Page 38 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

38
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
S
ociodemografski i etnokulturni procesi na području Like
i Krbave tijekom ranoga novog vijeka dinamično su i
kompleksno strukturirani. Višestoljetni pogranični polo-
žaj, ratni i drugi sukobi, seobe i osvajanja, omogućili su takvo
dinamično kretanje. Etnička i društvena slika Like oko 1700.
godine odražava tako svu složenost socioetničkih, migracijskih
i akulturacijskih procesa koji su se zbivali u ovompograničnom
pojasu triju imperijalnih sila. Svršetkom Bečkog rata na ličkoj
kršnoj zaravni (oko 3.500 km/2 ), oko koje su se sporili vojno-
krajiške i komorske vlasti te hrvatski staleži, na koju je preten-
dirala i Venecija (a ni izbjegli osmanski podanici u susjednom
Pounju nisu se još
čkog serhada
štvo, distink-
tivnog regionalnog, sociokulturnog i etnokonfesionalnog pori-
jekla. U tom malom prostoru tada nalazimo gotovo sve značaj-
nije povijesne entitete koji su obilježili hrvatsko ali i šire regio-
nalno ranonovovjekovlje. Jedan do drugog našli su se: stari
habsburški te bivši osmanski i mletački podanici
-
šteni muslimani štokavci (ijekavci i ikavci), ča-
kavci i kajkavci
šnici i zavisni seljaci
čite državnopravne, vojnokrajiške, eklezijalne i
kulturne tradicije i interesi. Ova heterogenost imala je dakako i
svoj odraz i u etničkoj identifikaciji i samoidentifikaciji.
U ovom će se radu, na osnovi podataka iz popisa Like i Krbave
1712 ., pokušati ustanoviti brojnost i raspored predmodernih et-
nija u navedenom prostoru. Premda su se popisivači iz 1712 .
držali strogo konfesionalnih kriterija, pa su suglasno tome za-
bilježili samo dvije skupine, katolike i Vlahe
-
čke nomenklature
pokazuje da je etnička slika bila znatno složenija. U tom smislu
može se govoriti o postojanju tzv. peterostrukog naroda
-
đutim detaljnija analiza pokazuje da ova
peterostruka struktura nije konačna jer i ona ima svoje slojeve,
tako da se može govoriti i o postojanju podgrupa ili svojevrs-
nih subetnija (npr. Kranjci njemačkog, hrvatskog i uskočko-
vlaškog porijekla, zagonetni starovlasi itd). Posebno pitanje
je koliko su elite utjecale na razvoj i oblike etniciteta i identite-
ta. Dok je tradicijska paradigma čuvala okoštalu fragmentaciju,
konfesionalna kultura reducirala je identitete na dualnu osno-
vu. Vojnokrajiške vlasti su pak sa svojim reformama militariza-
cije i sociostatusne unifikacije možda i najviše pridonijele stva-
ranju zajedničkog pokrajinskog i zavičajnog identiteta, tj. mo-
dernih Ličana. Također bit će riječi i o pojavama višedimenzio-
nalnih identiteta (npr. etnokonfesionalno srpstvo i zemaljsko
rascijanstvo
emocionalno pomirili s gubitkom opjevanog
li
«
»), zateklo se raznoliko stanovni
; katolici, pra
voslavci i pokr
;
; kraji
; agrarne i pastoralne
zajednice; razli
«
» « », analiza soci
jalnih i demografskih struktura te onomasti
«
» (Hr
vati, Vlasi, Bunjevci, Kranjci, Turci), kako su to percipirali i
neki suvremenici. Me
«
»
«
»
«
»
«
» Vlaha i djelomice Bunjevaca itd.).
