Page 49 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

49
Identitet Like - gradovi i općine
OP INA PERUŠI
Ć
Ć
Kvalitetni gospodarski programi
ma
Perušić
Prvo hrvatsko spe-
leološko društvo
prostire se na površini od 382 ,94 kva-
dratnih kilometara i ima oko tri tisuće se-
damsto stanovnika.
Samo mjesto
nalazi se na nad-
morskoj visini od šesto metara, s izvrs-
nim klimatskim uvjetima za zdravstveni
turizam te rekreacijskom i turističkom
ponudom primjerenoj potrebama agro-
turizma: lov, ribolov, planinarenje, spele-
ološka istraživanja.
za uređenje špilje Sa-
mograd osnovano je 1886. Dobra pro-
metna povezanost pogoduje razvitku go-
spodarskih i kulturnih sadržaja te otvara-
nju novih radnih mjesta usko povezanih s
turizmom, ekologijom i uslugama.
republičkih fondova
Ku-
njača
Kaluđero-
vac
Kosinju
Malom Polju
crkvi Sv. Križa, Gradini Samo-
gradskoj špilji
„Pećinski park Grabovača“
Sa-
mograd, Medina špilja, Amidžina špi-
lja, Velika Kozarica, Mala Kozarica,
Tabakuša i Slipica-Jama/Japaga .“
Bukovcem
Perušićkim, Donjim i Gornjim Kosi-
njem, Kaluđerovcom, Klenovcem,
Konjskim Brdom, Kosom Janjačkom,
Bakovcem Kosinjskim, Kvartama,
Kršom, Lipovim Poljem, Malim Po-
ljem, Mezinovcem, Mlakvom, Peruši-
ćom, Prvan Selom, Rudinkom, Stu-
dencima, Svetim Markom i Vukelići-
, koji sudjeluju u
sufinanciranju projekata, uspjeli smo
Perušić pretvoriti u grad u kojemu će
mladi željeti ostati živjeti. Usvojeni su
kvalitetni socijalni programi, prvenstve-
no rješavanje stambene problematike, te
smo ishodili svu dokumentaciju za stam-
benu poticajnu gradnju na lokaciji
s pedesetak te lokaciji
s četrdesetak građevinskih parcela.
Riješili smo problem pitke vode te izgra-
dili vodovodne mreže u
u dužini
od trideset kilometara i u
u
duljini od pet kilometara. Izgradili smo
oborinsku i fekalnu kanalizaciju a sada
radimo na pročišćavanju fekalnih voda u
skladu s europskim ekološkim standardi-
ma. Postavljena je javna rasvjeta i riješe-
no odvoženje otpada u mnogim naselji-
ma te elektrificirani prilazni putovi pre-
ma
i
. Nedavno smo otvorili
gradsku knjižnicu, a s radom je započela i
ustanova
,
jedinstveni geomorfološki spomenik pri-
rode sa šest špilja i jednom jamom:
Općina Perušić s naseljima
P
erušić
plemićka obitelj Perušić
Gradina Kula,
14.
rujna
Ivice Turića
Božo Milko-
vić
Hrvat-
skih voda, Hrvatske elektro-privrede i
je smješten u središnjem
dijelu Ličko-senjske županije te je
dobrim cestama i željeznicom
povezan s kontinentalnom i mediteran-
skom Hrvatskom. Osnivači Perušića su
dalmatinska
,
braća Dominik i Gašpar, po kojoj je dobio
ime. Prvi se put spominje 1487. Plemići
Perušići grade na uzvisini utvrdu, danas
poznatu pod imenom
ili
koja je bila na crti razdvajanja Austrije i
Turske. Perušić je bio podTurcima sve do
1685. kada ga oslobađa popMarkoMesić
i senjski uskoci.
Još u antičko doba ovo je područje bilo
naseljeno. Do današnjih dana zadržao je
Perušić ulogu jednog od vodećih uprav-
nih središta ličke regije s prepoznatljivim
identitetom.
„Općina Perušić kao moderna lokalna sa-
mouprava osnovana je 1993. Dana
, na Dan sv. Križa, slavi se Dan op-
ćine. Posljednjih godina Perušić ima sta-
bilnu upravu pod vodstvom načelnika
i njegovih suradnika“ – re-
kao nam je naš sugovornik
, pročelnik uOpćini.
„Kada sam 1993. preuzeo mjesto višeg
stručnog referenta za stambeno-komu-
nalne poslove, situacija je bila dosta neiz-
vjesna, jer smo imali financijskih pro-
blema. Zahvaljujući kvalitetnim progra-
mima te usklađenom suradnjom Općin-
skog vijeća, Općinskog poglavarstva te
popratnih službi, kao i županijskih i re-
publičkih institucija, primjerice
Kula
Samogradska špilja