Page 50 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

50
OPĆINA BRINJE
Sokolac - zaštitni znak
sažeta informacija o Sokolcu i ulozi kne-
zova Krčkih (Frankopana) u hrvatskoj po-
vijesti.
Postavljanje izložbe je tek prva faza budu-
će cjelovite prezentacije Sokolca. Za dovr-
šetak kompletne obnove kapele nedostaje
još otprilikemilijun kuna.
Stari grad Sokolac sa svojom iznimnom
kulturno-povijesnom vrijednosti i prepo-
znatljivosti čini glavnu okosnicu turistič-
kog predstavljanja Brinja i njegov je zaš-
titni znak.
Dovršetkom obnove stari grad Sokolac će
postići svoju punu turističku vrijednost i
biti kamen temeljac razvoja kulturnog i
vjerskog turizma kako brinjskog kraja ta-
ko i čitave Like.
vojska napustila Sokolac, brigu o kapeli je
preuzela župa, a sve ostalo je bilo prepuš-
teno razgradnji i propadanju.
Sa prvim sustavnim radovima na obnovi
kapele se započelo nakon potresa 1963.
godine kada se znatni dio urušio. Zbog ne-
dostatka sredstava, ponovna obnova je za-
počela 1982 . i traje do danas. Radove na
obnovi vodi Hrvatski restauratorski za-
vod, a na čelu radnog tima se nalaze resta-
uratori Drago Miletić i Marija Valjato Fa-
bris.
U lipnju ove godine je u supstrukciji kape-
le otvorena stalna izložba. Izložbu, naziva
„Plemićki grad Sokolac“, je realizirao Hr-
vatski povijesni muzej. Autor izložbe je
prof. Drago Miletić. Posjetiteljima se nudi
S
okolac, spomenik nulte kategorije i
jedan od najljepših spomenika sred-
njovjekovlja, u povijesnim izvorima
se prvi put spominje u 14. stoljeću. Brinje
je, na prostoru Like, uz Modruš, bilo naj-
važnije sjedište knezova Krčkih, u kojem
su oni ugostili brojne europske značajne
ličnosti poput kralja Žigmunda 1412 ., da-
nskog kralja Ericha VII 142 4. i drugih.
Zbog nadolazeće turske opasnosti, Fran-
kopani su u 16. stoljeću ustupili Brinje kra-
lju koji u njega smješta stalnu vojnu po-
sadu. Iako je Brinje nekoliko puta ugrozila
turska vojska, ono nikad nije bilo osvo-
jeno.
Stari grad se smjestio na malom uzvišenju
u samom središtu Brinja te svojim izdig-
nutim položajem i zanimljivim volumeni-
ma dvorske kapele i ulazne kule oduvijek
privlači turiste i prolaznike.
U doba Frankopana je Sokolac bio iznim-
no reprezentativno zdanje. U grad se ulazi-
lo kroz kvadratnu, trokatnu kulu. Nasuprot
kule, istočnu stranu pravokutnog dvorišta,
zatvarao je snažan volumen u Hrvatskoj
jedinstvene dvorske dvokatne kapele.
Reprezentativna kapela sv. Trojstva pri-
slonjena je s vanjske strane istočnom
obrambenom zidu. To je centralna građe-
vina staroga grada s dvjema jednako du-
gačkim osima. U kapeli središnji prostor
zauzima brod, koji je u osnovi osmero-
kutnik. Na prostor broda se nastavlja
svetište kapele sv. Trojstva, a s južne strane
broda priključen je veličinom jednak pro-
stor posvećen Gospi od Sedam žalosti. U
17. stoljeću u kapelu se postavljaju novi
maniristički oltari u koje su ukomponirani
gotički kipovi Madone s djetetom i Piete.
Nakon što je, ukidanjem Vojne krajine,
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Načelnik Općine Brinje Ivan Lokmer otvara izložbu na Starom gradu Sokolcu