Predmoderne etnije u Lici i Krbavi
prema popisu iz 1712. godine
Mr. sc. Marko ŠARIĆ
Filozofski fakultet u Zagrebu
Zavod za hrvatsku povijest
U
radu se razmatraju mjesečne komponente klime i po-
treba navodnjavanja poljoprivrednih kultura na pod-
ručju Like. U tu svrhu korišteni su klimatski podatci sa
sljedećih meteoroloških postaja: Gospić čac (Ličko Leš-
će), Lovinac i Korenica. Korišteni klimatski podatci su u nizu
od 1961.od 2 003. godine, osim kod Korenice, gdje su korišteni
podaci od 1973. do 1989. i od 1997. do 2 003. Od klimatskih
komponenata razmatraju se relativna vlaga zraka, srednja mje-
sečna brzina vjetra i ukupna mjesečna insolacija. Na temelju
klimatskih komponenata izračunata je referentna evapotrans-
piracija (metodom Poneman-Montheitha). Oborine su proma-
trane u višegodišnjem prosjeku i u pojavi od 75 % slučajeva
(sušnije godine), zatim su izračunate efektivne oborine
-
šegodišnji prosjek i za pojavu u 75 % slučajeva (metodom
USBR). Od poljoprivrednih kultura za potrebu navodnjavanja
razmatrane su sljedeće kulture: krumpir, kupus, grah, salata i
cikla. Bilanca vode za ilovasto tlo za svaku kulturu izračunata
je prema metodi Palmera (korigiranoj i kalibriranoj prema Vi-
dačeku, 1981) za dvije različite dubine (do 0,1 m i od 0.1-0,6
m). Vodne značajke tla su sljedeće: PKv=2 01 mm i Tv=87 mm
(do dubine 0,6m).
Rezultati istraživanja pokazuju da je kod svih kultura utvrđen
manjak vode u tlu. Manjak vode u višegodišnjemprosjeku obo-
rina kretao se kod krumpira od 2 5,8 mm do 30,4 mm, kod kupu-
sa od 2 9,2 mm do 40,3mm, kod graha od 2 5,8 mm do 32 ,9, kod
salate od 40,7 mm do 53,6 mm i kod cikle od 2 2 ,8 mm do 30,0
mm. U pojavi oborina u 75 % slučajeva izračunati manjkovi
vode bili su oko dva do dva i pol puta veći. Najveći manjkovi
vode za sve kulture utvrđeni su na području Otočca, dok su
najmanji nedostaci vode utvrđeni na području Korenice, što je i
u korelaciji s nadmorskom visinom, odnosno količinom palih
oborina.
Temeljem utvrđenih rezultata može se zaključiti da bi za sigur-
niji i veći prirod navedenih poljoprivrednih kultura bilo potreb-
no u određenim godinama (prosječnim i sušnijim) osigurati
manjak vode sustavom navodnjavanja. Možebitni izvori vode,
njezina dostatnost i kakvoća za navodnjavanje nisu u fokusu
ovog rada.
, Oto
– za vi
Analiza mjesečnih komponenata klime
i potreba navodnjavanja u Lici
Prof. dr. sc. Ivan ŠIMUNIĆ
Agronomski fakultet u Zagrebu
Udruga Ličana Vila Velebita
«
», Zagreb
Jesu li Bošnjaci, odnosno bosanski
muslimani, potomci japodskog
plemena Posena?
Dr. sc. Ante ŠKEGRO
Hrvatski institut za povijest
P
ojedini bošnjački, odnosno islamski povjesničari, histo-
ričari književnosti, publicisti i javni djelatnici iz Bosne i
Hercegovine tijekom posljednje dvije decenije na razli-
čite načine plasiraju tezu o tobožnjem antičkom podrijetlu Bo-
šnjaka, odnosno nacionalnog korpusa kojem sami pripadaju.
Time nastoje dokazati njegove antičke (neslavenske) korije-
ne, odnosno kontinuitet življenja na prostorima Bosne i Herce-
govine od antičkih vremena do danas. Na taj način, zapravo,
pokušavaju isključivo Bošnjacima priskrbiti suverenost nad
Bosnom i Hercegovinom - na račun drugih dvaju suverenih na-
roda: Hrvata i Srba. Uporište tomu nalaze i u tobožnjoj blis-
kosti imena spomenutog japodskog plemena i imena Bo-
šnjak za kojim su bosanski Muslimani posegli tijekom pos-
ljednje decenije 2 0. stoljeća.
«
»
«
»
«
»