Page 37 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

37
Ironija, satira i biblijski simboli u knjizi
Ante Starčevića Pisma Magjarlocah
«
»
Doc. dr. sc. Dean SLAVIĆ
Filozofski fakultet u Zagrebu
Odsjek za kroatistiku
Suradnja Šime Starčevića u
Zori dalmatinskoj
Prof. dr. sc. Marko SAMARDŽIJA
Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za kroatistiku
P
oznat danas prvenstveno kao autor Nove ričoslovice ili-
ričke
-
Šime Starčević
Zori dalmatinskoj
Glasniku dalmatinskom
žnih za razumijevanje njegovih po-
gleda na hrvatski jezik i pravopis i njegovih neslaganja s knji-
ževnojezičnom koncepcijom Gajevih pristaša, tj. s posaditelji
i goitelji rogatih slova u Zagrebu i zagovaratelja rogatog pra-
vopisa zagrebačkog
U referatu se prikazuje Starčevićeva suradnja u Zori dalmatin-
skoj
“ (Trst, 1812.), prve gramatike hrvatskoga na hrvat
skome, pop
(1784.-1849.) objavio je u
“ (1844.-1849.) i „
(1849.-1850.) niz priloga va
“.
“, a napose njegovi jezikoslovni prilozi.
K
njiga je objavljena godine 1879., ali su dijelovi izlazili
u listu Zvekan
će
ukratko protumačiti povijesno surječje knjige (teoret-
ski početci velikosrpskih ideja u Karadžićevim i Garašani-
novim spisima, nastanak Austro-Ugarske, banovanje Ivana
Mažuranića). Članak zatim obrazlaže tematiku Pisama
-
od 1867. Tekst i izlaganje najprije
te po
Važnost sastavnica socijalnog identiteta:
sličnosti i razlike građana Like i Pokuplja
s građanima drugih hrvatskih regija
Prof. dr. sc. Vlado ŠAKIĆ
Dr. sc. Renata FRANC
Mr. sc. Ines IVIČIĆ
Jelena MARIČIĆ
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
, prof.
C
iljevi rada su utvrditi odnos relativne važnosti osobnog i
socijalnog identiteta građana Like i Pokuplja te uspo-
rediti relativnu važnost socijalnog identiteta i njegovih
sastavnica u građana Like i Pokuplja u odnosu na građane
ostalih regija Hrvatske i hrvatski prosjek. Osobni aspekti iden-
titeta temelje se na vrijednostima, idejama, ciljevima i emoci-
jama pojedinca. Socijalni aspekti identiteta odnose se na važ-
nost pripadnosti obitelji, lokalnoj zajednici i regiji te jezičnoj,
religijskoj i nacionalnoj grupi.
Analizirani podaci prikupljeni su u okviru ispitivanja javnog
mnijenja građana Republike Hrvatske krajem 2 002 . godine
(N=3508, od kojih je 32 9 iz Like i Pokuplja). Građani Like i
Pokuplja za samoodređenje u prosjeku približno jednaku važ-
nost pridaju osobnim i socijalnim aspektima identiteta. Od
sastavnica osobnog identiteta građani Like i Pokuplja relativno
najvažnijima smatraju osobne vrednote i moralne kriterije te
svoje osjećaje, a relativno najmanju važnost pridaju svojim že-
ljama i maštanjima te načinu na koji rješavaju svoje strahove i
nesigurnosti.
Od sastavnica socijalnog identiteta građani Like i Pokuplja re-
lativno najvažnijima smatraju poznavanje materinskog jezika i
narječja kraja, ponos što su građani Hrvatske te pripadnost obi-
telji, a relativno najmanju važnost pridaju pripadnosti lokalnoj
zajednici.
U odnosu na građane ostalih regija u Hrvatskoj utvrđeno je da
su socijalni aspekti identiteta građanima Like i Pokuplja u pro-
sjeku manje važni nego građanima Zapadne Slavonije, Zagre-
bačke okolice te Dalmacije, međutim važniji su im nego gra-
đanima Međimurja, dok se ne razlikuju značajno od građana
Istre, Varaždinske regije, Riječke regije, Istočne Slavonije i
Grada Zagreba.
tanko prikazuje tipove ironije koja podlogu nalazi u uporabi
likova eirona i alazona. Ironija se u strukturnom smislu ostva
ruje u dramatskom obliku, i tuma
– jedna je duhovitost ili humor utemeljen na
fantaziji ili na osje
mo
-
čiva je postupcima koje obra-
zlažu suvremeni teoretičari poput Linde Hutcheon. Starčevi-
ćeva se ironija tematski veže za filologiju, fiziku, poeziju i
političke okolnosti vremena.
Stalnom uporabom ratoborne ironije, pretjeranostima i napadi-
ma na određene osobe, jasno se kristalizira žanr satire, a Frye-
eva misao o njoj ilustrira i Starčevićev stil: dvije su dakle stvari
presudne za satiru
ćaju za groteskno ili apsurdno, a druga je
predmet napada.
Biblijski intertekst u Pismima Magjarlocah že se promatrati
na razini međusobnoga imenovanja govornika i time temelj-
noga rasporeda snaga, zatim na razini aluzija na biblijske osobe
i događaje te na planu za stil važnih rečeničnih i nadrečeničnih
stilskih figura.
Znanstveni skup - sažetci izlaganja