Page 5 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

5
7.
8.
9.
(Hrvatski me
morijalno-dokumentacijski centar Domovinskog ra
ta, Zagreb):
10.
(Hrvatski institut za povijest,
Zagreb):
11.
(Hrvatsko vojno uč
«
», Zagreb):
– 13,30 – Ruč
– 19,00 – IZLET (uz struč
► ► ►
–Več
1.
(Institut dru
Dr. sc. Ivica ŠUTE (Filozofski fakultet, Odsjek za po-
vijest, Zagreb):
Dr. sc. Zdravko DIZDAR (Hrvatski institut za povi-
jest, Zagreb):
Mr. sc. Ana HOLJEVAC TUKOVIĆ
-
-
Mr. sc. Jakša RAGUŽ
Dr. sc. Zdravko MATIĆ
ilište
kopnene vojske Petar Zrinski
12 ,30
ak
14,00
no vodstvo):
Gospić
Sveti Rok Udbina
Bunić
Ljubovo Lički Osik Gospić
2 0,00 era
Prof. dr. sc. Anđelko AKRAP & prof. dr. sc. Jakov
GELO (Ekonomski fakultet, Zagreb):
2 . Dr. sc. Dražen ŽIVIĆ
štvenih znanosti
Ivo Pilar, Zagreb):
Slika Like u 1930-im godinama u
izvještajima Bićanićevog Zavoda za proučavanje
seljačkog i narodnog gospodarstva
Lika u planovima velikosrpske ideolo-
gije i politike tijekom 19. i 20. stoljeća od ideje do
provedbe
Lika u izvješćima Plašćanskog ratnog
biltena tzv. SAOKrajine 1991.-1995.
Đorđe je pokosio travu ustašku...
-
život u okupiranom LičkomOsiku (1991.-
1995.) u izvješćima Stanice milicije Republike srp-
ske krajine Teslingrad
Vojno-re-
darstvena operacija Džep '93.
Ekonomsko-
socijalna struktura Ličko-senjske županije 1971.-
2001.
Demografski gubitci Ličko-senj-
ske županije uDomovinskom ratu
RASPRAVA / STANKA
RASPRAVA
” sva
kodnevni
«
»
Moderatori: prof. dr. sc.Ante Bežen
dr. sc. Nenad Pokos
DEMOGRAFIJA, MIGRACIJE I SOCIJALNI
IDENTITET LIKE
08,30 – 13,00 –
DRUŠTVENI I GOSPODARSKI
ASPEKTI LIČKOG IDENTITETA
3. Mr. sc. Ivo TURK (Institut društvenih znanosti Ivo
Pilar, Zagreb):
4. Doc. dr. sc. Josip FAJDIĆ
-
Ž Bolnica Požega, Požega):
5. Prof. dr. sc. Vlado ŠAKIĆ
ČIĆ
ČIĆ
-
štvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb):
Doc. dr. sc. Milan VRKLJAN (Medicinski fakultet,
Zagreb):
7. Dr. sc. Ljiljana KALITERNA LIPOVČAN (Institut
društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb):
Dr. sc. Maja ŠTAMBUK (Institut društvenih znano-
sti Ivo Pilar, Zagreb):
Prof. dr. sc. Milan GLAVAŠ
Ć Šumarski fakultet, Zagreb):
Prof. dr. sc. Ivan ŠIMUNIĆ
Krešimir ČULINOVIĆ
ka jezera
-
ni centar Ivo Pevalek):
Jadranka PEJNOVIĆ
š
ć
13,00
ak
Suvremene demografske promjene u
kontaktnom prostoru Karlovačke i Ličko-senjske
županije: analiza slučaja
Udio Ličana u
migracijama na području Slavonije
Važnost
sastavnica socijalnog identiteta: sličnosti i razlike
građana Like i Pokuplja s građanima drugih hrvat-
skih regija
Endokrini aspekt kroničnog stresa
(PTSD-a) uDomovinskom ratu u populaciji Like
Životno zado-
voljstvo i osje aj sre e stanovnika Ličko senjske
županije u usporedbi s ostalim hrvatskim župani-
jama
Revitalizacijski procesi u Lici
U Krasnu je
jedini šumarski muzej uHrvatskoj
Analiza mjesečnih komponenata klime i
potreba navodnjavanja u Lici
Plitvička jezera
Đavo-
ljeg vrta do ličke prirodne baštine svjetskog glasa
Uloga Centra za krš u razvoju identiteta Like
(Medicinski fakultet u Osi
jeku, O
&dr. sc. Renata FRANC&
mr. sc. Ines IVI
& Jelena MARI
, prof. (Insti
tut dru
6.
1.
2.
& prof. dr. sc. Joso
VUKELI (
3.
(Agronomski fakultet,
Zagreb):
4.
, dipl. ing. (Javna ustanova
Nacionalni park Plitvič
– Znanstveno-struč
5.
, prof. (Centar za kr , Gospi ):
– 14,30 – Ruč
RASPRAVA
RASPRAVA / STANKA
RASPRAVA
-
od «
»
ć
ć
GOSPODARSTVO, ODRŽIVI RAZVOJ i OKOLIŠ
ULICI
Petak, 28. rujna 2007
.