Page 2 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

stvaranju identiteta u suvre-
menom svijetu javna glasila
imaju ključnu ulogu. Zbog
nepovoljnih gospodarskih i kadrov-
skih okolnosti Lika nije imala, a ne-
ma ni danas, značajniju prostor u na-
cionalnim medijima, osim kad se u
njoj dogodi neki značajan događaj ili
senzacija. Iako su prvi listovi u Gos-
piću izlazili još krajem 19. stoljeća,
Lika danas nema svoje lokalno glasi-
lo. Pokretanje takva glasila stoga bi
trebao biti jedan od prioriteta njezi-na
razvitka.
Prvo ličko glasilo nakon stvaranja
neovisne Hrvatske bio je list «Vila
Velebita» koji je u Zagrebu pokrenuo istoimeni Savez ličkih
zavičajnih društava u jekuDomovinskog rata. Prvi broj izašao je 15.
rujna 1992 ., što znači da se upravo navršilo jubilarnih 15 godina od
osnutka lista. Do 2 000. godine list je izlazio kao mjesečnik i dvo-
mjesečnik, a potom je preoblikovan u časopis te, kao povremenik,
izlazi i danas. Pokušaji da se uredništvo preseli u Gospić te da se
pokrene tjednik, što Lika svojim snažnim subjektivitetom svakako
zaslužuje, nisu uspjeli. Sama Udruga za to je bila preslaba, a pomoć
je izostala.
Jedna od najvažnijih zadaća «Vile Velebita» od prvoga je broja bila
izgrađivanje suvremenog identiteta Like na njezinoj bogatoj povi-
jesnoj i kulturnoj baštini te razvojnim mogućnostima. Iz povijesne
anonimnosti iznijeli smo brojne događaje i ličnosti bez prava na
javnost u jugoslavenskom komunističkom sustavu. Objavili smo
golem broj izvornih svjedočanstava o događajima i ljudima u Dru-
gom svjetskom i Domovinskom ratu, zalagali se za posebnost župa-
nije, osnivanje biskupije itd. Sve to na tragu je oblikovanja pozitiv-
ne javne slike Like, nasuprot negativnim stereotipima koji su o njoj
stvarani u bivšim državama, dobrim dijelom i zbog naglašene sa-
mosvijesti i slobodarskog duha Ličana. O tome nešto govori i ko-
mentar na prvoj stranici prvog broja koji ovdje prenosimo zajedno s
logotipom.
Slučaj je htio da se 15. obljetnica «Vile» dogodi istodobno s velikim
savjetovanjem o identitetu Like, u čemu je «Vila Velebita» preuzela
svoju ulogu, o čemu rječito govore njezine sljedeće stranice.
2
Piše: dr. sc. Ante Bežen,
glavni urednik
Umjesto uvodnika
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Petnaest godina glasila «Vila Velebita»
Medijski identitet Like
Prvi broj lista «Vila Velebita» izašao je
15. rujna 1992. u Zagrebu.
Objavljeno 15. 9. 1992.