Page 4 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
4
7.
8.
– 14,30 –
– 18,30 –
(Filozofski fakultet, Od
sjek za povijest, Zagreb):
(Filozofski fakul
tet, Odsjek za povijest, Zagreb):
Prof. dr. sc. Ivan CIFRIĆ (Filozofski fakultet, Odsjek
za sociologiju, Zagreb):
Prof. dr. sc. Vlado ŠAKIĆ (Institut društvenih zna-
nosti Ivo Pilar, Zagreb):
12 ,45
13,00
Ručak
15,00
1. Doc. dr. sc. Boris OLUJIĆ
-
2 . Dr. sc. Marija BUZOV (Institut za arheologiju, Za-
greb):
3. Dr. sc. Ante ŠKEGRO (Hrvatski institut za povijest,
Zagreb):
1. Hrvoje KEKEZ, prof. (Hrvatski institut za povijest,
Zagreb):
2 . Dr. sc. Ante BIRIN (Hrvatski institut za povijest,
Zagreb):
3. Dr. sc. Srećko LIPOVčAN (Institut društvenih zna-
nosti Ivo Pilar, Zagreb):
1. Prof. dr. sc. Drago ROKSANDIĆ
-
Ruralna tradicija u razvoju
modernog društva
Suvremeni pristupi iden-
titetu
Prapovijesna i antička ba-
ština u identitetu Like
Rimsko osvajanje Like
Jesu li Bošnjaci, odnosno bosanski musli-
mani, potomci japodskog plemena Posena?
Bela IV. i jačanje kraljevske vlasti u Lici
nakon provale Tatara 1242.
Knez Nelipac i krbavski knezovi Kurja-
kovići
Razlozi katastrofe i slika
Ličani o sebi, drugi
o Ličanima (cca. 1700.-1800.)
RASPRAVA
RASPRAVA
RASPRAVA / STANKA
Otvorenje područnog Centra Instituta dru-
štvenih znanosti Ivo Pilar uGospiću
POVIJESNI ASPEKTI LIČKOG
IDENTITETA I
Moderatori: doc. dr. sc. ŽeljkoHoljevac
dr. sc. Ivica Šute
STARAPOVIJEST
SREDNJIVIJEK
RANI NOVIVIJEK
.
“ ”
Krbavskoga boja 1493. u hrvatskoj historiografiji i
javnosti
2 . Mr. sc. Marko ŠARIĆ
3. Mr. sc. Hrvoje PETRIĆ
Dr. sc. Alexander BUCZYNSKI (Hrvatski institut za
povijest, Zagreb):
19,00
kom otvorenom učilištu Dr. Ante
Starčević
Tamara SMIRNOVA(Boston)
Mira FLIES ŠIMATOVIĆ
2 0,00 era
09,00
1. Dr. sc. Jasna TURKALJ (Hrvatski institut za povi-
jest, Zagreb):
2 . Ana TOMLJENOVIĆ
Mr. sc. Krešimir BUŠIĆ
štvenih znanosti
Ivo Pilar, Centar Vukovar):
4. Prof. dr. sc. Mira KOLAR (Zagreb):
Helena BUNIJEVAC, prof. (Hrvatski željeznički
muzej, Zagreb):
Dr. sc. Suzana LEčEK (Hrvatski institut za povijest,
Zagreb):
(Filozofski fakultet, Zavod za
hrvatsku povijest, Zagreb):
(Filozofski fakultet, Zavod
za hrvatsku povijest, Zagreb):
4.
– Koncert u Puč
«
»:
– violina
(Zagreb) – klavir
–Več
– 12,30 –
, dipl. oec. (Zagreb):
3.
(Institut dru
5.
6.
Predmoderne etnije u
Lici i Krbavi prema popisu iz 1712. godine
Tko su Kranjci u Lici
u ranome novomvijeku?
Krajiške sudbine carskih Ličana
Brinje u pravaškom pokretu 1880-ih
godina
Pregled
ličkih glasila od 1886. do 2006. kao pokazatelja
ličkog kulturnog identiteta
Putopisi subotičkog
biskupa Lajče Budanovića s posebnim osvrtom na
ličkeHrvate-Bunjevce
Lika u vrijeme
dominacije Seljačko-demokratske koalicije u
Oblasnoj skupštini Primorsko-krajiške oblasti
1927. i 1928. godine
Željeznica kao preduvjet gospodar-
skog identiteta Like
Seljačka sloga i oblikovanje kulturno-na-
cionalnog identiteta u Lici između dva svjetska rata
RASPRAVA
RASPRAVA
POVIJESNI ASPEKTI LIČKOG
IDENTITETA II
Moderatori: dr. sc. MilanKruhek
dr. sc. Srećko Lipovčan
DEVETNAESTO I DVADESETOSTOLJEĆE
.
Četvrtak, 27. rujna 2007.