Page 33 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

33
snage vojske RSK u okruženju i ne dopustiti im pregrupi-
ranje i pokušaj prodora iz okruženja. Operacije je završila is-
toga dana, ali su borbe nastavljene i sljedećih dana kada je Lički
korpus SVK od 11. do 14. rujna pokušao protunapadima vratiti
izgubljeni teritorij. U operaciji Džep 93 poginula su 4 pri-
padnika HV-a i dva pripadnika specijalne policije MUP-a, a ra-
njeno je 39 (13 teško, a 2 6 lakše) pripadnika HV-a i 18 pripad-
nikaMUP-a.
« »
«
»
«
»
Rođen sam gdje se sije rđa, a junaci
niču
(
)
Marijan Matijević
Andrija MATIJEVIĆ
Udruga Ličana Marijan Matijević u Županji
«
»
N
akon siječanjskog Sarajevskog primirja
čkom bojištu nije bilo većih sukoba osim povreme-
nog međusobnog granatiranja. Bilo je to razdoblje ni
rata ni mira koje su snage iskoristile za pregrupiranje i popunu
postrojbi. Početkom 1993. na ličkom bojištu, vojska RSK-a
započela je s novim provokacijama. U veljači 1993. izveli su
diverzantski napad na hrvatske postrojbe na području Debele
glave na Velebitu u kojoj su poginula dva, a ranjena tri pripad-
nika specijalne policije MUP-a. U ožujku i travnju sustavno su
granatirali grad Gospić
š intenziv-
nije. U okolici Otočca pobunjeni Srbi su zaposjeli dominantne
kote i pod paljbom držali prometnice Otočac
-
čac
ć
čkog Osika izravno su tukli komunikaci-
ju Gospić
šić
ć je bio i ostao politički i strateški
centar Like, pa bi gubljenje Gospića značilo gubitak Like, čime
bi se ujedno otvorio put za presijecanje Hrvatske, a time i teri-
torijalne amputacije. Iako je HV držala položaje na Velebitu do
prijevoja Mali Alan, pristup tim položajima i manevar na Vele-
bitu nadzirali su Srbi. Iz Barleta, Metka i Divosela te s Debele
glave neprijatelj je tukao po gradu i prometnicama, prijetio zau-
zimanjem Gospića, presijecanjem komunikacija i zauzima-
njem Velebita. Izbijanjem srpskih snaga na obalu hrvatskoga
mora i odvajanjem sjevera od juga Hrvatska bi se našla u vrlo
teškompoložaju.
Odlukom načelnika Glavnog stožera HV-a donesena je zapovi-
jed o provedbi jednodnevne vojno-redarstvene operacije na
području Medačkog džepa. Medački džep je prostor omeđen s
tri lička sela (Divoselo, Počitelj i Lički Čitluk), što se poput
izduženog džepa od mjesta Medak (zbog toga i nazvan Med-
ački) uklinio u tadašnje obrambene položaje južno odGospića.
Operacija je počela 9. rujna oko 6 sati uz prethodnu topničku
potporu. Cilj operacije je bio iznenadnim napadnim djelo-
vanjem slomiti neprijatelja, i to na pravcima Medak, Lički Čit-
luk, Oranice, dovodeći na taj način u okruženje neprijateljske
snage na širem pojasu Divosela
-
čkama Kamenjuša tt 601, Pše-
ničište tt 72 1, Debela glava tt 762 , aktivnim djelovanjem vezati
«
» 1992. na
li
«
»
«
»
, a to su nastavili i kasnije jo
– Josipdol i Oto
– Gospi , a kod Li
– Peru . Gospi
«…
». Snage MUP-a imale su za
datak ovladati dominantnim to
Vojno-redarstvena operacija
Džep '93.
«
»
Dr. sc. Zdravko MATIĆ
Hrvatsko vojno učilište kopnene vojske
Petar Zrinski u Zagrebu
«
»
N
a požutjelim i rijetko sačuvanim dopisnicama-fotogra-
fijama, koje je za svoga života Marijan Matijević -
čitamo:
"...junak iz Like, rođen 10. 1. 1878. g. u Gračacu, najjači čovjek
na svijetu kome nema ravna u hrvanju i ostalim sportskimdisci-
plinama, daje predstave u korist postradalih krajeva". Fotogra-
fije ostaju samo uspomene na čovjeka koji je u svojim mladim
danima pošao u potragu za neobičnim načinom zarađivanja
kruha. Zarađivao ga je zahvaljujući svojoj tjelesnoj snazi, a
većinu prikupljenog novca je davao u dobrotvorne svrhe. Pro-
slavljeni "Junak iz Like" govorio je za sebe: "Ja se rodih gdje se
sije rđa a junaci niču", i to ne bez razloga. Moderni Samson,
kako su ga još
o
štreke bili sumi škole a budak, pila i sjekira - pero i olovka".
Život našeg glasovitg Likote pun je uzbudljivih događaja. Rano
se osamostalio. S 18 godina, dok je radio u Njemačkoj na po-
znatom kanalu "Kaiser Wilhelm" kod Berlina, europski prvak
Hugo Weber borio se s europskim izazivačima pa su natjerali i
našeg Likotu da se prijavi. U publici nastao je smijeh na Mari-
janovu pojavu. Dovikivali su šale na Marijanov račun. U sed-
moj rundi, da završi natezanje, podigao jeWebera i tresnuo ga o
pod da je ovom pjena krenula na usta. Umjesto nagrade završio
je u zatvoru. Nakon izlaska iz zatvora nije preostalo ništa drugo
negoAmerika. Kada je uAmerici uočena njegova neshvatljiva
snaga, za njega je počelo novo razdoblje života. Uskoro je
postao popularan jer ono što je on činio do tada je bilo nezami-
slivo. Tako je otišao na put poAmerici, Europi, Dalekom i Bli-
skom istoku, Kini i drugdje po Aziji, odnosno po svim zemlja-
ma osimAustralije, kamo nije uspio stići jer umro je u 73. go-
dini. Počiva na groblju u Županji već 55 godina. Sve što je za-
radio dao je za sirotišta i postradale krajeve, bolnice, Crvenom
križu itd.Asebi i obitelji samo najnužnije.
di
jelio posjetiteljima svojih priredbi, u potpisu
nazivali, rekao je i ov : "Tuneli, tvornice, rudnici
i
Nacrt numizmatičke topografije Like
Dr. sc. Ivan MIRNIK
Arheološki muzej u Zagrebu
L
ika je u arheološkoj i numizmatičkoj disciplini oduvijek
bila poznata zbog svojih prilično brojnih i specifičnih
numizmatičkih nalaza svih razdoblja. Relativno dobru
obaviještenost o nalazima starog novca, barem u prošlosti, mo-
žemo zahvaliti odličnoj mreži muzejskih povjerenika, kakvu su
Znanstveni skup - sažetci izlaganja
Iz zavičajne zbirke Brinjskog kraja