizija ličkog
identiteta u okviru nacionalnog i u
europskog?
Istraživanja i rasprave o identitetu iz razli-
čitih perspektiva te u odnosu na različita
obilježja identiteta jedna su od top-tema na
europskoj i svjetskoj razini, a prijepori me-
đu znanstvenicima su uobičajena prateća
pojava, pogotovo kada se radi o tako slože-
no fenomenu. Težimo slijediti suvremene
istraživačke sheme te europsku i svjetsku
razinu raspravljanja o identitetu i primje-
njivati ih na nacionalnoj i regionalnim ra-
zinama. To smo načelo primijenili u odabi-
ru tema i govornika za ovaj skup. Stoga
valja očekivati da će se na skupu kristali-
zirati i postojeći prijepori povezani o po-
jedinim obilježjima ličkog identiteta, ali
važnijim držim činjenicu da će se na znan-
stvenoj razini predstaviti sva važna obi-
lježja ličkog identiteta. U zborniku radova,
koji ćemo izdati nakon skupa, ostat će o to-
me trajan zapis.
Moja vizija ličkog identiteta temelji se na
istraživanjima Instituta «Ivo Pilar», a po-
sebice onima koje sam sa suradnicima sam
provodio. To su istraživanja socijalnog
identiteta iz sociopsihološke i dijelom so-
ciološke perspektive, a odnose se na razli-
čite osobne i socijalne aspekte identiteta
hrvatske populacije promatrane na naci-
onalnoj i regionalnim razinama. Jedan dio
tih istraživanja bit će predstavljen na sku-
pu. Iz tih istraživanja slijedi da neki stereo-
tipi, povezani sa socijalnim identitetom
Ličana, a naslijeđeni iz novije povijesti,
nemaju uporišta u znanstvenim činjenica-
ma. Njihovo ishodište ponajprije treba tra-
žiti u nekim teritorijalnim i političkim ci-
ljevima, razvijanim u okviru prve i druge
Jugoslavije u vezi s Likom kao dijelom
hrvatskog teritorija. Što se tiče socijalnog
identiteta Ličana u nacionalnom okviru,
Stereotipi o Lici nemaju
uporišta u znanosti
promicanje socijalnog nauka Crkve te re-
gionalnim partnerima, na regionalnim ra-
zinama već održali slične skupove u Sla-
voniji i Istri te izdali zbornike radova s tih
skupova, a nakon Like skup planiramo u
Dalmaciji.
Inicijativa je potekla iz Instituta «Pilar», a
kao suorganizatore na nacionalnoj razini
odmah smo pozvali, partner institucije
Hrvatski institut za povijest i Centar za
promicanje socijalnog nauka Crkve, što su
oni i prihvatili, a kao regionalni suorga-
nizatori pojavljuju se Gospićko-senjska
biskupija, Državni arhiv u Gospiću, Grad-
ski muzej u Senju te Udruga Ličana „Vila
Velebita“ iz Zagreba. Čast nam je što je po-
krovitelj skupa Hrvatski sabor a supokro-
vitelji Ličko-senjska županija i Grad
Gospić.
Ovo je, koliko sam informiran, do sada
najveći znanstveni skup ove vrste, održan
u Lici, a vjerojatno i o Lici. Činjenica da će
skup trajati četiri dana i da će na njemu iz-
lagati 70-ak uglednih znanstvenika i kul-
turnih djelatnika iz cijele Hrvatske sama
po sebi dovoljno izražava znanstvenu di-
menziju i kvalitetu skupa. Tematski sklo-
povi odnose se na povijesna, društvena,
gospodarska, kulturna, vjerska, jezična i
druga obilježja ličkog identiteta. U uvod-
nim izlaganjima, slično drugim skupovi-
ma na ovako visokoj razini, svaki tematski
sklop bit će predstavljen jednom reprezen-
tativnom temom i govornikom. Valja po-
sebno naglasiti izniman, gotovo neočeki-
van odaziv znanstvenika za sudjelovanje
na skupu.
Sudjeluju istaknute nacionalne i
regionalne ustanove i
znanstvenici
Tko su inicijatori i organizatori ovoga
savjetovanja?
Tko su sudionici skupa i s kojim će se
temama savjetovanje otvoriti?
Postoje li prijepori među znanstveni-
cima o tome što zahvaća i određuje lički
identitet s obzirom na jezično, povijesno,
Kako se začela ideja o održavanju
znanstvenog skupa s temom ličkoga
identiteta
?
Institut «Ivo Pilar» u okviru svojih redo-
vitih djelatnosti posebnu pozornost usmje-
rava prema znanstveno-popularizacijskim
i javnim manifestacijama koje se tematski
odnose na značajne i aktualne društvene
fenomene i procese. Kako je istraživanje
hrvatskog društva jedna od naših najza-
stupljenijih tema, logično je da smo u ta
istraživanja uključili i teme povezane s
modernizacijom i identitetom. Niz je raz-
loga za to, koje zbog opširnosti ne mogu
ovdje šire obrazložiti. Tek napominjem da
je jedan od najvažnijih što smo otpočetka
u Institutu naglašavali da neistraženost
hrvatskog društva, koja ima svoje korije-
nje u novijoj političkoj i ideologijskoj
povijesti, može bitno utjecati na političke i
društvene procese, to jest usporavati mo-
dernizaciju hrvatskog društva, a identifi-
kacijsku matricu crpiti iz vremena kada je
hrvatski kulturni, nacionalni i socijalni
identitet bio potiskivan, a dijelom i stigma-
tiziran.
U takvom kontekstu u Institutu su istra-
živanja identiteta na nacionalnoj, regio-
nalnim pa i zavičajnim razinama sastav-
nicom redovitog znanstvenog pogona, a
znanstveno popularizacijske i javne mani-
festacije poput ove redovita prateća djelat-
nost. Tako smo u suorganizaciji s Hrvat-
skim institutom za povijest i Centrom za
Do sada najveći znanstveni
skup u Lici i o Lici
Prof. dr. sc. Vlado Šakić:
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Razgovarali smo s prof. dr. sc. Vladom Šakićem, ravnateljem
Instituta društvenih znanosti «Ivo Pilar» iz Zagreba, inicijatorom i nositeljem organizacije skupa.
Slika